Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Ewangelizacja w świetle nauczania papieskiego

Na temat ewangelizacji powiedziano już bardzo wiele. Celem tego opracowania będzie całościowe, choć krótkie spojrzenie na ten niezwykle ważny aspekt życia Wspólnoty Kościoła. Uczynimy to w świetle ostatnich dokumentów papieskich:

  • Adhortacji Apostolskiej Pawła VI „Evangelii Nuntiandi" o ewangelizacji w świecie współczesnym z 8 grudnia 1975 r.;
  • Encykliki Jana Pawła II "Redemptoris Missio" o stałej aktualności posłania misyjnego z 7 grudnia 1990 r.;
  • Adhortacji Apostolskiej Jana Pawła II „Christifideles Laici" o powołaniu i misji świeckich w kościele i świecie dwadzieścia lat po Soborze Watykańskim II z 30 grudnia 1988 r.;
  • Listu Apostolskiego Jana Pawła II „Tertio Millennio Adveniente" w związku z przygotowaniem Jubileuszu 2000 z 10 listopada 1994 r.
  • Podane zostaną także cytaty Biblijne.

Skróty:

  • EN - Evangelii Nuntiandi
  • RM - Redemptoris Missio
  • CL - Christifideles Laici
  • TMA - Tertio Millennio Adveniente

Wczytując się w te dokumenty chciejmy zobaczyć pełnię elementów procesu ewangelizacji, która to musi być zachowana, jeśli nasz wysiłek ewangelizacji ma przynieść oczekiwane owoce.

 

 

Ewangelizacja jest procesem wielowarstwowym, złożonym z różnych elementów, jakimi są: odnowa ludzkości, dawanie świadectwa, otwarte przepowiadanie, przylgnięcie duchowe, wejście we Wspólnotę, przyjęcie znaków, dzieła apostolskie. (...) Elementy te uzupełniają się i dlatego trzeba je rozpatrywać w łączności z innymi. [EN 24]

 

Spróbujemy wyliczyć te istotne w ewangelizacji elementy, przypatrując się jednocześnie, który z nich domaga się dopracowania w naszej lokalnej Wspólnocie. Świadomość tego, że ewangelizacja jest procesem, bardzo pomaga w podjęciu ewangelizacji. Uświadamia, że być może do mnie należy uczynienie tylko jednego kroku w procesie ewangelizacji np. złożenie świadectwa, proklamacja tylko jednej z prawd Ewangelii. Resztę być może uczyni ktoś inny. „Ja siałem, Apollos podlewał, lecz Bóg dał wzrost. Otóż nic nie znaczy ten, który sieje, ani ten, który podlewa, tylko Ten, który daje wzrost Bóg" (1 Kor 3,6n) wyznaje św. Paweł czyniąc to, do czego czuł się wezwany. Świadomość procesu ewangelizacji pomaga wykorzystać różne momenty życia na głoszenie Dobrej Nowiny.

Zanim jednak prześledzimy nauczanie papieskie chciejmy najpierw uświadomić sobie moc odgórnego nauczania, namaszczenie, które mu towarzyszy.
W połączeniu z nowym tchnieniem Ducha Świętego, Bożym prowadzeniem, możemy faktycznie mówić o "wiośnie ewangelizacji". [RM 86] Czy zdajemy sobie sprawę z tego, że "Evangelii Nuntiandi" (zaledwie 46. stronicowy dokument) w pewnym sensie zainicjował wiele zupełnie nowych dzieł ewangelizacyjnych!? Należy do nich na przykład cały szereg tzw. szkół ewangelizacji. Wymieńmy przykładowo: "Proces Dzieje 2", stowarzyszenie „En Christo" , Kursy ewangelizacyjne wypracowywane przez Szkołę Nowej Ewangelizacji ...

Typowo polskim przykładem będzie również postać ks. Fr. Blachnicki, który słuchając głosu Ducha Świętego (przemawiającego przez głos Kościoła) i obserwując znaki czasu odpowiadał natychmiast programem ewangelizacji całej Polski ("Ad Christum Redemptorem"). Plan ten nie został do końca zrealizowany - być może dlatego, że nie było owej "pełni procesu ewangelizacyjnego" o której była mowa na początku, a może innych okoliczności?
Chciejmy zatem dostrzec tą "nowość", która płynie z nauczania papieskiego, nowość, która niejednokrotnie wyprzedza życie.

Z takim, szerszym spojrzeniem, przestudiujmy nauczanie na temat ewangelizacji.

 

 

 

Proces Ewangelizacji ilustruje następujący schemat:

    2. Nawiązanie 
relacji
   
      \  
      3. Świadectwo  
        \
  Ad 
intra
1 . JEZUS   4. Proklamacja
Dobrej Nowiny
  /     /
7. Wspólnota     5. Zaproszenie  
  \   /  
    6. Postewangelizacja    

 

Dalej -  1. Jezus w centrum

 

 

Tak dla ŻYCIA

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

 

Kromka Słowa!

 Zintegrowana baza tekstów papieskich:

* [Jan Paweł II: Przemówienia i orędzia]

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
U mnie dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia


Rok Rodziny Amoris Laetitia
2021-2022

Rok Św. Jakuba

 
Parafia św. Mikołaja w Grójcu


- materiały dodatkowe

Odwiedza nas 68 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
8599394
     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2021 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.