Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Katecheza przedchrzcielna, konferencje, kto może być chrzestnym, dokumenty

 

 

"Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu (vitae spiritualis ianua) i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania".

Katechizm Kościoła Katolickiego Roz.1 Art.1

 

 

 

 

[Katecheza przedchrzcielna [Nagrania moich wybranych katechez przedchrzcielnych] [Chrzestni] [Chrzestnym może być ... ] [Chrzestny prawosławny?] [Rodzicami chrzestnymi nie mogą być] [Ksiądz nie chce dopuścić mnie jako chrzestnego/chrzestnej, co zrobić?] [Dokumenty potrzebne do chrztu dziecka] [Źródła] [Skan broszury "Katecheza dorosłych"]

 

 

 

 

 

Katecheza przedchrzcielna

Przy udzielaniu chrztu szczególną rolę pełnią rodzice i chrzestni. Oni nie tylko proszą o chrzest dla dziecka, ale też zobowiązują się pomagać mu rozwijać otrzymany dar Bożego życia. Do odpowiedniego przygotowania do chrztu zobowiązuje wierzących Kodeks Prawa Kanonicznego: rodzice dziecka chrzczonego, jak również chrzestni, powinni być należycie pouczeni o znaczeniu tego sakramentu i o związanych z nim obowiązkach.

Instrukcja duszpasterska Episkopatu o udzieleniu sakramentu chrztu świętego dzieciom z 1975 roku stwierdza: w celu udzielenia odpowiednich pouczeń o misterium chrztu, wychowaniu w wierze, o roli apostolskiego przykładu rodziców chrzestnych i o liturgii tego sakramentu należy przeprowadzić bezpośrednie katechezy przygotowawcze.

Katecheza rodziców i chrzestnych przed chrztem dziecka jest formą katechezy dorosłych. Jej nadrzędnym celem – jak każdej formy katechezy – jest nie tylko spotkanie z Jezusem, ale zjednoczenie, a nawet głęboka z Nim zażyłość. Ma ona uświadomić katechizowanym, potrzebę dojrzałego przeżywania otrzymanej na swoim chrzcie wiary, co winno uwidaczniać się w nabywaniu odpowiednich postaw i zachowań. Celem działań jest coraz głębsze wprowadzanie dorosłych chrześcijan w styl życia chrześcijańskiego. Obejmuje ono: przyjęcie prawd wiary, pogłębione uczestnictwo w życiu sakramentalnym i modlitewnym, codzienne życie zgodne z wyznawaną wiarą. Rodzice, którzy proszą o chrzest dziecka mogą znajdować się w bardzo rożnej sytuacji duchowej. Mogą być gorliwymi członkami wspólnoty parafialnej, ale czasem mogą być osobami, których życie religijne uległo osłabieniu, czy wręcz zaprzestali regularnych praktyk religijnych.

Cele katechezy przedchrzcielnej wyznaczają następujące zadania: ukazanie prawdy o chrzcie w kontekście historii zbawienia oraz życia poszczególnego chrześcijanina; ukazanie odpowiedzialności za rozwój wiary, nadziei i miłości w życiu ochrzczonego; budzenie troski o chrześcijańskie wychowanie i wskazanie sposobów jego realizacji; przygotowanie do czynnego udziału w obrzędzie chrztu świętego.

 

 

 

 [menu]

 

 

 

 

 

  Nagrania moich wybranych katechez przedchrzcielnych:

 

 

 [menu] 

 
     
   2024  
   
     
     
   2023  
   
     
   2022  
   
     
  2021  
   

 

 

 

 

 

 

 [menu] 

 

Chrzestni

Modlitwy ze starych modlitewników: -> [Modlitwa dla ojca chrzestnego]. 

Do przyjęcia zadania chrzestnych mogą być dopuszczeni ci, którzy zostali wyznaczeni przez przyjmującego chrzest, lub jego rodziców, lub tego, kto ich zastępuje i posiada wymagane kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania. Ochrzczony musi mieć co najmniej jednego rodzica chrzestnego.

Jego zadaniem jest, w wypadku chrztu osoby dorosłej, towarzyszenie w dochodzeniu do wiary i poznawaniu życia chrześcijańskiego; a w przypadku chrztu dziecka ma on wraz z rodzicami przedstawić dziecko do chrztu i pomagać w jego wychowaniu religijnym, tak, by prowadziło życie prawdziwie chrześcijańskie.

O przeszkodach mówi KPK (Kodeks Prawa Kanonicznego):

Rozdział IV
CHRZESTNI

Kan. 872
Przyjmujący chrzest powinien mieć, jeśli to możliwe, chrzestnego. Ma on dorosłemu towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu, a dziecko wraz z rodzicami przedstawiać do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki.

Kan. 873
Należy wybrać jednego tylko chrzestnego lub chrzestną, albo dwoje chrzestnych.

Kan. 874
§ 1.
Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:
1) jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
2) ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
3) jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
4) jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub
deklarowanej;
5) nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.
§ 2.
Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.

 

Zachęcam do lektury [Ks. Robert Kantor - Chrzestny, czyli kto? Kanoniczna pozycja rodziców chrzestnych].

  [menu]

 Zatem: -->>

 

Chrzestnym może być ten, kto:

1. został wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców /opiekunów/;
2. jest katolikiem;
3. ma wymagane kwalifikacje i chce pełnić to zadanie;
4. jest wystarczająco dojrzały do pełnienia tego zadania, to znaczy ukończył szesnaście lat;
5. przyjął trzy sakramenty wtajemniczenia: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię;
6. prowadzi życie zgodne z wiarą i zadaniami jakie ma pełnić;
7. prawo nie zabrania mu pełnienia zadań chrzestnego (tzn. jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej);
8. nie jest ojcem ani matką dziecka /osoby przyjmującej chrzest/.

 

Chrzestny prawosławny?

Dyrektorium Ekumeniczne (nr. 98 b) "Ze względu na ścisłą komunię istniejącą między Kościołem katolickim i wschodnimi
Kościołami prawosławnymi, wolno dla słusznych powodów dopuścić wiernego wschodniego do pełnienia roli chrzestnego obok chrzestnego katolickiego (lub matki chrzestnej katolickiej) w chrzcie dziecka lub dorosłego katolika pod warunkiem jednak wystarczającego zabezpieczenia edukacji ochrzczonego oraz wiedzy o tym, że dany chrzestny nadaje się do tej roli".

 

 [menu]

 

  Rodzicami chrzestnymi nie mogą być:

 • Rodzice dziecka;
 • Osoby żyjące w związku bez sakramentu małżeństwa;
 • Osoby, które nie przystąpiły do wszystkich sakramentów inicjacji chrześcijańskiej (chrzest, komunia święta, bierzmowanie) - nie ma tu wyjątków, nawet jak ktoś jest w trakcie przygotowania do przyjęcia sakramentu (np. bierzmowania);
 • Osoby należące do kościołów nie będących w komunii ze Stolicą Apostolską;
 • Osoby niepraktykujące i niekorzystające z sakramentów (w tym wykluczające w przyszłości praktykowanie);
 • Osoby będące w karach kanonicznych (np. dokonujący apostazji);
 • Młodzież poniżej 16 roku życia oraz nieuczęszczająca na katechizację.

 

W przypadku dziecka ze związku niesakramentalnego chrzest jest możliwy, po spełnieniu odpowiednich warunków, jedynie w parafii zamieszkania rodziców (zob. IV Synod Archidiecezji Warszawskiej, Statut 246).

Zgodnie z tymi normami pomyłką jest wybór na chrzestnego osoby niepraktykującej, czy żyjącej w związku cywilnym lub konkubinacie (bez ślubu „kościelnego”), albo osoby jawnie występującej przeciwko prawdom wiary i moralności. Musi przecież, wraz z rodzicami dziecka, wyznać wiarę, w której dziecko ma być ochrzczone, i wyrzec się wszelkiego zła! Ma być to osoba, która żyje życiem prawdziwie chrześcijańskim: wierząca, praktykująca, najlepiej uczestnicząca czynnie w życiu wspólnoty parafialnej.

  [menu]

 

Ksiądz nie chce dopuścić mnie jako chrzestnego/chrzestnej, co zrobić?

W internecie można znaleźć wiele wypowiedzi w podobnym kluczu. Na pewno bardzo bardzo złym pomysłem, jest szukanie księdza (lub miejsca), który nie będzie wymagał zaświadczenia i jako "dobry wujek" ochrzci co leci. Niemożliwość podjęcia obowiązków chrzestnego jest obiektywna i wynika z niewłaściwej (nieuporządkowanej, grzesznej) relacji z Bogiem. Fałszywe zaświadczenie, oszukanie księdza, ksiądz "dobry wujek", ..., tej sytuacji nie rozwiązuje, a dodatkowo ją potęguję. Otóż w moje nieuporządkowanie włączam innych. Ksiądz, który dopuszcza kogoś do roli chrzestnego, a wie, że nie spełnia on wymagań, wchodzi w konflikt z Prawem Kanonicznym, jest nieuczciwy, żeby nie powiedzieć wprost "wchodzi w konflikt z Bogiem". Nie jestem sędzią sumień (od tego jest Bóg), ani egzekutorem prawa (to rola biskupa), ale myślę, że sytuacja tego księdza nie jest do pozazdroszczenia. Osobiście uważam, że taki ksiądz powinien ponieść konsekwencje swojego działania, a jeśli jest proboszczem, powinien przestać nim być.

Jeśli jednak ktoś nie spełniając wymagań jednak został dopuszczony do bycia chrzestnym, to: chrzestnym nie jest (nawet jeśli jest wpisany w księgę), jest uzurpatorem, kłamcą, osobą chrzestno-podobną, ... jest w poważnym konflikcie z Bogiem a jego wiara wydaje się być fałszywa (wadliwa). Niech się tym nie chwali, bo jak mówi pewien cytat: "Nie mów o tym głośno, bo innym katolikom to chwały nie przynosi".

Kiedyś na kolędzie otwiera mi pan i mówi: "Ksiądz nie dał mi zgody na bycie chrzestnym" - (choć tak naprawdę w rozmowie wyszło, że pan nie praktykuje, i nie zamierza nigdy praktykować oraz nie zgadza się z tym co głosi Kościół, więc doradziłem, że chyba nie jest dojrzałą decyzją bycie chrzestnym) - "a ja i tak chrzestnym zostałem" i chlap drzwiami. Więc niestety i dobrych wujków można znaleźć, i nie będąc wierzącym, niewierzącym pozostać z doszytą metką "jestem chrzestny".

Co zatem zrobić? Trzeba poszukać chrzestnego, który wymagania spełnia. Przy chrzcie wystarczy jeden taki chrzestny.

  [menu]

 

 

 

 

 

 

Dokumenty potrzebne do chrztu dziecka

 • Akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego (odpis)
 • Świadectwo ślubu kościelnego
 • Dane personalne świadków/chrzestnych, imię, nazwisko, wyznanie, wiek i adres aktualnego zamieszkania
 • Zaświadczenie stwierdzające, że chrzestni są osobami wierzącymi i praktykującymi. Zaświadczenie takie wystawia proboszcz parafii, w której aktualnie mieszkają chrzestni.
 • W wypadku młodzieży uczącej się, która ma pełnić rolę rodziców chrzestnych, należy przedstawić aktualne świadectwo religii.

 

 

  [menu]

 

 

 

Źródła:

Obrzęd chrztu św:  pdf (bez zmian pp. Benedykta - w dwóch miejscach zamiast "wspólnota chrześcijańska" powinno być "Kościół Boży)

 

 

       
 

Skan broszury "Katecheza dorosłych"

Sakramenty święte: Chrzest,
opr. Grzegorz Grochowski, Wydawnictwo Diecezjalne Sandomierz 2002.

 -> chrzest.pdf (pdf, ok. 2Mb)

 
       

 

  [menu]

 

 

Prośba! :) Zbieram i kolekcjonuję [->] stare modlitewniki (sprzed II Soboru Watykańskiego) [- Modlitewnik ->]. Lubię się z nich modlić. Warto do nich sięgać. [->]

Masz taki i nie wiesz co z nim zrobić? Jeśli chcesz, aby modlitewnik trafił w dobre ręce, albo chcesz sprawić mi radość, to skontaktuj się ze mną i zwyczajnie przyślij mi go. :) Będę bardzo wdzięczy. A dodatkowo zawartość modlitewnika wzbogaci mój dział modlitw na stronie i może ktoś jeszcze skorzysta.

 

 

Tak dla ŻYCIA

Aborcja to świadome morderstwo dokonane na niewinnym i bezbronnym CZŁOWIEKU !!!

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Nie dla prenatalnego mordowania niewinnych, nienarodzonych, dzieci!

Aborcja nie jest prawem człowieka, jest pozbawieniem niewinnego, nienarodzonego, człowieka jego najważniejszego prawa - prawa do życia.

[Życie człowieka od poczęcia do narodzin]

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

 

http://tmoch.net/jupgrade/images/grafika2020/Serce_Jezusa_ikona_.jpgNajświętsze Serce Pana Jezusa
- zmiłuj się nad nami

Kromka Słowa!

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
lub na *[Nauczanie papieskie]

U mnie odwiedź dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013), BXVI


Pan mój i Bóg mój

Biblia

Mój manifest duchowy
Elizeusz

www: Elizeusz.pl

Kurs dla narzeczonych:

- materiały dodatkowe i terminy ->


[Formalności przedślubne w zarysie]

Katecheza przedchrzcielna:
-> konferencje, kto może być chrzestnym?, potrzebne dokumenty.

 Parafia św. Mikołaja w Grójcu

Nowa strona www [ -> ]:
http://swmikolaj-grojec.pl

Informacje o kościele ->

Modlitewnik x. Piotra Skargi SJ:


www [ -> ]

Wspólnota "Spotkania małżeńskie"

     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2022 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.