Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

 

Prośba! :) Zbieram i kolekcjonuję [->] stare modlitewniki (sprzed II Soboru Watykańskiego) [- Modlitewnik ->]. Lubię się z nich modlić. Warto do nich sięgać. [->]

Masz taki i nie wiesz co z nim zrobić? Jeśli chcesz, aby modlitewnik trafił w dobre ręce, albo chcesz sprawić mi radość, to skontaktuj się ze mną i zwyczajnie przyślij mi go. :) Będę bardzo wdzięczy. A dodatkowo zawartość modlitewnika wzbogaci mój dział modlitw na stronie i może ktoś jeszcze skorzysta.

 

Dawne modlitwy do Ducha Świętego

 

 Dawne modlitwy do Ducha Świętego

 

 

 

 

 

[Na Uroczystość Zesłania Ducha Świętego.] [Modlitwa na uroczystość Zesłania Ducha Świętego (1854).] [Modlitwa na Zielone Świątki (1927r.)] [Modlitwa na Zielone Świątki (1933r.)] [Modlitwa na Zielone Świątki (1893r.)] [Modlitwa w poniedziałek świąteczny Zesłania Ducha Świętego. (1861r.)] [Modlitwa do Ducha Przenajświętszego (św. Alfonsa Ligouri)] [Modlitwa do Ducha Świętego.]   [Modlitwa na uproszenie obecności Ducha Świętego.] [Modlitwy do odmawiania w czasie nowenny przed Zesłaniem Ducha Świętego] [Modlitwa o otrzymanie dwunastu owoców Ducha Świętego] [Modlitwa do Ducha Świętego o oświecenie Narodu polskiego (1849r.)] [Godzinki o Duchu Świętym] [Modlitwa o dary Ducha Świętego]  [Modlitwa o siedem darów Ducha Świętego] [Wezwanie Ducha Świętego] [Siedem próśb o siedem darów Ducha Świętego] [Hymn: Veni Creator.  (tłum 1905)]

 

***

[Modlitwy z starej "ulotki/wkładki/broszurki" o Duchu Świętym, bmw (tzw. druki ulotne)]: -> [Duch Święty prowadzi do szczęścia [O dary Ducha Świętego] [Poświęcenie się Duchowi Świętemu [Potrzeba nabożeństwa do Trzeciej Osoby Boskiej]

 

Ps. w starych modlitewnikach czasem spotyka się skrót "Duch św.", lub "Ducha świętego" - wszystkie takie miejsca poprawiałem na "Duch Święty".   

 

Zobacz również: --> [Do Ducha Świętego]

 

 

 

 

Na Uroczystość Zesłania Ducha Świętego.

Duchu Przenajświętszy, od Ojca i Syna pochodzący, jednej że istoty, godności z Ojcem i Synem. Ogniu pałający, zapal ozięble serce moje do kochania Ciebie Boga, a wyniszcz w sercu mojem affekta nieporządne i miłość świata, oczyść je ze wszystkich grzechów, a załóż w niem mieszkanie swoje wieczne. Ty jesteś Dawcą Darów, obdarzże mnie siedmią darami swojemi, a uchowaj od grzechów wszystkich a mianowicie sześciu, które są przeciwko Tobie; najbardziej od rozpaczy i zatwardziałości serca. Uczyń mnie uczestnikiem(uczestniczką) dwunastu owoców swoich, zwłaszcza miłości i cierpliwości. Duchu Święty Boże! Ty jesteś Palcem Ręki Ojca Przedwiecznego, zapiszże na skalistem sercu mojem Dziesięcioro Przykazania Boskiego; jako na tablicach kamiennych, wypisz wszystkie reguły życia dobrego, oraz oświeć rozum mój będąc Światłością, żebym je zrozumiawszy zachował (a), a nigdy nie przestąpiła). Ty jesteś prawdziwym Pocieszycielem, zmiłujże się nademną, a oddal odemnie wszystkie smutki i nieukontentowania, a prowadź mnie natchnieniami świętemi do życia dobrego, a w końcu do zapłaty wiecznej. Ty jesteś Miłością, odziedziczże serce moje, żebym Tobą żył, niczego nie przypuszczał (a) do serca mego, tylko co jest z chwałą Twoją i z mojem zbawieniem. Amen.

za: Chwała Boża (1884r.)

[menu]

Modlitwa na uroczystość Zesłania Ducha Świętego (1854).

Niebaczni, pracujemy częstokroć dni i nocy, zrzekamy się spoczynku, zapominamy o potrzebach ciała naszego, odmawiamy pomocy żądającym jej od nas, zaciągamy dług w obowiązkach służby Twojej, o Boże! zaniedbujemy się w głównych i istotnych powinnościach stanu naszego, pałając niepowściągliwą żądzą ujrzenia jak najrychlej owocu tych mozolnych usiłowań naszych. A jeśli Pan nie zbuduje domu, próżno pracowali którzy go budują. Duchu Święty miarkuj tę zbyteczną żądzę naszą i wykraczających na drogę prawą nawracaj. Powściągaj niebaczne zapędy nasze, o Ty, który w jedności Boga Ojca i Syna, przenikasz cel wszystkiego i któremu wiadomy jest cały stan przyszłości.

Ach! czy to raz płakałem na zniweczony długoczesnych starań moich owoc! Błędnemu zdawało się wtedy, że powinienem był narzekać, iż się nie stałem uczestnikiem łaski Boga mojego. Minęły znowu dni narzekań, a ja zawstydzony, z zadziwieniem postrzegłem, że Duch Boży czynami mojemi kierował, aby mnie odwiódł od złego końca.

Ztąp Duchu Święty i nas, do trudów stworzonych, napełnij chęcią pracowania dla siebie i dla rodzin naszych. Ubroń nas od lenistwa i zaniedbywania się w obowiązkach, za czem niechybnie krzywda naszych bliźnich i obraza Mnjestatu Boskiego nastąpić musiała. Duchu Ś. uczyń mnie wytrwałym, chętnym i gorliwym w dobrem przedsięwzięciu; umacniaj mnie w zdrowiu i siłach, a jeśli mi tych darów użyczysz, wszystko com sobie zamierzył, w błogosławieństwie Twojem wykonam.

Duchu Święty i niech wszystko dzieje się z Tobą i przez Ciebie, a życzenia moje pomyślny skutek uwieńczy. Widziałem jak rozpoczynano dzieła, które się niepodobnemi do wykonania zdawały: Twoja pomoc doprowadziła je do końca, a człowiek poglądając na całość swej pracy, dziwił się sobie samemu, póki nie pojął Wszechmocności Twojej. Obfitość łask Twoich i mnie utrzymuje w zamiarze śmiałym. Z Tobą wystarczę trudom, wzgardzę niebezpieczeństw, i com przedsięwziął, wykonam.

O Duchu Święty oddalaj wszelkie występne do prac moich pobudki, i tylko w tern mnie natchnij, co Twoję chwalę i dobro bliźnich moich ma na celu.
Duchu Święty, daj błędnym ziemi mieszkańcom opamiętanie i światło, pokój i zgodę. Niech wszyscy, prawdę ujrzawszy, wejdą na drogę przykazań Twoich i Twoją chwalę pomnożą.
Duchu Święty utrzymuj we mnie stałość w przedsięwzięciach chwalebnych, a odradź te wszystkie, których dokonanie przyniosłoby mnie błędnemu niesławę, zgryzoty i różnych niepowodzeń pasmo. Bądź moim niewidomym przewodnikiem, a nic zawiąże się w umyśle moim żaden zamiar zgubny.
A gdy ucisku, zgryzot i bólów ciężar mnie przytłoczy, gdy wszyscy którzy żyją ze mną, nieszczęśliwego odstąpią, Duchu Święty bądź wtedy pocieszycielem moim. Amen.

za: Wzniesienie myśli do Boga czyli Duch chrześciiańskiego nabożeństwa. (1854r.)

[menu]

 

 Modlitwa na Zielone Świątki (1927r.)

Boże, który według przepowiedzenia Jezusa Chrystusa zesłał Ducha Świętego na oświecenie i umocnienie Apostołów, ześlij i na mnie Ducha prawdy aby mnie oświecił i wzbogacił swoimi darami, niech mi da: mądrość, rozum, radę, męstwo, umiejętność, pobożność i bojaźń Bożą, abym za ich pomocą zasłużył(a) na zbawienie. Amen.

za: "Jezus, Maryja i Józef" 1927, str. 226

[menu]

 

 Modlitwa na Zielone Świątki (1933r.)

Boże, który w dniu dzisiejszym, zesłał Ducha Świętego w postaci ognistych języków na Najśw. Marję Pannę i Apostołów, napełnij serca wiernych tym światłem Ducha Świętego i dozwól nam w tymże Duchu poznać i pokochać to, co dobre i sprawiedliwe i z niebieskich Jego pociech zawsze się weselić. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg na wieki wieków. Amen.

za: "Bóg jest miłością" 1933, str. 288

[menu]

 

 Modlitwa na Zielone Świątki (1893r.)

Pokłon i dzięki Tobie niech będą, o Boże, źródło wszelakiéj światłości, dawco wszelkiego dobrego! żeś Uczniów Syna Twego Duchem świętym napełnił i ich jako posłańców Swoich wysłał, aby nauka zbawiająca po całym świecie ogłoszoną została. Jak wielkieś cuda za nich i przez nich uczynił! Byli oni przedtémwprawdzie ludźmi dobrego serca, ale jeszcze słabi, bojaźliwi i różnym ułomnościom podlegli. Przez Ducha świętego nowa im zajaśniała światłość, a święta gorliwość ich serca rozpaliła. Przez niego zrozumieli naukę Chrystusową i tak mocno w niéj ugruntowani zostali, że przy niéj z utratą nawet życia obstawali. Darami Jego uzbrojeni i wzbogaceni, z nieustraszoném sercem, szli na wszelkie niebezpieczeństwa. Przeszkody uprzątali, nie lękali się ani zajadłych swych nieprzyjaciół, ani mąk, ani śmierci. Mężnie następowali na zabobony i zbrodnie, opowiadali pokutę i odpuszczenie grzechów, a jako oczywiści świadkowie Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychpowstałego, prawdziwym Zbawicielem świata Go ogłosili. Przez ich kazania lud się tysiącami do Chrystusa nawracał i zbawienia dostąpił. Tym sposobem Chrześcijaństwo na świat wprowadzone, Chrześcijański Kościół i królestwo Jezusa Chrystusa na ziemi założoném było. Twoje to jest dzieło, o Boże! za pomocą Ducha świętego, któregoś im przez Syna Twego udzielił, aby mogli to wszystko wykonać, wszelkie przeszkody i nieprzyjaciół zwyciężyć i dla nas wierzących żywot wieczny zgotować. Amen.

Dzięki, wieczne dzięki niech Tobie będą. o Panie! żeś trudy i kazania Twoich Apostołów tak sowicie pobłogosławił. My jeszcze z pracy ich używamy owoców, albowiem nam także Ewangielia, ta radosna nowina odkupienia, opowiadaną bywa. A Duch święty, który na pierwszych Uczniów zstąpił i teraz nieustannie mieszka, zbawienie sprawuje. Duch święty jest Duchem prawdy i miłości, który nas oświeca i umacnia, cieszy i poświęca, i takimi czyni, jakimi dzieci Boskie i uczniowie Chrystusowi być powinni.

Niechże więc i ja, o Boże! jak niegdyś Apostołowie, skutków Twego Ducha świętego na sobie doznawam, którego Syn Twój tym wszystkim przyobiecał, którzy Cię o Niego z upragnieniem serdecznym prosić będą. Nie potrzebuję ja wprawdzie owych nadzwyczajnych darów, które im do godnego sprawowania urzędu potrzebne były, ani się téż od Ciebie cudownego natchnienia lub tak cudownej łaski spodziewać mogę, któraby mnie bez szczeréj chęci i dołożenia się mego oświecić i poświęcić miała. Ale jeżeli nauki Chrytusowéj pilnie słuchać, chętnie na nią uważać i wiernie jej strzedz będę, jeżeli środków do życia poprawy użyję; jeżeli każdej sposobności do grzechu z radością unikać i na przestrogi sumienia mego, jak na głos Boski zważać będę, tedy się spodziewać mogę, że Duch święty i mnie téż oświeci, ożywi i poświęci. Lubo Jego Boskiéj istoty nie pojmuję, przecież Jego mocnej łaski na sobie doznawać będę. On mnie w czasie pokus umocni. On w utrapieniu doda mi sił i ufności, On zawsze będzie moim pomocnikiem i pocieszycielem. Amen.

za: "Anioł Stróż Chrześcijanina Katolika", Grudziądz 1893r .

[menu]

 

 

 

 

Modlitwa w poniedziałek świąteczny Zesłania Ducha Świętego. (1861r.)

Przez Ducha Świętego oświeceni i wzmocnieni uczniowie Twoi, o Panie! zaczęli opowiadać Twoję świętą naukę i ogłaszali ją Poganom i Żydom. O jakże cudowne jest rozkrzewienie nauki Twojej! tysiące ludów ją przyjmowały i uwierzyły w Ciebie, o Zbawicielu! w Ciebie, którego niedawno bezbożni, jako łotra, ukrzyżowali! Żydzi odstępowali od starego przymierza, które podług rozporządzenia Boskiego ustać miało, a przyjmowali prawo nowego przymierza, które z nami zawarłeś, o Zbawicielu! a zawarłeś już do skończenia wieków! Poganie porzucali swoje bożyszcza, a przyjmowali wiarę w jednego Boga. Stwórcę Nieba i ziemi. Wszyscy dawali się chrzcić w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Przyjmowali religią, która uczyła prawd po większej części niepojętych rozumowi ludzkiemu, i obowiązków przeciwnych zepsutym skłonnościom ludzkim. Któż tu nie widzi dzieła Twojego, o Panie! już przeszło tysiąc ośmset (obecnie dwa tysiące) lat, jak ta religia święta jest rozszerzoną po całym święcie i mimo niezliczonych przeciwności i prześladowań, od większej części narodów ziemi przyjęta. Któż tu nie widzi ręki Twojej, o Panie! która to wszystko kierowała i rządziła? — I my mamy tę Twoję Boską religią: aż do nas przyniesioną została przez świętych Apostołów i ich następców Twoja nauka. Utrzymałeś ją i utrzymasz nieskażoną aż do końca wieków, w Twoim Kościele, który zbudowałeś na tak mocnej i trwałej opoce, że go i bramy piekielne nie przemogą. Niech Ci będzie cześć i chwała na wieki, o Panie! za Twoję dobroć i opatrzność! Niech Ci będą nieskończone dzięki, żeś nas powołał do wiary świętej, do prawdziwego Kościoła. Utrzymuj nas tylko w niej, o Panie! i spraw, abyśmy się mocno i wiernie trzymali Twojej świętej religii, a przez życie prawdziwie chrześcijańskie uświetniali naszą wiarę świętą i doszli do żywota wiecznego. Amen.

za: "Książka do nabożeństwa dla wszystkich katolików" bp.Dunin (1861r.)

 

 [menu]

 

 

 

Modlitwa do Ducha Przenajświętszego. (św Alfonsa Ligouri)

Duchu Święty, Boże, upadam przed Tobą i czczę z pokorą Twój Majestat. Wierzę mocno, żeś jest trzecią Osobą Trójcy przenajświętszej, że od Ojca i Syna pochodzisz, że z Ojcem i Synem jedną jesteś Istotą wieczną, nieskończoną, jednym Bogiem. Tyś w ognistych językach zstąpił na Apostołów. Ile tylko jest sprawiedliwych wybranych Bożych, Tyś ich poświęcił, usprawiedliwił, nauczył, ożywił i utrzymał łaską Swoją. Tyś Ojcem ubogich i Pocieszycielem strapionych. Tyś jest prawdziwym światłem, pochodnią i mistrzem wszelkiej prawdy, ogniem Boskiej miłości, który w jednej chwili oświeca, zapala i umacnia serca. Duchu przenajświętszy, zstąpże do serca mego, poświęć je łaską Swoją, uczyń je godnym Ciebie przybytkiem, mieszkaj we mnie i poświęcaj wszystkie słowa, myśli i uczynki moje; oświecaj mię światłem Twoim, rozrządzaj wszystko we mnie mądrością Twoją, ożywiaj mię ogniem Twojej miłości, prowadź mię do dobrego natchnieniami Twymi, utrzymaj mię mocą Twoją, bądź pocieszycielem moim w smutku i utrapieniu, uleczaj rany serca mego namaszczeniem Twoim, uspokajaj mię obecnością Twoją, przysposób mię do żywota wiecznego udzieleniem wszystkich darów Twoich, zbaw mię przez miłosierdzie Twoje, podnieś mię od ziemi do nieba abym Cię chwalił, błogosławił i kochał na wieki. Amen.

za: Nowenna do Ducha Świętego (1899r.)

 [menu]

 

 

Modlitwa do Ducha Świętego.

Duchu Święty uwielbiam Ciebie, wielbię Twe dary, łaski i wielkie czynności Twoje; Ogniu święty, zawsze gorejący, Duchu Poświęcicielu, Duchu prawdy, przybądź, napełnij, oczyść i poświęć serca nasze.
Duchu Wszechmogący, Tyś łaską Twoją stworzył świat nowy i napełnił go swymi dary: sieroty jesteśmy nędzne, słabość jest naszym udziałem, niemoc śmiertelna trawi nas; wśród otaczających nas szkopułów jesteśmy tak bliscy zguby, że nie zdołamy ujść przed nią jeśli nie raczysz pośpieszyć ku ratunkowi naszemu, nie rozproszysz bojaźni naszej i nie wskrzesisz nadziei.
Mocą Twoją Ciało Syna Bożego utworzyło się w łonie przenajświętszej Maryi Panny, Matki Jezusa, Zbawcy mojego; uczyń ze mnie stworzenie nowe, dla Jezusa Chrystusa, obróć na korzyść moją zasługi męki i śmierci Jego; spraw abym zamiłował w krzyżu i nauce Jego i bądź podstawą wszystkich czynności moich.
O Światłości żywa co niewidomych oświecasz, a słabość w moc zamieniasz, utwierdź w upadającej duszy mojej dobro którego od niej wymagasz, racz ją udoskonalić i spełnij to wszystko co łaska Twoja w niej działać poczęła.
Obdarz mię duchem skupienia i modlitwy, duchem miłosierdzia i gorliwości; a zniszcz we mnie ducha świata, rozkoszy, zmysłowości nikczemności; odnów mój rozum i serce tak dalece, iżby myśli moje skłonności, rozmowy i wszystkie czyny moje zupełnie się odmieniły.
Uczyń ze mnie doskonałego naśladowcę Jezusa Chrystusa, spraw abym zbawienie moje uważał za rzecz najważniejszą, abym ciągle w tej mierze pracował, czyniąc wszystko, przez łaskę Jezusa Chrystusa, dla większej chwały Boga mojego.
Panie, napełnij nas duchem Twoim i zachowaj go w nas; bądź mocą naszą w walkach z nieprzyjacielem, a w godzinę śmierci, bądź nam nagrodą za odniesione zwycięstwa.
Duchu prawdy i światła, mocy i świętości, zlej na nas zdroje łask swoich, niechaj przez Ciebie czystość, miłość, pokój, pokora i wiara panują na zawsze w sercach naszych.
Spraw abyśmy często przyjmowali Jezusa Chrystusa w Sakramencie przenajświętszym, z sercem czystym, zdobnym wszelkimi cnotami, a potem stali się biesiadnikami uczty niebieskiej, gdzie Zbawca nasz nieustannie napawa słodyczą wiekuistą tych, którzy Mu wiernie na ziemi służyli. Amen.

za: Głos duszy (1846r.)

 [menu]

 

 

Modlitwa na uproszenie obecności Ducha Świętego.

Przyjdź Duchu Święty, a napełnij serca Twych wiernych i zapal w nich ogień Twej miłości! Ty, który przez różność języków zgromadziłeś narody w jedności wiary, umacniaj lud Twój w wierze i pokoju słodyczą Twoich natchnień.
V. Ześlij Ducha Twego, a będą stworzone.
R. I odnowisz oblicze ziemi.

MÓDLMY SIĘ.
Boże, któryś serca wiernych oświeceniem Ducha Świętego nauczył, daj nam w tymże Duchu co prawe jest, zawsze wiernie rozpoznawać i Jego pociechą zawsze się weselić. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 [menu]

 

Modlitwy do odmawiania w czasie nowenny przed Zesłaniem Ducha Świętego

 

V. Wypuścisz Ducha Twego, a będą stworzone, Alleluja!
R. I odnowisz oblicze ziemi, Alleluja!

MÓDLMY SIĘ. Duchu Święty Stworzycielu, przybądź łaskawie na pomoc całemu Kościołowi katolickiemu przeciw najazdom nieprzyjaciół; utwierdź go i wzmocnij mocą z wysokości; odnów ducha sług Twoich, których namaściłeś Twą miłością i łaską, aby w Tobie sławili Ojca i Syna Jego jednorodzonego, Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen.

(Odpust 7 lat i 7 kwadragen co dzień, zupełny w jednym z tych dni. Leon XIII, dnia 9-go maja 1897 r.).
Siedm razy Ojcze nasz i siedm Chwała Ojcu itd. na uproszenie siedmiu darów Ducha Świętego.
(Odpust 7 dni. Pius IX., 12 marca 1857 r.).

[menu] 

 

Bądź też zawsze z nami, o Duchu Święty Boże, napełniaj nas Twoimi darami, oświecaj w wątpliwościach, pocieszaj w smutkach, ratuj w niebezpieczeństwach, wyprowadzaj z błędów, dźwigaj w upadkach, rządź nami według Twojej mądrości, jednocz nas wzajemną miłością chrześcijańską, abyśmy wszyscy do jakiegokolwiek należymy stanu, żyli w zgodzie i jedności świętej, jako jedna rodzina Boża, a w końcu doprowadź nas do szczęśliwej wieczności, abyśmy Ci tam z całą rzeszą Aniołów i Świętych składali dziękczynienia i chwałę na wieki wieków. Amen

(Odpust 800 dni raz na dzień. Leon XIII, dnia 26-go sierpnia 1889 r.).

 

Hymn.
Przybądź Duchu Twórco (Veni Crcator Spiritus)

(800 dni odpustu na każdy raz. Odpust zupełny raz w miesiąc. Pius VI).

 

Modlitwa I
o uproszenie łaski Ducha Świętego

O Duchu Święty Boże! Nauczycielu, Wodzu i Przewodniku nasz, Ty nami rządzisz i prowadzisz nas, abyśmy z dróg niebieskich nie zbaczali. Tyś prawym Pocieszycielem w smutkach naszych i nędzach tego świata. Ty myśli dobre i święte natchnienia w nas wlewasz, dając moc skuteczną do ich wykonania. Szczęśliwy ten, który Ciebie ma za gościa, w którego sercu mieszkasz i przebywasz. Niechże domem Twoim będzie serce moje. Oddaję Ci Panie wszystko, co w niem jest, prosząc Cię i błagając o umocnienie w wierze, o żarliwość w miłości Bożej, o prędkie powstanie z grzechów, o wytrwałość w pokucie, o gorliwość w wypełnianiu powinności moich i o nieustanne wzrastanie w cnotach. Daj mi o Duchu Św. Boże, w nieszczęściu cierpliwość, w szczęściu pokorę, w pokusach zwycięstwo, w smutku pociechę, w pracy posilenie, w tęsknocie ochłodzenie, w bólach i niemocy Panu Bogu dziękowanie; przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą i Ojcem w jedności Bóstwa żyje i króluje na wieki. Amen.

za: Nowy Brewiarz tercyjarski (1928r.)

 [menu]

Modlitwa II.

Boże, Duchu Święty, przed którym niema nic zakrytego i który nieustannie rozpromieniasz w nas miłość do dobrego, racz myśli moje oczyścić i miłością Swą niebieską serce moje zapalić. A jakoś uweselił Matkę Syna Bożego i Apostołów świętych, tak uwesel i uświęć duszę i ciało moje teraz i w godzinę śmierci mojej, abym Cię mógł doskonale miłować i godnie, chwalić po wszystkie wieki. Amen.

za: Nowy Brewiarz tercyjarski (1928r.)

 [menu]

Modlitwa III.

Sprawco uświęcenia dusz naszych, Duchu Święty miłości i prawdy, czczę Ciebie jako podstawę wiecznego szczęścia mego, składam Ci dzięki jako potężnemu Dawcy łaski, jaką odbieram z góry i wzywam Cię jako źródło światła i siły, jakiej potrzebuję do poznania i wykonania dobrego. Duchu światłości i mocy, oświeć rozum mój, umocnij wolę moją, rządź sercem mojem i uczyń je posłusznem i wiernem dla Boskich natchnień Twoich. Pragnę gorąco za pomocą tejże łaski stać się godnym i iść za jej promieniem z taką uległością, abym mógł kosztować jej owoców i cieszyć się temi błogosławieństwy, jakie na dusze nasze ściągają Twe święte dary. Amen.

za: Nowy Brewiarz tercyjarski (1928r.)

 [menu]

Modlitwa IV.
o uproszenie dwunastu darów Ducha Świętego

Duchu Święty Boże, któryś jest źródłem doskonałości prawdziwej, wysłuchaj pokornych próśb moich i zbogać duszę moją darami Twymi św. Daj mi Miłość Twoją, abym Boga i bliźniego gorącem sercem ukochał. Daj mi Twoje Wesele, abym w szczęściu cichy i pokorny radował się w Bogu jedynie, a w smutku i utrapieniu w Tobie znalazł pociechę. Udziel mi Twego Spokoju, abym we wszystkich życia przygodach pogodę umysłu i duszy umiał zachować i nie dał się unosić żadnemu uczuciu, któreby ją zmieszać, od Boga oddalić, a z ludźmi rozerwać w sercu mię mogło. Daj mi Cierpliwość w smutkach i próbach bolesnych, abym przez nie, jak przez ogień oczyszczający, na duszy się wyrabiał, a nigdy nie upadał zwalczony i strawiony niemi wewnętrznie. Daj Dobrotliwość, abym był chętnym do usługi dla bliźnich i umiał nieść im radość i pociechę; daj mi Dobroć Twoją, abym serdeczny w obejściu się z ludźmi, był dla nich wylany w uczuciu i pobłażania pełnym; daj mi Roztropność, ażebym bez rozwagi nic nie mówił, ani też czynił; daj Słodycz charakteru w stosunkach moich z bliźnimi i w łatwem odpuszczeniu im tego, coby goryczą i bólem przyszło mi od nich niesłusznie. Uzbrój mnie Wiarą w Ciebie, abym się nie zachwiał w mej duszy i wiarą do ludzi, abym zrażony przez jednych, nie podejrzy wal zacności i prawości drugich, a sam zawsze szczerym i otwartym został. Daj mi Skromność w myślach i zachowaniu się mojem, abym był zbudowaniem i przykładem dla wszystkich; daj Wstrzemięźliwość we wszystkich pragnieniach moich, abym umiał hamować żądania moje i był umiarkowanym we wszystkich mych potrzebach. Daj mi Czystość dla całej mojej istoty, abym nie skaził nigdy niewinności duszy i zasłużył Ciebie, mój Boże, oglądać w wiecznej chwały przybytku. Amen

za: Nowy Brewiarz tercyjarski (1928r.)

 [menu]

Modlitwa V.

Przybądź Duchu Święty, a napełnij serca Twoich wiernych i Twojej miłości ogień w nich zapal; Ty, który wszystkie narody w jedności wiary zgromadziłeś, aby łaska Twa Przenajświętsza serca nasze oświeciła i od wszelkiego złego nas chroniła.
Nakłoń ucha Twojej miłości, najłaskawszy Boże, na prośby nasze i łaską Ducha Świętego oświeć serca nasze, abyśmy święte Twoje tajemnice godnie rozważali i zasłużyli miłować Cię miłością wieczną.
Prosimy Cię Panie, racz łaskawie napełnić umysły nasze Duchem Świętym, którego mądrością stworzeni a opatrznością rządzeni jesteśmy.
Niech oświeci, prosimy Cię Panie, umysły nasze Pocieszyciel, który od Ciebie pochodzi, i doprowadzi do wszelkiej prawdy według obietnicy Syna Twojego.
Spraw, prosimy Cię Wszechmogący a Miłosierny Boże, aby Duch Święty przez Swe nawiedzenie uczynił nas godnym Twej chwały przybytkiem, w którym byś przemieszkiwać raczył.
Spraw Wszechmogący Boże, aby jasność Twej światłości spłynęła na nas i światło Twoje oświeciło za łaską Ducha Świętego serca tych, co się odrodzili przez łaskę Twoją.
Prosimy Cię Panie, niech nas wspomoże moc Ducha Świętego, która by i serca nasze odrodziła, i od wszelkich przeciwności nas chroniła.
Boże, któryś serca wiernych światłem Ducha Świętego. oświecił, daj nam w tymże Duchu, co prawe jest, zawsze utrzymać i pociechą, którą nam zsyła zawsze się radować.
Miłosierny Boże, prosimy Cię, racz udzielić pomocy Kościołowi Twemu, aby przez Ducha Święty zgromadzony, nie był natarczywościami nieprzyjaciół niepokojony.
Boże, któryś Apostołów Twoich Duchem Świętym oświecił, na pokorne prośby ludu Twego wejrzyj łaskawie, abyś powoławszy nas do wiary świętej, świętym spokojem Twoim obdarzyć także raczył. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa Syna Twego, który z Tobą żyje i króluje w jedności tegoż Ducha Świętego na wieki. Amen.

za: Nowy Brewiarz tercyjarski (1928r.)

 [menu]

Modlitwa VII
o uproszenie łaski Ducha Świętego.

Duchu Święty od Boga nam dany, bez Ciebie człowiek upada pod ciężarem nędzy i niemocy, Ciebie Zbawiciel obiecuje nam w Imię Ojca swego jako Pocieszyciela, mającego osuszyć łzy nasze, oświecić umysły w obowiązkach naszych, umocnić serca w wypełnieniu dobrego. Duchu Święty! przyjdź mi w pomoc i racz obdarzyć mię darem Mądrości, abym poznał(a) prawdę wiekuistą i w niej zamiłował(a); darem Pojęcia, abym przeniknął(przeniknęła) o ile dozwala nieudolność ludzka, w prawdy objawione; darem Nauki, abym się przekonał(a) o nicości swojej, wszystko odnosił(a) do Boga podług uczuć Serca Jezusowego, a wzgardziła) marnościami świata; darem Roztropności, abym przezornie postępował(a) wśród ciemności i niebezpieczeństw życia doczesnego i wypełniał(a) wolę Bożą; darem Mocy, abym przezwycięży](a) pokusy nieprzyjaciela, trudności w cnocie i znosił(a) prześladowania, na które mógłbym(mogłabym) być wystawiony(a); darem Pobożności, abym zamiłował w rozmyślaniu, modlitwie, rozpamiętywaniu i służeniu Bogu; darem Bojaźni, abym ze wstrętem unikał(a) wszystkiego, coby Cię obrazić mogło. Do tych wszystkich darów, o Duchu Święty, dodaj dar łez, abym grzechy swoje opłakiwał; ducha umartwienia, abym zadość uczynił(a) Boskiej sprawiedliwości, a zwłaszcza wzbogać mię miłosierdziem, łaską wytrwałości, abym żył(a) po chrześcijańsku i umarł(a) śmiercią świątobliwą. Amen.

za: Chwała Boża (1884r.)

 [menu]

Modlitwa VIII

O Duchu Święty Boże, Nauczycielu, Wodzu i Przewodniku nasz! Ty nas rządzisz i prowadzisz, abyśmy z dróg Niebieskich nic ustępowali. Tyś prawym Pocieszycielem smutków naszych i tych nędz i tęskności i odmian świata tego. Ty jesteś, który w nas wszystkie dobre myśli, żądze i natchnienia wlewasz, i moc do ich wykonania dajesz. O szczęśliwy! który się z takiego Gościa weseli, u którego mieszkasz i przebywasz. Niechże dom Twój będzie to serce moje; oddając Panie, wszystko co w niem jest, prosząc Cię i błagając o umocnienie w wierze, o żarliwość w miłości Bożej, o prędkie powstanie z grzechów, o wytrwanie w pokucie, o pomnożenie w cnotach. Daj mi o Duchu Święty w nieszczęściu cierpliwość, w szczęściu pokorę, w pokusach zwycięstwo, w smutku pociechę, w pracy posilenie, w tęskności ochłodzenie, w boleściach Panu Bogu dziękowanie. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

za: Chwała Boża (1884r.)

 [menu]

Modlitwa IX

Sprawco uświęcenia dusz, miłości i prawdy Duchu, dziękuję Ci, wszechmocnemu Rozdawcy dóbr niebieskich, za wszystkie laski; do Ciebie się uciekam, Źródło światłości i mocy, oświeć rozum mój, umocnij w dobrem wolę moją, rządź sercem mojem i dla Boskich natchnień Twoich uczyń je posłusznem i wiernem. Przebacz ustawicznym ułomnościom moim, przebacz złości przez jaką tak często stawiłem (łam) opór miłosiernym i słodkim Twojej laski wzywaniom. Pragnę, o Duchu Święty Boże, przy pomocy tejże łaski świętej iść odtąd za nią z tak uległą i chętną powolnością, iżbym mógł (mogła) kosztować wszystkich Twych owoców i błogosławieństw Boskich w tem życiu i przyszłem. Amen.

za: Chwała Boża (1884r.)

 [menu]

Modlitwa X

Duchu Przenajświętszy, Pocieszycielu strapionych przeniknij głębokie serca mojego przepaści i roztocz tam światło swe jasne! Wylej Twą rosę niebieską na tę ziemię niepłodną, aby się jej nieurodzajność skończyła. Spuść iskrę Twej miłości aż do przybytku mej duszy; aby tam roznieciła ogień, który by pochłonął wszystkie słabości, niedbalstwa i niedoskonałości moje! Przyjdź więc, o przyjdź słodki Pocieszycielu dusz strapionych, ucieczko w niebezpieczeństwach i opiekunie w strapieniach! Przyjdź o Ty, który dusze z plam ich obmywasz i który leczysz ich rany! Przyjdź siło słabych! przyjdź Ojcze sierót, nadziejo nieszczęśliwych i skarbie ,wszystkich ubogich! Przyjdź, o Duchu Święty, przyjdź gwiazdo żeglarzy i bezpieczny porcie rozbitków i racz mieć litość nade mną! Uczyń mą duszę prostą, kochającą i wierną. Spraw, iżbym, chowając serce czyste na ziemi, zasłużył (a) oglądać Cię i cieszyć się Tobą na wieki w Niebie. Amen.

za: Chwała Boża (1884r.)

 [menu]

 

Modlitwa o otrzymanie dwunastu owoców Ducha Świętego

Duchu Święty Boże! Miłości przedwieczna Ojca i Syna, racz mi zesłać owoc Miłości, iżbym Cię godnie ukochał(a) i owoc Radości, abym się pociechą świętą napełnił(a); owoc Pokoju dla zupełnego duszy mojej ukojenia i owoc Cierpliwości, dla powinnego wszelkich rozrządzęń Boskich znoszenia. Udziel mi owocu Gorliwości, abym bliźniego w potrzebie ratował (a) i owocu Dobroci, coby mię czynił miłym(ą) dla wszystkich; owocu Mądrości, iżbym grzechów unikać umiał(a) i owocu Łagodności, iżbym pokornie wszelkie zło od bliźnich moich przyjmował(a). Ześlij mi, błagam, owoc Wiary, abym wierzył(a) mocno Słowu Boga i owoc Skromności, abym się przykładnie we wszystkiem rządził(a) i owoc Wstrzemięźliwości i Czystości, iżby uchowały ciało moje w świętości, jaka się należy Twemu przybytkowi. Spraw, iżbym, chowając stateczniem serce czyste i niepokalane na ziemi, zasłużył(a) oglądać Cię i cieszyć się Tobą na wieki w chwały Królestwie. Amen

za: Chwała Boża (1884r.)

[menu] 

 

Modlitwa do Ducha Świętego o oświecenie Narodu polskiego (1849 r)

Duchu Święty Boże! przyjmij pod swą opiekę; kierunek oświecenia Narodu polskiego. Spraw abyśmy, przez dokładne pojęcie nauki Zbawiciela; poznali rzeczywistą godność człowieka, i na niej oparte prawo społeczeństwa: abyśmy przyszli do znajomości obowiązków naszych, względem Ludzkości, Ojczyzny i braci. Duchu święty upraw serca nasze. Zniszcz pychę, obłudę, miłość własną i wszystko co jest zarodem złego; lub przyczynia się do oddalania nas, od szczerego oddania się służbie Ojczyzny. Spraw abyśmy się stali godnymi synami Matki naszej - Polski.
Udziel mądrości swojej powołanym, do kierunku sprawy narodowej, lub pełnienia innych obowiązków publicznych; mężom Polski, aby poznali swe obowiązki i jednomyślnie je wypełniali; duchownym, aby nas oświecali w nauce Zbawiciela; nauczycielom, aby młodzież przysposabiali na dobrych i użytecznych obywateli; ojcom i matkom, aby w wychowaniu i kształceniu dzieci. baczyli na obecne i przyszłe potrzeby kraju; młodzieży, aby na podstawie nauki Zbawiciela, wyrobiła sobie stałą podstawę życia, - oraz poznała obowiązki na niej ciążące w dzisiejszych okolicznościach i do ich spełnienia przysposobiła się. Oświeć uwiedzionych przez wroga braci, przyprowadź ich do poznania błędu i pomóż, do powrotu na prawą drogę. Spraw opamiętanie się nieprzyjaciół naszych, doprowadź ich do poznania i ukochania cnót chrześcijańskich; przyczyń się do wstrzymania morderstw i rozlewu krwi niewinnej.
Bądź przewodnikiem wyswobodzenia naszego, kieruj myślą i wytrwałością naszą; uchroń nas od sideł zastawionych przez wrogów, w niwecz obróć plany jego, przyspiesz dzień zbawienia - dzień niepodległości matki naszej - Polski.
Amen.

za: Zbiór modłów narodu polskiego podczas jego pokutnej niewoli ( 1849 r.)

[menu] 

 

 

 

 

GODZINKI O DUCHU ŚWIĘTYM

 

NA JUTRZNIĘ.

W. Panie, otwórz wargi moje.
O. A usta moje opowiadać będą Twą chwałę.
W. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
O. Panie, ku ratunkowi memu pospiesz się.
W. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
O. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

HYMN.
Przenajświętszy Duchu Boże,
Co od Ojca i od Syna
Życiodajnych świateł zorze
Czerpiesz, miłość Ich jedyna,
Tyś Ich obu Tchnieniem żywem,
W którym pełnia Bóstwa gości,
Niezniszczalnem Tyś ogniwem
Wiekuistej Ich jedności!
Pocałunkiem Tyś Rodzica
I Syna — nieogarnioną
Ich lic krasą — twoje lica
Jak jutrzenka cudna płonął
Tyś westchnieniem, co w zachwycie
Raz wydane, nie zagasa,
W Tobie radość, pełne życie,
Nieśmiertelna Trójcy krasa!
Moc, potęga, wielkość cała,
Jaka w Ojca lśni Osobie
I bezmierna Syna chwała
Przez Nich obu dana Tobie!
Tyś okrzykiem świętych zdumień,
Jakie nieci piękno Boga,
Niewymownych ekstaz strumień
I korona Trójcy błoga!
Tyś bezmiernej czar ponęty,
Uśmiech, którym Trójca płonie...!
Tyś ukojeń bezmiar święty
W wiecznie płodnem Bóstwa łonie..!
Któż z nas, ludzi pojąć zdoła
Twój Majestat, Duchu boży?
W uniżeniu jeno czoła
Myśl przed Tobą w proch się korzy..!

Anfyfona. Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, Duch prawdy, który od Ojca pochodzi, On o mnie świadectwo dawać będzie. (Jan. 15, 26).
W: Duch mój słodszy nad miód.
O: A dziedzictwo moje nad miód i plastr miodu. (Ekkli. 14, 27.)

Módlmy się:
Boże, któryś serca wiernych światłem Ducha Świętego nauczył, daj nam w tymże Duchu znać co dobre i pociechą Jego zawsze się weselić. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Kolekta z mszy na Niedz. ZieL Świąt)

 

NA CHWALBĘ.

W: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu i t. d.

HYMN.
Wszechmoc Bóstwa, Mądrość samą
Do dzieł — Dobroć skłania szczera:
Tyś jest, Duchu, szczęsną bramą,
Co stworzenia brzask otwiera...!
Przez Cię wielkie świata dzieło
W wiekuistym błysło planie,
Przez Cię w czasie się zaczęło
Twórczej myśli wykonanie ...!
Tyś rzekł: »Stań się!" — i wnet łuną
Rozświecając dal bez końca,
Przez szafiry niebios suną
Gorejące żarem, słońca...!
Tyś zastygłe lawy ziemi
Skruszył, rozwiał mgły w przestworze,
Rozdzielając dłońmi swemi
Zręby czarnych skał — i morze...!
Na Twe słowo uśmiechnięta
Zieleń skryła pól rozłogi,
Ożywiły bór ptaszęta,
Tłum ryb w morze pomknął mnogi...!
Wiecznych zórz odbłyski blade
Wieńcząc, Ty, miłości rzeka,
Z Ojcem, z Synem wszedłeś w radę:
„Stwórzmy obraz nasz, człowieka!“
Ulepione z gliny ciało
Tyś ożywił w mgnieniu powiek
Iskrą duszy: „Stań się!“ — Stało.
W błękit — pierwszy spojrzał człowiek...!
W sercu jego kwitnie cnota,
W oczach rajskie świecą blaski:
Z ziemskiem życiem wziął żywota
Dar nadziemski — życie łaski...!
Za świat i za prarodzica
Niech Ci, Duchu, ród nasz cały,
Kornie w ziemię chyląc lica,
Pieśń wieczystej głosi chwały!

Anfyfona. Utworzył tedy Bóg człowieka z mułu ziemi i natchnął w oblicze jego dech żywota i stał się człowiek w duszę żyjącą. (Rodz. 2, 7.)
W: Ześlij Ducha Twego, a będą stworzone.
O: I odnowisz oblicze ziemi. (Ps.103,30)

Módlmy się:
W umysły nasze, prosimy Cię, Panie, wiej łaskawie Ducha Świętego, którego mądrość nas stworzyła a opatrzność zawsze się nami opiekuje. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
(Kolekta z mszy sobotniej w oktawie Zlel. Św.)

 

NA PRYMĘ.

W: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu i t. d.

HYMN.
W jakież szczęście ród człowieczy
Łaska święta Ducha woła?!
Ujrzeć Stwórcę miał wszech rzeczy
Nie zaznając śmierci zgoła...
Gdy zaś, zdradą zwiedzon piekła,
Przez grzech Adam łaskę traci,
Litość boża mu przyrzekła
Zbawcę w ludzkiej dać postaci...!
Duch Najświętszy w Panny łonie
Niewymowne sprawia dziwy:
Do ludzkości ściąga dłonie
W ciele ludzkiem — Bóg prawdziwy...!
Wziąwszy Ducha namaszczenie,
Słowa płodne rzuca ziarno,
Leje zbawczej krwi strumienie
I ponosi śmierć ofiarną ...!
Zgon nasz — swym niwecząc zgonem,
Krwią swą — winy gładząc świata,
W ciele źywem, uwielbionem
Do niebiańskich krain wzlata.
Tron przy Ojcu biorąc chwały,
Król, którego wszechświat słucha,
Z łona Ojca — na świat cały
Zlewa hojnie łaski Ducha ...
W blaskach, w wichrze, pełen mocy,
Karcąc szpetną złość bezprawia
I radując ród sierocy
Ojciec biednych, Duch się zjawia...
Ach, ten wicher, ognia błyski
Wiek ci nowy głoszą, świecie:
To zakwilił wśród kołyski
Świeżo zrodzon Kościół — dziecię..
Sławiąc Duchu, Twoje dzieła,
Pieśń Ci dzięki ślem radosną,
Żeś ludzkości, co zginęła,
Odrodzenia błysnął wiosną.

Anfyfona: I stał się z prędka z nieba szum, jakoby przypadającego wichru gwałtownego i ukazały się im rozdzielone języki, jakoby ognia i napełnieni byli wszyscy Duchem Świętym. (Dzieje Ap. 2, 2—4)
W: Duch Pański napełnił okrąg ziemi.
O: A to, co wszystko ma w sobie, ma świadomość głosu. (Mądr. 1,7)

Módlmy się:
Od Kościoła Twego, który Duch Święty zgromadził, oddal, prosimy Cię, miłosierny Boże, wszelkie napaści wroga. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
(Kolekta z mszy piątkowej w oktawie Zlel. Świąt)

 

NA TERCJĘ.
W: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu i t. d.

HYMN.
Na Piotrowej stawion skale
Kościół boży — Ty przez wieki,
Duchu Święty, chronisz stale
Płaszczem tkliwej swej opieki...
Moc Twa prawdy pilnie strzeże,
By nie ćmiła jej ułuda,
Moc Twa na świadectwo wierze
Czyni znaki, dziwy, cuda ...
Twa przedziwna, Duchu, władza
Zapładniając wód strumienie,
Nowe z nurtów wyprowadza
Synów bożych pokolenie.
Dwóch serc związek oblubieńczy
Twa moc, Duchu, tchnieniem świętem
Rajskich świateł tęczą wieńczy,
Czyniąc „wielkim sakramentem“.
Przez ciąg wieków nieprzerwany
Twa moc, Duchu, zawsze żywa
Śle biskupy i kapłany,
Żeńce twe na wielkie żniwa...
Przez nich wiernym gładzisz grzechy,
Krzepisz, by w bój biegli śmiało,
A na pokarm, w zdrój pociechy,
Zbawcy dajesz Krew i Ciało...
Przez burz fale — ludy świata
Ku zbawienia wiodąc mecie,
Ty, dusz Wódz, po wszystkie lata
Niewidzialny władasz w świecie...
O, rządź nami, Wodzu błogi,
Kieruj w życiu, strzeż przy zgonie,
A zmęczonym — trudem drogi
Wian zwycięstwa włóż na skronie!

Anfyfona: W jednym Duchu my wszyscy w jedno ciało jesteśmy ochrzceni i wszyscy jednym Duchem jesteśmy napojeni. (I, Kor. 12, 13).
W: Duch Pocieszyciel.
O: Nauczy was wszelkiej prawdy. (Jan. 15, 26; 16, 13.)

Módlmy się:
Spraw o Panie, niech Duch Święty serca nasze bożemi naprawi sakramentami, gdyż On jest odpuszczeniem wszystkich grzechów. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
(Postkomunja z wtorkowej mszy w oktawie Zlel. Świątek.)

 

NA SEKSTĘ
W: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu i t. d.

HYMN.
Czyż najtwardszych serc nie wzruszą
Dzieła, Duchu, Twej dobroci?
Duszy zbożnej Tyś jest duszą,
Zorzą, co jej błękit złoci...!
Bóstwa wpływem tajemniczym
Ty, światłości serca błoga,
Sprawiasz, że się w szereg liczym
Przywłaszczonych synów Boga ...!
Ludzkich złości niepamiętna
Dobroć twoja, Duchu Boże,
Bożych lic w nas jawi piętna.
Bożych uczuć nieci zorze...!
Nieśmiertelne swemi dary
Twa dłoń w duszy ziarna sieje:
Ty w nią światło wlewasz wiary,
Żar miłości i nadzieję.
Na poświęceń drogę szczytną
Nęcąc, w znojnych walk pomroce,
Przez Cię cnoty pąki kwitną
I rumienią się owoce...
Ty, jak rosa w róż kielichy,
Gdy wkrąg burza wały spiętrza,
Ty, jak wiosny podmuch cichy
W serc zbolałych wchodzisz wnętrza!
O, jak słodką jest rozmowa,
Jaką darzysz, Gościu miły,
Błogie natchnień Twoich słowa
Ileż światła ślą i siły!
Duchu łaski, niech nam świeci
Lice Twoje najłaskawsze,
By przybrane boże dzieci
Życiem bożym żyły zawsze...!

Anfyfona: Boście nie wzięli ducha niewolnictwa znowu ku bojaźni, aleście wzięli Ducha przywłaszczenia za synów, przez którego wołamy: „Abba! Ojcze !" (Rzym. 8, 15.)
W: Miłość boża rozlana jest w sercach naszych.
O: Przez Ducha Świętego, który nam jest dany. (Rzym. 5, 5.)

Módlmy się:
Spraw o Panie, by Duch Święty serca nasze oczyścił i zlewając na nie tajemniczą rosę swej łaski, do rodzenia plonu zbawiennych uczynków zdolnemi je uczynił. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen,
(Postkomunja z mszy niedz. Ziel. świątek)

 

NA NONĘ.
W: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu i t. d.

HYMN.
Darząc duszę tkliwą pieczą
Co tak wielkie dziwy działa,
Ty w moc, Duchu, nadczłowieczą
Krewkie nasze zbroisz ciała ...
Któż Twój zbawczy wpływ wysłowi,
Co żądz ślepych nie uśmierca,
Ale daje człowiekowi
Moc nad każdem drgnieniem serca ?
Kto miłości bezmiar pojmie,
Co lęk śmierci z serc odgania,
Już dziś dając nam rękojmie
Chwalebnego zmartwychwstania ?
A gdy spłynie nad zgliszcz próchno
Odrodzenia zorza złota,
Prochy naszych ciał prędziuchno
Twa moc wskrzesi do żywota... !
Twa moc, Duchu, je przemieni,
Da im pełnię kras uroczą,
Iż, jak gwiazdy, Twych promieni
Czarujący wdzięk roztoczą...!
Odrzuciwszy ziemskie nędze,
Jak żar, co ze słońc wybucha,
Wzlecą w rajski brzask w potędze,
Obleczone w jasność Ducha...!
Na Baranka szczęsne gody
Ty nas, Duchu, w żywem ciele,
Wwiedziesz tam, gdzie uśmiech młody
I wieczyste lśni wesele ...!
O, spraw, byśmy, depcąc zbrodnie
Do ostatniej życia chwili
I w czyn męski bieżąc godnie,
Na ten wieniec zasłużyli !...

Ąnfyfona: Jeśli Duch Tego, który, Jezusa wzbudził z martwych w was mieszka, który wzbudził Jezusa Chrystusa z martwych ożywi i ciała wasze śmiertelne dla Ducha Jego w was mieszkającego. (Rzym. 8, 11.)
W: Duch jest, który ożywia.
O: Ciało nic nie pomaga. (Jan. 6,64).

Módlmy się:
Spraw, prosimy, wszechmogący i miłosierny Boże, by Duch Święty, przyszedłszy do nas i zamieszkawszy łaskawie w sercach naszych, świątynię chwały swej w nas uczynił. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
(Sekreta z mszy środowej w okt. Ziel. Świąt.)

 

NA NIESZPORY.
W: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu i t. d.

HYMN.
O stolicy niebios błoga !
Jakąż radość gród ten nieci.
Którym wieczna miłość Boga
Swe przybrane darzy dzieci!
Drobna iskra Bożej łaski,
Co dziś kryje wdzięk swój cały.
Tam — pełnemi strzeli blaski,
Nieśmiertelnym światłem chwały!
W światła tego jasnym żarze,
Pełnym krasy i ponęty,
Duch miłości nam ukaże
Lic swych bożych uśmiech święty ...!
W nim odsłoni nam swe lica
Odblask Ojca chwał, Syn Boży,
W nim ujrzymy twarz Rodzica,
Brzask przedwiecznej Bóstwa zorzy...!
Z Matką — Panną Bóg wcielony
Dłoń wyciągnie do swych braci.
Wiecznych nagród da im plony,
Swym dziedzictwem ubogaci...!
Dziewięć chórów nam w uciesze
Powitania rzuci słowo.
Bliskich sercu drogie rzesze
Dłoń uścisną nam na nowo ...!
Ach! łzy wtenczas Bóg osuszy
I kajdany serc pozrywa,
Z dna zachwytem zdjętej duszy
Pieśń dobędzie się szczęśliwa ...!
Duchu Święty, na sierocą
Rzeszę, którą smutek rani,
Spójrz łaskawie i swą mocą
Do niebiańskiej wwiedż przystani !...

Anfyfona, Najmilejsi, teraz synami bożymi jesteśmy, a jeszcze się nie okazało, czem będziemy. Wiemy, Iż, gdy się okaże, podobni Mu będziemy, iż Go ujrzymy, jako jest. (I Jan 3,2).
W: Ten Duch świadectwo daje duchowi naszemu, iż jesteśmy synami bożymi.
O: A jeślić synami tedy i dziedzicami. (Rzym. 8, 16—17).

Módlmy się:
Spraw, prosimy Cię, Panie, by Duch Święty, który od Ciebie pochodzi, umysły nasze oświecił i, jak Syn twój obiecał, przywiódł je do poznania wszelkiej prawdy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
(Kolekta z mszy środowej w okt. Ziel Świąt)

 

NA KOMPLETĘ.
W: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu i t. d.

HYMN.
Duchu Święty, Światło boże,
Uwieńcz wielkie dzieło Słowa:
Niech nad światem jasne zorze
Rozpłomieni światłość nowa!
Niech przybrane boże dzieci
Jedność uczuć łączy szczera,
Niech w nich bratnią tkliwość nieci
Miłość, która nie umiera ...!
Spal swym żarem pleśń pogaństwa,
Jad zawiści i niezgody,
Zwiąż braterstwem wrogie państwa,
Ludy, szczepy i narody...!
Niech ustaną krwawe wojny,
Grabież, ucisk, gwałt, pożoga,
Niech odetchnie świat spokojny,
Sławiąc dar miłości Boga...!
Ty, coś jeden w sercach wielu,
Bądź jedności wszechogniwem,
Świat miłości, Stworzycielu,
Stwórz miłości tchnieniem żywem...!
W znoju walki, broń od zguby,
W smutkach — zlej pociechy zdroje,
Po ziem krańce, Gościu luby,
Prosim, przyjdź królestwo Twoje !
W błogie prawdy prowadź wrota
Tych, co dotąd trwali w błędzie,
Niech się spełni serc tęsknota,
Niech pieśń szczęścia zabrzmi wszędzie!
Krwi Chrystusa ziść nam plony,
Skrusz na wieki win obroże,
I bądź zawsze pochwalony
W szczęściu ludów, Duchu Boże...!

Anfyfona: A Duch i Oblubienica mówią: „Przyjdź!" A kto słyszy, niech mówi: „Przyjdź!" „A kto pragnie niech przyjdzie, a kto chce, niech bierze wodę żywota darmo. (Obj. 22,17.)
W: My wszyscy odkrytem obliczem na chwalę Pańską w zwierciedle patrząc.
O: W toż wyobrażenie przemienieni bywamy z jasności w jasność, jako od Ducha Pańskiego. (II Kor. 3. 18.)

Módlmy się:
Boże, któryś Apostołom swym dał Świętego Ducha, spraw, by lud Twój uzyskał to, o co pobożnie błaga i tych, którym dałeś wiarę, uczyń uczestnikami swego pokoju. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
(Kolekta z mszy poniedziałkowej w oktawie Ziel. Świątek.)

za: Godzinki o Duchu Świętym ks Marian Morawiecki autor ks Tadeusz Karyłowski T.J. (1930r.)

 [menu]

 

Modlitwa o dary Ducha Świętego.

Duchu Święty Boże, Duchu Ojca i Syna, korząc się przed Boskim Majestatem Twoim, w obliczu nieba i ziemi, poświęcam Ci i oddaję duszę moją i ciało.

Uwielbiam blask nieskończonej Twojej czystości, doskonałość Twojej sprawiedliwości, potęgę Twojej miłości. Ty jesteś światłem i siłą mej duszy, przez Ciebie żyję, myślę i działam. Obym niewiernością łasce Twojej nie zasmucał Ciebie, nie grzeszył przeciw Tobie! Spraw niech bezustannie wsłuchuję się w głos Twój, niech idę za Twemi natchnieniami.

O Duchu Święty Dawco daru mądrości, oświecaj mnie.
O Duchu Święty Dawco daru rozumu, pouczaj mnie.
O Duchu Święty Dawco daru rady, kieruj mną.
O Duchu Święty Dawco daru mocy, umacniaj mnie.
O Duchu Święty Dawco daru umiejętności. rozpraszaj moją niewiadomość.
O Duchu Święty Dawco daru pobożności, daj mi wytrwać w słodkiej służbie Bożej.
O Duchu Święty Dawco daru bojaźni Bożej, oswobodź mnie od wszelkiego grzechu.
O Duchu Święty Dawco pokoju, obdarz mnie pokojem.

Błagam Cię Duchu Święty Boże, udziel mi mocy, abym w każdej chwili mego życia kierował się dobrocią i życzliwością, słodyczą i wiernością, cierpliwością i miłością, radością i wyrozumiałością. Amen

za: Przyjdź Duchu Święty: nabożeństwo do Ducha Świętego. (1903r.)

 [menu]

 

Modlitwa o siedem darów Ducha Świętego.

O Duchu Przenajświętszy, Pocieszycielu i i Poświęcicielu nasz! Racz mi udzielić daru Mądrości, abym poznał i umiłował prawdę wiekuistą i nigdy dóbr tego świata nad dobro wieczne nie przekładał. Daj mi dar Rozumu, abym poznał, o ile dozwala nieudolność ludzka, prawdy objawione. Daj mi dar Umiejętności, abym się przekonał o nicości mojej i wszelkich rzeczy stworzonych; żebym wszystko odnosił do Boga podług uczuć Serca Jezusowego, a gardził marnościami tego świata. Daj mi dar Rady, abym ostrożnie postępował wśród niebezpieczeństw życia doczesnego i spełniał wolę Bożą. Daj mi dar Mocy, abym przezwyciężał pokusy nieprzyjaciela i znosił niedolę, na którą mógłbym być wystawiony. Daj mi dar Pobożności, abym się rozmiłował w rozmyślaniu, w modlitwie i w tym wszystkim, co się do służby Bożej odnosi. Daj mi dar Bojaźni Bożej, abym pilnie unikał wszystkiego, co by Cię obrazić mogło, abym się bał grzechu więcej, niż samej śmierci, a to jedynie dla miłości Twojej.

Do tych wszystkich darów, o Duchu Święty, dodaj dar Pokuty, abym grzechy moje opłakiwał, i ducha Umartwienia, abym zadośćuczynił Boskiej sprawiedliwości. Napełnij, Duchu Święty, serce moje Boską miłością i łaską wytrwałości, abym żył po chrześcijańsku i umarł śmiercią świątobliwą. Amen.

Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca Twych wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości.

(300 dni odpustu za każdy raz).

K. Tchnij Ducha swojego a nowe powstanie życie,
L. I odnowisz oblicze ziemi,

Módlmy się: Duchu Święty, Stworzycielu, przybądź łaskawie na pomoc całemu Kościołowi katolickiemu przeciw wszelkim napaściom, utwierdzaj go i wspomagaj swą mocą z wysoka; odnów ducha sług Twoich, których namaściłeś Twą miłością i laską, aby w Tobie sławili Ojca i Syna Jego Jednorodzonego, Jezusa Chrystusa, Pana naszego.
R. Amen.

(300 dni odpustu za każdy raz).

za: "Mszalik niedzielny" red. Ks. R. Tomanek, Katowice 1959r .

 [menu]

 

Wezwanie Ducha Świętego.

Przybądź Duchu Pocieszycielu, napełnić łaską serca nasze. Ogniu miłości, poświęcenie duchowne, źródło życia, przybądź nawiedzić nas. Ulecz dusze nasze; oczyść je na godny przybytek Bóstwa Twojego,i światłością Twoją je napełnij, a ratuj nas i utwierdź obroną Twą i mocą. Duchu Święty Boże, daj nam zwycięstwo nad nieprzyjacielem naszym; tchnieniem Twym nas przeniknij; oblej nas zdrojem pociech Twych Boskich; pokojem nas obdarz, i bądź nam przewodnikiem do szczęśliwego żywota ŚŚ., który z Ojcem i Synem Bóg jeden w trzech osobach królujesz na wieki.

za: Katolickie nabożeństwo (1852r.)

 [menu]

 

Siedem próśb o siedem darów Ducha Świętego.

Przenajświętszy Duchu, Duchu miłości, naucz serce moje, abym umiał szanować godnie dobra niebieskie i one poważnie kochać, a ziemskiemi marnościami gardzić. Nadto wskaż mi drogę najprostszą do zbawienia wiecznego. Amen.

Ojcze nasz. - Zdrowaś Maryo.

Przenajświętszy Duchu, Duchu rozumu, oświeć myśli moje, abym pod wszystkie tajemnice do zbawienia mego należące, rozum mój pokornie zawsze poddawał i za Twoją łaską oświeconym będąc, do zupełnego widzenia Ciebie, także i Ojca z Synem przedwiecznym był przypuszczonym. Amen.

Ojcze nasz. - Zdrowaś Maryo.

Przenajświętszy Duchu, Duchu rady, nie odstępujże mnie we wszystkich niestatecznych żywota tego zabawach, myśl moją do dobrego nakłaniaj, od złego odstraszaj, i przez prawdziwą przykazań Twoich drogę, do portu pożądanej wieczności prowadź. Amen.

Ojcze nasz. - Zdrowaś Maryo.

Przenajświętszy Duchu, Duchu męztwa, we wszystkich smutkach, troskach i przeciwnościach umacniaj serce moje; w sprzecznych przypadkach je wzmacniaj; przeciwko nieprzyjaciołom moim i Twoim pomocy dodawaj, abym nigdy nie był zwyciężonym, ani się od Ciebie Boga mojego i najlepszego dobra nie oddalił. Amen.

Ojcze nasz. - Zdrowaś Maryo.

Przenajświętszy Duchu, Duchu umiejętności, daj mi próżności tego świata uznać i niemi wzgardzić abym ich nigdy inaczej nie używał, tylko na chwałę Twoją a moje zbawienie. Amen.

Ojcze nasz. - Zdrowaś Maryo.

Przenajświętszy Duchu, Duchu pobożności, nakłoń serce moje i duszę moją oziębłą do prawdziwego nabożeństwa i do świętej miłości Ciebie z Ojcem i Synem Boga mego, abym w ustawicznej pobożności Cię szukał i w prawdziwej miłości Cię znalazł. Amen.

Ojcze nasz. - Zdrowaś Maryo.

za: Cicha łza chrześcijańska (1905), str. 193-195.

 [menu]

 

Hymn: Veni Creator. *)  (tłum. 1905)

Przybądź Duchu Stworzycielu,
myśli wiernych nawiedź;
łaską niebieską napełnij piersi,
któreś stworzył.

Któryś obwieszczon Pocieszycielem,
Boga najwyższego darem
źródłem żywem, ogniem,
miłością i namaszczeniem duchowem.

Tyś siedmioraki w darach,
prawicy Bożej wskaziciel,
Tyś obietnicą Ojca,
mocą wzbogacający usta.

Zapal światłość w umysłach,
wlej miłość w serca,
ułomności naszego ciała
mocą Twoją pokrzep.

Nieprzyjaciela oddal daleko
pokojem prędko udaruj,
abyśmy pod wodzą Twoją
uszli szkody wszelakiej.

Daj, abyśmy przez Ciebie
pojęli Ojca i poznali Syna,
i w Ciebie jako Ducha, z obydwu pochodzącego,
zawsze wierzyli.

Niech będzie chwała Ojcu, chwała Synowi,
niech będzie równa chwała Tobie, Duchu Święty Boże,
za którego natchnieniem myśli ludzkie oświecają się
i świętym ogniem płoną!

Amen.

*) 100 dni odpustu za każdy raz; 300 dni w Niedziele Zesłania Ducha Świętego i przez oktawę.
Odpust zupełny raz w miesiąc przy zwykłych warunkach. Pius VI. 1796.

za: Cicha łza chrześcijańska (1905), str. 195-196.

 [menu]

 

 


 

  

Modlitwy z starej "ulotki/wkładki/broszurki" o Duchu Świętym, bmw (tzw. druki ulotne).
poprawiłem tylko wszędzie Duch Św. na Duch Święty - dostałem też tekst tych modlitw od p. Jarosława Błażusiaka w tego wersji modlitewnika.  Tam podane jest źródło modlitwy za: Przyjdź Duchu Święty : nabożeństwo do Ducha Świętego. (1903r.)

 

  

 

Duch Święty prowadzi do szczęścia

Wszyscy pragną być szczęśliwymi, lecz mało kto szczęście osiąga, powiedział świątobliwy kardynał Mercier i ukazuje nam tajemnicę świętości i szczęścia w nabożeństwie do Ducha Świętego. Oto co o tym pisze: ,,Starajcie się codziennie przez 5 minut nakazać milczeć waszej wyobraźni, zamknijcie oczy na rzeczy stworzone, a uszy na wszystkie podszepty tej ziemi, ażeby skupić się w sobie i wejść do świątyni waszej duszy ochrzczonej, która jest przybytkiem Ducha Świętego, mówcie
do Niego w ten sposób:

O Duchu Święty, duszo mej duszy, uwielbiam Ciebie, oświecaj mnie, prowadź mnie, umacniaj, pocieszaj i pouczaj co mam czynić, rozkazuj mi. Poddaję się chętnie wszystkiemu, czego ode mnie zażądasz, pragnę wszystko przyjąć co na mnie dopuścisz, daj mi tylko poznać Twoją św. Wolę. Amen.

Jeżeli tak czynić będziecie, życie wasze upływać będzie szczęśliwie, pogodnie i radośnie, nawet wśród krzyży i cierpień. Łaska zastosowana do wielkości doświadczeń udzieli siły do ich znoszenia, i tak pełni zasług dojdziecie szczęśliwi do bram nieba.

Całkowite poddanie się działaniu Ducha Świętego, to tajemnica świętości".

za: Przyjdź Duchu Święty: nabożeństwo do Ducha Świętego. (1903r.) i moja ulotka 

 

O dary Ducha Świętego

Duchu Święty Boże, Duchu Ojca i Syna, korząc się przed Boskim Majestatem Twoim, w obliczu nieba i ziemi, poświęcam Ci i oddaje duszę moją ciało.

Uwielbiam blask nieskończonej Twej czystości, doskonałość Twojej sprawiedliwości, potęgę Twojej miłości. Ty jesteś światłem i siłą mej duszy, przez Ciebie żyję, myślę i działam. Obym niewiernością łasce Twojej ...

(niestety w moim egzemplarzu brakuje dalszej strony, tj 3., dalszy ciąg modlitwy za: Przyjdź Duchu Święty : nabożeństwo do Ducha Świętego. (1903r.)

Obym niewiernością łasce Twojej nie zasmucał Ciebie, nie grzeszył przeciw Tobie! Spraw niech bezustannie wsłuchuję się w głos Twój, niech idę" za Twemi natchnieniami.
O Duchu Święty Dawco daru mądrości, oświecaj mnie.
O Duchu Święty Dawco daru rozumu, pouczaj mnie.
O Duchu Święty Dawco daru rady, kieruj mną.
O Duchu Święty Dawco daru mocy, umacniaj mnie.
O Duchu Święty Dawco daru umiejętności. rozpraszaj moją niewiadomość.
O Duchu Święty Dawco daru pobożności, daj mi wytrwać w słodkiej służb e Bożej.
O Duchu Święty Dawco daru bojaźni Bożej, oswobodź mnie od wszelkiego grzechu.
O Duchu Święty Dawco pokoju, obdarz mnie pokojem.

Błagam Cię Duchu Święty Boże, udziel mi mocy, abym w każdej chwili mego życia kierował się dobrocią i życzliwością, słodyczą i wiernością, cierpliwością i miłością, radością i wyrozumiałością. Amen

za: Przyjdź Duchu Święty: nabożeństwo do Ducha Świętego. (1903r.)

Poświęcenie się Duchowi Świętemu

Duchu Święty, Duchu Boży, Duchu światła i miłości! Tobie poświęcam rozum mój, serce moje, wolę moją i całego siebie w życiu doczesnym i wiecznym.

Spraw, aby rozum mój był zawsze chętny do przyjmowania natchnień, pochodzących od Ciebie z nieba i nauki Kościoła św., którym Ty nieomylnie kierujesz i rządzisz. Niech serce moje zawsze pała miłością Boga i bliźniego, a wola moja zawsze z wolą
Bożą zgadza się, aby całe moje życie było wiernym naśladowaniem życia cnót Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, któremu z Bogiem Ojcem i z Tobą niech będzie zawsze cześć i chwała. Amen

 

Potrzeba nabożeństwa do Trzeciej Osoby Boskiej
(według bł. s, Marii od Jezusa Ukrzyżowanego, karmelitanki bosej)

Bł. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego, karmelitanka bosa, urodzona w 1848 r. w Abellin, w Palestynie. Zmarła w opinii świętości w 1878 r. Beatyfikacji dokonał Jan Paweł II w 1984 r. Odznaczała się szczególnym nabożeństwem do Ducha Świętego, obdarzona była łaską stygmatów i wysokiego stopnia modlitwy mistycznej, odbierała nadzwyczajne łaski i światła. Pewnego razu rzekł do niej Zbawiciel: ,,Jeżeli chcesz Mnie znaleźć, poznać i pójść za Mną, wezwij Ducha Świętego, który oświecał moich uczniów i który oświeca wszystkie narody wzywające go w modlitwie. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, ktokolwiek zawezwie Ducha Świętego, szukać Mnie będzie, odnajdzie mnie i przyjdzie do Mnie przez niego. Delikatne jak kwiat polny będzie jego sumienie, a jeśli to będzie ojciec lub matka rodziny, w ich rodzinie zapanuje pokój -- w ich sercach będzie pokój w tym i przyszłym życiu.

... (niestety w moim egzemplarzu brakuje dalszej strony, tj 6.), poniżej dalsza część znaleziona w innym źródle tj za: Przyjdź Duchu Święty: nabożeństwo do Ducha Świętego. (1903r.)

Gorąco pragnę byś oznajmiła, że wszyscy kapłani, którzy raz na miesiąc odprawią Mszę św. o Duchu Świętym, uczczą Go tym a ktokolwiek uczci Go i wysłucha Mszy św. ku czci Jego, będzie uczczony od Ducha Świętego, a pokój zapanuje w jego duszy i nie umrze w ciemnościach.

Wszyscy szukają nowości, nawet w nabożeństwach, a zaniedbują tak ważne nabożeństwo do Ducha Świętego, Dlatego są w błędzie i rozterce, nie mają pokoju i światła. Nie wzywa się Ducha Świętego tak, jak powinien być wzywany“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ps. w starych modlitewnikach czasem spotyka się skrót "Duch św.", lub "Ducha świętego" - wszystkie takie miejsca poprawiałem na "Duch Święty". 

 

Współczesne (ale tylko w szacie językowej, bo wiele z nich jest bardzo starych) -> [Modlitwy do Ducha Świętego].

 

 

 

 

Tak dla ŻYCIA

Aborcja to świadome morderstwo dokonane na niewinnym i bezbronnym CZŁOWIEKU !!!

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Nie dla prenatalnego mordowania niewinnych dzieci!

Aborcja nie jest prawem człowieka, jest pozbawieniem człowieka jego najważniejszego prawa - prawa do życia.

[Życie człowieka od poczęcia do narodzin]

„To, co poprzednie pokolenia uważały za święte, świętym pozostaje i wielkim także dla nas (...)”. BXVI

+ Benedykt XVI

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

http://tmoch.net/jupgrade/images/grafika2020/Serce_Jezusa_ikona_.jpgNajświętsze Serce Pana Jezusa
- zmiłuj się nad nami

Kromka Słowa!

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
lub na *[Nauczanie papieskie]

U mnie odwiedź dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia

Mój manifest duchowy
Elizeusz

Kurs dla narzeczonych:

- materiały dodatkowe i terminy ->

[Formalności przedślubne w zarysie]

Katecheza przedchrzcielna:
-> konferencje, kto może być chrzestnym?, potrzebne dokumenty.

 Parafia św. Mikołaja w Grójcu

Nowa strona www [ -> ]:
http://swmikolaj-grojec.pl

Modlitewnik x. Piotra Skargi SJ:

www [ -> ]

Wspólnota "Spotkania małżeńskie"

     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2022 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.