Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

 

Prośba! :) Zbieram i kolekcjonuję [->] stare modlitewniki (sprzed II Soboru Watykańskiego) [- Modlitewnik ->]. Lubię się z nich modlić. Warto do nich sięgać. [->]

Masz taki i nie wiesz co z nim zrobić? Jeśli chcesz, aby modlitewnik trafił w dobre ręce, albo chcesz sprawić mi radość, to skontaktuj się ze mną i zwyczajnie przyślij mi go. :) Będę bardzo wdzięczy. A dodatkowo zawartość modlitewnika wzbogaci mój dział modlitw na stronie i może ktoś jeszcze skorzysta.

 

Dawne modlitwy na Boże Ciało.

 

 Dawne modlitwy na Boże Ciało.

 

 

 

 

 

[Modlitwa na Boże Ciało (1882)]  [Modlitwa na Boże Ciało. (ok.1880r)] [Akty do Najśw. Sakramentu w czasie procesji.] [Cztery modlitewniki na uroczystość Bożego Ciała w czasie processji po odczytaniu każdej Ewangelji św.] [Pokłon Panu Bogu w Przenajświętszym Sakramencie utajonemu.] [Modlitwa po Procesyi.]

 

 

 

Modlitwa na Boże Ciało (1882r)

Wielką jest tajemnica i wielką miłość Twoja, o Panie! których pamiątkę dziś Kościół uroczyście obchodzi. Twoja o Jezu! obecność w Najświętszym Sakramencie, jak jest pełna tajemnic, tak i pełną miłości. Twoje przebywanie na ziemi było krótkie; a chciałeś być z nami aż do końca wieków. Twojej widzialnej obecności musiałeś nas pozbawić, gdy wstąpiłeś do nieba; lecz mądrość i miłość Twoja wynalazła, środek pozostania z nami niewidzialnie w sposób tajemniczy, to jest: w Sakramencie, pod postacią chleba i wina utajony, a obecny z Bóstwem i człowieczeństwem. Tak jest: Ty chciałeś być z każdym najściślej złączonym, kto by tylko wierzył w Ciebie. Tak ukochałeś ludzi, że im dałeś te obietnicę: „Moje Ciało będzie dla was prawdziwym pokarmem, a Krew moja prawdziwym napojem, a kto pożywa Ciała mego i pije Krew moją, ten mieszka we mnie, a ja w nim; ten żyć będzie na wieki". Jakże dobrotliwie o Zbawicielu mój! spełniłeś to przyrzeczenie, gdy na ostatniej wieczerzy rzeczywiście dałeś pierwszy raz Ciało i Krew Twoje za pokarm i napój! Wziąwszy chleb w ręce swoje złożyłeś dzięki, pobłogosławiłeś i rzekłeś: „Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje“. Potem wziąłeś kielich i rzekłeś: „Pijcie z niego wszyscy, to jest Krew moja nowego przymierza, która za was i za wielu wylaną będzie, na zgładzenie grzechów. Ile razy to czynie będziecie, czyńcie na moję pamiątkę". Niech Ci będzie cześć i chwała Zbawicielu! za ustanowienie tej tajemnicy, w której nam dajesz Ciało i Krew Twoją, Twoje Bóstwo i człowieczeństwo utajone pod postacią chleba i wina. Cześć Ci oddaję i pokłon, o Boże utajony w Najświętszym Sakramencie! Nie widzą Cię wprawdzie oczy moje, ale Cię widzi wiara moja, bo mocno wierzę, że jesteś z Bóstwem i człowieczeństwem obecny w tym Sakramencie.

„Ile razy czynie to będziecie, czyńcie na moją pamiątkę". Tak mówiłeś, o Panie! do uczniów i rozkazałeś im czynie podobnie i dałeś im i ich następcom, moc do czynienia togo, coś Ty uczynił, do przeistaczania chleba w Ciało, a wina w Krew Twoją. Świętym i czcigodnym pozostanie na zawsze dla mnie ten akt, w którym odbywa się ofiara nowego przymierza, a chleb i wino przemienia się w Ciało i Krew Zbawiciela mojego; świętą i czcigodną każda uroczystość, w której bywasz obnoszony utajony w Sakramencie, aby Ci oddać cześć i uszanowanie, jako Królowi i Panu naszemu; świętem i czcigodnymi każde miejsce, każdy kościół, gdzie się zachowywa ta tajemnica; świętym i czcigodnym ten akt, kiedy się zbliżam do tej tajemnicy i przyjmuję Ciało i Krew Zbawiciela mojego. Sprawże to łaską swoją, o Panie! abym godnie przystępował; bo kto niegodnie pożywa ten pokarm i pije z kielicha, ach! ten sobie pożywa i pije sąd i potępienie. Obrońże mnie, o Boże! od takiego grzechu a spraw, aby nam się to nie obracało z naszej winy na sąd i potępienie, co ustanowiłeś dla naszego zbawienia. Nie, o Panie! pierwej się troskliwie doświadczać będę, nim się zbliżę do pożywania tego pokarmu. Pierwej przez szczerą spowiedź sakramentalną oczyszczę z grzechów duszę moją; pierwej się przysposobię przez serdeczne nabożeństwo, a dopiero błagać Cię będę, o Panie! w mojej niegodności: uczyń mnie godnym przystąpić do stołu Twojego, zbliżę się i przyjmię Ciało Twoje najświętsze, które duszę moją zachowa do żywota wiecznego. Amen.

 

Modlitwa Kościoła św.

Boże! któryś nam w cudownym Sakramencie pamiątkę Twej męki zostawił: daj prosimy Cię, abyśmy tak czcili święte tajemnice Ciała i Krwi Twojej, iżbyśmy pożytków z odkupienia naszego nieustannie doznawali. Który żyjesz i królujesz, na wieki wieków. Amen.

za: Bóg mój i wszystko moje (1882r.)

[menu]

 

 

Modlitwa na Boże Ciało. (ok.1880r)

Opuszczając tę ziemię, najdroższy Panie i Zbawicielu, chciałeś i nadal pozostać między ludźmi cudownym sposobem. W tym celu ustanowiłeś Sakrament miłości, gdzie pod postacią chleba prawdziwe jest Ciało Twoje, a pod postacią wina prawdziwa Krew przenajświętsza Twoja. Niechże Ci, Zbawicielu nasz, za to będą dzięki nieskończone! Oto my nędzni ludzie możemy Cię teraz przyjmować w Komunii świętej ku wielkiemu pocieszeniu naszemu, i możemy modlić się do Ciebie w kościołach naszych, towarzyszyć Ci w procesyach publicznych i wypraszać sobie rozmaite łaski w potrzebach naszych. Wielbić Cię za tyle miłości nie przestane i publicznie przed światem wyznawać, żeś naszym Panem i Bogiem, który żyjesz i królujesz z Ojcem i z Duchem świętym na wieki wieków. Amen.

za: Zupełny śpiewnik i książka do nabożeństwa (ok. 1880r)

[menu]

 

 

 

Akty do Najśw. Sakramentu w czasie procesji.

Bądź pochwalony miłościwy Jezu w Sakramencie utajony! który z wysokości nieba zstąpiłeś na ziemię dla zbawienia naszego i narodziłeś się z Panny za sprawą Ducha św., stając się prawdziwym człowiekiem. Niech wszelkie kolano upada przed wielkością i majestatem Bóstwa Twego.

Bądź pochwalony, miłościwy Jezu, w Sakramencie utajony! któryś w żywocie Twej Matki, Panny Niepokalanej, nawiedził Elżbietę. Błagamy Cię, o Boże! zostawiaj nam także skutki łaski Twej, jakieś natenczas w domu Zacharyaszowym uczynił.

Bądź pochwalony, miłościwy Jezu, w Sakramencie utajony! któryś był na ręku Najśw. Panny do kościoła Jerozolimskiego niesiony, kiedy Ci zabieżał Symeon i od przeczystej Matki Twej przyjął Cię, Boga swojego. Daj nam tak godnie Ciebie w Komunii świętej przyjmować, abyśmy się godziny śmierci nie lękali, ale na Twój sąd wieczny z ufnością i z pokojem czekali.

Bądź pochwalony, miłościwy Jezu, w Sakramencie utajony! któryś dzieciątkiem jeszcze będąc, musiał do Egiptu być uniesiony przed srogim nieprzyjacielem. Daj nam, prosimy, abyśmy poznali, żeśmy tu tylko pielgrzymami na wygnaniu, a wskutek tego do nieba tęsknili i tam serca swe w pokornej modlitwie zwracali.

Bądź pochwalony, miłościwy Jezu, w Sakramencie utajony! któryś do Jeruzalem dobrowolnie zbliżał się na mękę, kiedy pobożne rzesze i niewiniątka poprzedzały Cię, wołając: "Błogosławiony, który idzie w Imię Pańskie." Daj nam, Boże! niewinność serca i gotowość do głoszenia Twej chwały!

Bądź pochwalony, miłościwy Jezu! w Sakramencie utajony! któryś od Swoich nieprzyjaciół, jakoby najgorszy złoczyńca, publicznie był prowadzony. Niech Ci tę zniewagę osłodzimy, wołając z największą pokorą: Boże nasz, Tobie cześć, Tobie chwała na wieki!

Bądź pochwalony, miłościwy Jezu, w Sakramencie utajony! któryś cierpliwie niósł krzyż na górę Kalwarii. Jak byłeś wówczas pośmiewiskiem dla tłumów grzeszników, wystawiony na szyderstwa i bluźnierstwa różne, tak miej teraz od nas, od wszystkiego świata, od chórów Anielskich pokłon, uwielbienie i chwalę, boś Ty jest Bóg i Pan nasz.

Bądź pochwalony, miłościwy Jezu, w Sakramencie utajony! który nikim nie gardzisz i nikogo nie opuszczasz. Nawiedź nas, błagamy, w godzinę śmierci, iżbyś nas posilił na drogę wieczności i stał się nam wieczną szczęśliwością. Boże litościwy! żebrzemy o to Twego miłosierdzia.

Bądź pochwalony, miłościwy Jezu, w Sakramencie utajony! który skończywszy Swe dzieło odkupienia, Krwią przenajświętszą je zapieczętowawszy, wstąpiłeś na niebiosa i siedzisz na prawicy Boga Ojca wszechmogącego, a stamtąd przyjdziesz sądzić żywych i umarłych. Przyjmij nas, błagamy, do królestwa Twej chwały, nie pomnąc na nasze winy.

Błogosław, Panie! domy chrześcijańskie, gdzie przykazań Twoich strzegą, i daj nam łaskę potrzebną do ciągłego onych zachowania. Błogosław wszystkim, którzy tu są przytomni i tym co nie mogąc się z nami tu połączyć, mają swe serca do Ciebie obrócone. Daj nam wszystkim, którzy teraz na Ciebie, Boga naszego zakrytego, ze czcią patrzymy, oglądać oblicze Twoje przenajświętsze w radości nieskończonej przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

Modlitwa po procesji.

Przyjmij, o Panie, łaskawie tę cześć i uszanowanie, któreś my Ci publicznie oddali. Są one wprawdzie małe co do Twej wielkości i majestatu: ale widzisz, że jesteśmy słabymi ludźmi, przeto przestajesz na naszej choć słabej, lecz dobrej chęci. Nie wypuszczaj nas, Panie! z Twojej opieki, którzy, póki nam życia stanie, wielbić będziemy Imię Twoje i publicznie przed światem wyznawać, że jesteś Panem i Bogiem naszym, który żyjesz i królujesz z Ojcem i z Duchem świętym na wieki wieków. Amen.

za: Anioł Stróż chrześcijanina i katolika (1901r)

[menu]

 

 

 

Cztery modlitewniki na uroczystość Bożego Ciała w czasie processji po odczytaniu każdej Ewangelji św.

 

I.

Boże! w Trójcy Przenajświętszej jedyny! Jako z woli Twojej, Ród Najświętszej Panny, Matki Bożej, wymieniony tu jest przez S. Ewangelistę; tak mnogie pokolenia zaludniały i zaludniają tę ziemię. Błogosławże Panie im wszystkim, daj dobrym w cnotach wytrwanie, złośliwym skruchę serca, i pokorę umysłu: zlej i na przyjaciół i na nieprzyjaciół naszych, potrzebne im rzetelnie dobra, aby się stać mogli sługami Twoimi. Smutnych pociesz, chorującym daj ulgę i uzdrowienie, pracującym w winnicy Twojej i pomoc i ochłodę, zmarłym wiekuisty pokój!

Matko Boża! przyczyn się za nami!
Św. Mateuszu! módl się za nami!
Niech będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament!
I teraz i zawsze i na wieki wiekowi
Co niech się stanie!
Amen.

 

II.

Boże! w Trójcy Przenajświętszej jedyny! jako Ś. Jan Chrzciciel na puszczy, zwiastował ludom przyjście ukochanego naszego Zbawcy, tak spraw, aby cnotliwe postępki wszystkich ludzi i tych razem, którzy dzisiaj uroczyste odbywają Processje; zwiastowały światu przybliżenie Królestwa niebieskiego, Panie! Panie! ulituj się nad nami!

Matko Boża! przyczyn się za nami!
Ś. Marku! módl się za nami!
Niech będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament!
I teraz i zawsze i na wieki wiekowi
Co niech się stanie!
Amen.

 

III.

Boże! w Trójcy Przenajświętszej jedyny! Jako Zachariasz tyle był czystego serca przed Tobą Panie! iż cielesnym okiem, jeszcze tutaj na ziemi, Anioła Twego zobaczył; tak spraw, iżby duchowni przewodnicy nasi i my wszyscy za nimi, serca i wyobraźnię od wszelkich błyskotliwych a wnet próchniejących ponęt światowych, zbawiennie odrywać i oczyszczać umieli! Daj nam wszystkim tak żyć, abyśmy wcześnie doznawali w duszach przedsmak wiekuistego, zapowiedzianego przez Ciebie Ojcze! szczęścia! Błogosław Boże Pasterzowi naszemu i wszystkim Kapłanom, dzisiaj w Processji idącym, błogosław i całemu ludowi swemu i nam, zwracającym obecnie ku Tobie i myśli i serca nasze!

Matko Boża! przyczyn się za nami!
Módlcie się wszyscy Święci i święte Pańskie, wszyscy śś. Archaniołowie i Aniołowie!
Ś. Łukaszu! módl się także za nami!
Niech będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament!
I teraz i zawsze i na wieki wiekowi
Co niech się stanie!
Amen.

 

IV.

BOŻE! w Trójcy Przenajświętszej jedyny! jako Słowo Ciałem się stało i mieszkało między nami; tak niech toż Słowo zamieszka na zawsze w sercach i duszach naszych! Dopomagaj nam Panie ku temu, daj, abyśmy wszelkie utrapienie znieść umieli z wysłużeniem łaski Twojej i z przybliżeniem się ku Tobie! Męczarnie i bóle Twoje, o Zbawco drogi! niech nas wspierają w przykrych niedolach życia i umocnią, boś Sam wyrzekł: iż ten tylko szczęśliwy, kto wytrwa do końca.

Matko Boga! przyczyń się za nami!
Ś. Janie Ewangelisto, módl się za nami!
Niech będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament!
I teraz i zawsze i na wieki wiekowi
Co niech się stanie!
Amen.

za: Cztery modlitewniki na uroczystość Bożego Ciała w czasie processji po odczytaniu każdej Ewangelji św. (1861r.)

[menu]

 

 

Pokłon Panu Bogu w Przenajświętszym Sakramencie utajonemu.

Niech będzie pochwalony Bóg nasz w przenajświętszym Sakramencie utajony, tyle razy, ile jest gwiazd na niebie, iskierek w ogniu, pyłu na ziemi, kropelek w morzu; Ile jest kwiatków na wiosnę, ziarnek w lecie, liścia w jesieni; albowiem godzien tego jest Pan dobrotliwy, prawdziwy Bóg pod postaciami chleba i wina utajony.
Pójdźcie pokłońmy się Panu i upadnijmy przed Bogiem w przenajświętszym Sakramencie najszczodrobliwszym.
Pójdźcie Aniołowie Pańscy, pójdźcie wszystkie mocy niebieskie, pokłońcie się Panu, i upadnijcie przed Bogiem w przenajświętszym Sakramencie najmożniejszym, najmocniejszym.
Pójdźcie niebiosa i wysokości, pójdź ziemio z górami i pagórkami, pokłońcie się Panu i upadnijcie przed Bogiem w przenajświętszym Sakramencie, najchwalebniejszym, najsłodszym. Pójdź słońce i księżycu Pański, pójdźcie gwiazdy niebieskie, pokłońcie się Panu, i upadnijcie w przenajświętszym Sakramencie najjaśniejszym, najmiłościwszym.
Pójdźcie wody na niebie zostające pójdźcie morza i rzeki pokłońcie się Panu i upadnijcie przed Bogiem w przenajświętszym Sakramencie najhojniejszym.
Pójdźcie nocy i dnie, światłości i ciemności, pójdźcie błyskawice, obłoki i nawałności, pokłońcie się Panu w przenajświętszym Sakramencie najhojniejszym, najdziwniejszym.
Pójdźcie wszystkie stworzenia w powietrzu, na ziemi i w wodzie żyjące, pokłońcie się Panu, i upadnijcie przed Bogiem w przenajświętszym Sakramencie najdobrotliwszym.
Pójdźcie synowie ludzcy, pójdźcie córy, pobożne, kapłani i sprawiedliwi, pokłońcie się Panu i upadnijcie przed Bogiem w przenajświętszym Sakramencie najukochańszym.
Błogosławiony, niech będzie Bóg ojców naszych i błogosławione Imię Jego po wszystkie wieki w kościele świętym i w przenajświętszym Sakramencie. Amen.

za: Nabożeństwo na uroczystości Bożego Ciała z oktawą... (1856r.)

[menu]

 

 

 

 

 

Modlitwa po Procesyi.

Przyjmij o Pani o! łaskawie tą cześć i uszanowanie, któreśmy Ci publicznie oddali. Są one wprawdzie małe względem Twojej wielkości i Majestatu; aleć wiesz, że jesteśmy słabymi ludźmi, przeto przestajesz na naszej, acz słabej, lecz dobrej woli. Nie wypuszczaj nas, Panie, z Twojej opieki, którzy, póki nam życia stanie, wielbić będziem Imię Twoje i publicznie przed światem wyznawać, że jesteś Panem i Bogiem naszym. Który żyjesz i królujesz z Ojcem i z Duchem świętym, na wieki wieków. Amen.

za: Bóg mój i wszystko moje (1882r.)

[menu]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak dla ŻYCIA

Aborcja to świadome morderstwo dokonane na niewinnym i bezbronnym CZŁOWIEKU !!!

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Nie dla prenatalnego mordowania niewinnych dzieci!

Aborcja nie jest prawem człowieka, jest pozbawieniem człowieka jego najważniejszego prawa - prawa do życia.

[Życie człowieka od poczęcia do narodzin]

„To, co poprzednie pokolenia uważały za święte, świętym pozostaje i wielkim także dla nas (...)”. BXVI

+ Benedykt XVI

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

http://tmoch.net/jupgrade/images/grafika2020/Serce_Jezusa_ikona_.jpgNajświętsze Serce Pana Jezusa
- zmiłuj się nad nami

Kromka Słowa!

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
lub na *[Nauczanie papieskie]

U mnie odwiedź dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia

Mój manifest duchowy
Elizeusz

Kurs dla narzeczonych:

- materiały dodatkowe i terminy ->

[Formalności przedślubne w zarysie]

Katecheza przedchrzcielna:
-> konferencje, kto może być chrzestnym?, potrzebne dokumenty.

 Parafia św. Mikołaja w Grójcu

Nowa strona www [ -> ]:
http://swmikolaj-grojec.pl

Modlitewnik x. Piotra Skargi SJ:

www [ -> ]

Wspólnota "Spotkania małżeńskie"

     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2022 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.