Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

 

Prośba! :) Zbieram i kolekcjonuję [->] stare modlitewniki (sprzed II Soboru Watykańskiego) [- Modlitewnik ->]. Lubię się z nich modlić. Warto do nich sięgać. [->]

Masz taki i nie wiesz co z nim zrobić? Jeśli chcesz, aby modlitewnik trafił w dobre ręce, albo chcesz sprawić mi radość, to skontaktuj się ze mną i zwyczajnie przyślij mi go. :) Będę bardzo wdzięczy. A dodatkowo zawartość modlitewnika wzbogaci mój dział modlitw na stronie i może ktoś jeszcze skorzysta.

 

Modlitwy do Matki Boskiej Częstochowskiej

 

Modlitwy do Matki Boskiej Częstochowskiej

Jasnogórskiej Królowej 

 

 

[Modlitwa przed cudownym obrazem Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej.] [Ukłon pobożny i polecanie się w macierzyńską opiekę najcudowniejszej w obrazie Częstochowskim Maryi Pannie.] [Modlitwa do Matki Boskiej Częstochowskiej [Modlitwa do Jasnogórskiej Królowej (1889r.)] [Pozdrowienie cudownej Matki dojrzawszy wieży na Jasnej Górze.]  [Litania do Matki Boskiej Częstochowskiej.]

    Zobacz również: [ Modlitwy do Matki Boskiej patronki sprawy polskiej].

 

 

 

Modlitwa przed cudownym obrazem Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej.

Najjaśniejsza świata całego Monarchini! Królowo Nieba! najcudowniejsza w dziełach swoich Pani! najśliczniejsza Jasnej Góry Częstochowskiej dziedziczko i ozdobo! któraś dotąd żadnemu do Ciebie się uciekającemu i z zupełną ufnością Twojej dobroci szukającemu, pomocy Twojej nie odmówiła. Oto i ja się do Ciebie zwracam i Twojej najlepszej opiece polecam. Postaw mnie przy swoim boku o Matko nieprzebranego miłosierdzia! Zakryj mnie płaszczem łaskawości Twojej, aby mi nieprzyjaciel żaden na duszy ani na ciele nie szkodził. Znają wszechwładną moc Twoją umarli, których za dozwoleniem najsłodszego Syna Twego Jezusa Chrystusa na tym świętem i cudownym miejscu do pierwszego zdrowia wskrzesiłaś. Całują ręce Twoje, o święta Panno, nieszczęściami, chorobami, kalectwem zmizerowani i zmartwieni ludzie, których tak często z ostatnich toni dźwigałaś; błogosławią miłościwą dobroć Twoją grzesznicy, którym już dawno za złości swoje wieczne potępienie ponosić trzeba było. Tyś ich słodką dobrocią Twoją szczęśliwie z Bogiem pojednała. Cieszą się narody wszystkie, że kto tylko do Ciebie westchnie, twarzy swojej od niego nie odwracasz, ale każdego z pożądaną pociechą i zadowoleniem z domu swego odsyłasz. O słodka Matko Boża, najsprawiedliwsza królowo i najmiłosierniejsza dusz grzesznych patronko, we wszystkich smutkach, trwogach i niebezpieczeństwach gwałtownych jedyna nadziejo moja, najśliczniejsza Maryo! wspomagaj mnie, kiedy wojnę czart, grzech i ciało przeciwko mnie podnosić będą, aby dusza moja, krwią najsłodszego Jezusa odkupiona, na wieczne zatracenie nie dostała się. Postaw mnie w opatrzności Twojej, na którą się ja najbezpieczniej po Bogu spuszczam, ufając mocno że nie zginę, jeżeli mnie Ty z łaskawych rąk Twoich nie wypuścisz, do których, kiedy się teraz z zupełną nadzieją i z synowskim nabożeństwem garnę, bądź mi miłościwa o Maryo. Amen.

za: "Głos serca do Boga : książka do nabożeństwa dla wiernych Kościoła świętego rzymsko-katolickiego." (1899r.)

[menu]

 

 

 

Ukłon pobożny i polecanie się w macierzyńską opiekę najcudowniejszej w obrazie Częstochowskim Maryi Pannie.

Najjaśniejsza świata całego Monarchini, najcudowniejsza w dziełach swoich Pani, najśliczniejsza jaśnej góry Częstochowskiej dziedziczko i ozdobo, któraś dotąd żadnemu do ciebie z pokorą się uciekającemu i zupełną ufnością twojej dobroci szukającemu, łask swoich nie odmówiła; otóż ja się Tobie chętnie przedstawiam i twojej doświadczonej opiece pilno polecam. Postaw mnie przy boku twym, o Matko nieprzebranego miłosierdzia; zakryj mnie panieńskim płaszczem łaskawości Twej, aby mnie nieprzyjaciel żaden ani znaleźć ani dosiądź nie mógł. Znają wielowładną moc twoje umarli, którycheś za dozwoleniem najłaskawszego Syna Twego, Jezusa Chrystusa, tak wielu na tym świętym miejscu do żywota wskrzesiła. Całują ręce twoje, o święta Panno, nieszczęściami, chorobami kalectwem zmizerniali i zmartwieni ludzie, któremiś ich często z ostatniej toni dźwigała; błogosławią miłościwą dobroć twoje, grzesznicy, którym już dawno za złości swoje wieczne potępienie ponosić potrzeba było; a tyś ich słodką obroną twoją szczęśliwie z Bogiem pojednała. Cieszą się narody wszystkie, że kto tylko do ciebie westchnie, twarzy swej od niego nie odwracasz, ale każdego z pożądaną pociechą i ukontentowaniem do domu swego odsyłasz. Ranił Cię w tym obrazie św. na Bełskim zamku Tatarzyn; przeniosłaś się do nas. Porąbał potem jadowity heretyk Husyta; ale oddalić się od nas i wywieść nie dopuściłaś przez co samo pokazujesz, że nas serdecznie jako matka kochasz, kochajże i duszę moje najlepsza opiekunko moja; sprostuj wszystkie ścieżki moje i ciesz mnie we wszystkich przygodach doczesnych a nie dopuszczaj mi błądzić, póki nie trafię do portu szczęśliwości wiecznej. Piastuj mnie w opiece swej, na którą ja się najbezpieczniej po Bogu moim opuszczam. Wierzę zapewne, że zginać nie mogę, jeżeli mnie ty z łaskawych rąk nie wypuścisz, do których się teraz zupełną nadzieją i z synowskim zaufaniem garnę. Bądź mi miłościwą, o Maryo! Amen.

za: Wybór osobliwych nabożeństw na duchowną pociechę i pożytek ludzi pobożnych (1863r.)

[menu]

 

  Modlitwa do Matki Boskiej Częstochowskiej

Znaną jest wielowładna moc Twoja o Matko Boska Częstochowska. Całują ręce Twoje, o Najświętsza Panno, nieszczęściami, chorobami, kalectwem dotknięci ludzie, których tak często z ostatnich toni wydźwignęłaś.
Błogosławią miłościwą dobroć Twoją grzesznicy, którym już dawno za złości swoje, wieczne potępienie ponosić trzeba było, a Tyś ich słodką dobrocią Swoją, z Bogiem na wieki pojednała.
Cieszą się narody wszystkiej ziemi, że kto tylko skruszony za swe grzechy, westchnie do Ciebie, najserdeczniejszej Matki, twarzy Swojej od niego nie odwrócisz, ale każdego z pożądaną pociechą i uweseleniem do domu swego odsyłasz.
Ranił Cię w tym obrazie świętym Tatarzyn, przeniosłaś się wiec do nas. Porąbał potem jadowity Husyta, nie dopuściłaś aby Cię zabrano z Ojczyzny naszej, a przez to samo pragnęłaś okazać, jak wielce kochasz Naród Polski.
Otóż, o Matko Boska Częstochowska, ja jestem jeden acz najnędzniejszy z tych milionów, których kochasz, proszę Cię weź mnie za dziecko swoje i bądź mi Matką i Opiekunką przez cały czas pielgrzymowania mego na ziemi, a kiedyś wprowadź mnie do przybytków Królestwa niebieskiego, gdzie przy sercu Twym macierzyńskim, wraz z Tobą oglądać będę Boga mego. po wszystkie wieki wieków. Amen.

za: Nabożeństwo do Matki Boskiej Częstochowskiej Królowej Polski (1941r.)

[menu]

 

 

  Modlitwa do Jasnogórskiej Królowej (1889r.)

Niebu i ziemi królująca Najśw. Panno Maryo! a na Jasnej Górze Częstochowskiej ukoronowana Królowo polskiej Korony najłaskawsza, któraś dotąd żadnego, pod Twoją obronę z pokorą i ufnością się uciekającego bez pociechy nie zostawiła: Do Ciebie my wygnańcy synowie Ewy się uciekamy w naszej niedoli. — Wyznajemy Najświętsza Panno, że słusznie cierpimy — zgrzeszyliśmy z ojcami naszemi — niezbożnieśmy czynili, bośmy dla marności światowych zapomnieli i obrazili Boga, Ojca najlepszego, który nas stworzył i chowa, i rozdrażniliśmy nieprawościami naszemi oczy majestatu Jego i zasmuciliśmy Matkę i karmicielkę naszą, Kościół święty, który nas karmi słowem Bożcm i nasyca dusze nasze świętemi Sakramentami na żywot wieczny. Przeto dopuścił Bóg na nas, że wpadliśmy w moc nieprzyjaciół naszych. Szukaliśmy ratunku u ludzi a nie było go, bo bez Boga omylny ratunek człowieczy; dobywaliśmy miecza, ale go nam i kosę z rąk wytrącono. Krzyż tylko zostawił nam miłosierny Bóg na ostatni ratunek. A teraz w wielkim ucisku i utrapieniu, poranieni na duszy i ciele i na poły umarli, w płaczu i żalu uciekamy się do Ciebie Matko Miłosierdzia, ratuj nas! bo giniemy. — Tyś Najświętsza Panno obrona Jasnej góry podniosła na duchu znękanego Jana Kazimierza i pomogłaś mu wypędzić niewiernych najeżdców i tym zachowałaś, Arko przymierza, Polskę od potopu, i całemu narodowi ciągle wypraszałaś u Boga łaski, błogosławieństwo i pociechy. Tak i dalej, o Królowo nasza! chciej nad nami panować a nie wypuszczaj nas ze swej łaskawej pieczy! Stań dzisiaj przed tronem Bożym, mając za sobą miliony dusz, które polska ziemia Niebu oddała, i przez Twe niepokalane, macierzyńskie Serce, przez zasługi naszych Świętych, przez krew naszych Męczenników błagaj w Imię Jezusa o zmiłowanie Pańskie: by naród Polski uleczony z ran i chorób, a uświęcony pokutą, spełniał nadal w pokoju i swobodzie posłannictwo swoje, ku chwale Boga w Trójcy Świętej jedynego. Amen.

za: Korona życia (1889r.)

[menu]

 

 

  Pozdrowienie cudownej Matki dojrzawszy wieży na Jasnej Górze.

Zawitaj i bądź po tysiąc kroć pochwalona wieżo Dawidowa, zewsząd tysiącznemi zbawienia naszego tarczami otoczona. Zawitaj przybytku Panny najświętszej, w którym najdroższy Zbawiciel mój, najmiłosierniejszy Odkupiciel Jezus Chrystus, mile odpoczywał. Witaj o Matko najłaskawsza, o niewypowiedziana strapionych serc pociecho. Już się rozpływa dusza moja, radością napełnione są skrytości serca mojego, radują się same ożywiające nas subtelniejsze krwi cząstki, ustawają dla niezmiernej radości, że mam oglądać ciebie najukochańszą Matkę moję, w tym łask twoich cudownym obrazie. Wejrzyjże już na mnie okiem zwykłego tobie miłosierdzia i zacznij mi już błogosławić, abym się stał godnym stawienia się przed twoim łask pełnym tronem, a mógł to otrzymać, o co ciebie prosić będę.

za: Ucieczka grzeszników albo Gorące nabożeństwo do Najświętszej Marji Panny na Jasnej Górze, (1887r.)

[menu]

 

 

 

  Litania do Matki Boskiej Częstochowskiej.

Kyrie elejson, Chryste elejson,
Kyrie elejson,
Chryste usłysz nas,
Chryste wysłuchaj nas,
Ojcze Wszechmogący Stworzyciela świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu święty Oświecicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Przenajświętsza Trójco Jedyny Boże we trzech Osobach niepojęty i niewysławiony, zmiłuj się nad nami.

O Córko Ojca wyniesiona nad wszystkie stworzenia, panuj nad dziećmi Twojemi.
O Matko Syna Bożego, Matko nasza opiekuj się dziećmi Twojemi.
O Oblubienico Ducha świętego, otrzymaj uświęcenie Twóich dzieci.

O Matko Przemożna, otrzymaj dla Twych dzieci wszystkie łaski o które Cię w tym miejscu z ufnością i pobożnie proszą. O MARYO wysłuchaj nas.
Matko miłości, otrzymaj dla Twych dzieci miłość Boga, mocną i wytrwałą. O MARYO wysłuchaj nas.
O Matko pełna gorliwości o chwałę. Twojego Syna, otrzymaj dla Twych dzieci gorliwość roztropną i oświeconą. O MARYO wysłuchaj nas.
O Matko, która się zachowałaś czystą jak lilia pośród ciernia, otrzymaj dla Twych dzieci tą miłość czystości, któraby ich strzegła od najmniejszej skazy. O MARYO wysłuchaj nas.
O Matko, która nigdy nie straciłaś z oka Obecności Boga, wyjednaj dla Twych dzieci łatwość pamiętania na Nią zawsze, nawet pośród wrzawy świata. O MARYO wysłuchaj nas.
O Matko wspaniała, wyjednaj dla Twych dzieci miłość poświęcenia. O MARYO wysłuchaj nas.
O Matko zawsze spokojna nawet w Twych boleściach pod Krzyżem, wyjednaj dla Twych dzieci tego ducha pokoju któryby ich wpośród burz i cierpień tego życia utrzymywał. O MARYO wysłuchaj nas.
O Matko pełna wiary, otrzymaj dla Twych dzieci togo ducha wewnętrznego, któryby im dał widzieć Boga we wszystkich stworzeniach. O MARYO wysłuchaj nas.
O Matko cicha i pokorna, uproś dla Twych dzieci te cnoty które JEZUS Chrystus miłował i których dał nam tak wielkie przykłady. O MARYO wysłuchaj nas.
O Matko, która Boga tylko chciałaś mieć za świadka Twych czynów, spraw aby spodobać się Bogu, było jedynym celem działań Twych dzieci. O MARYO wysłuchaj nas.
O Matko najczystsza, spraw abyśmy przez naszą skromność pokazali się godni być Twomi dziećmi. O MARYO wysłuchaj nas.
O Maryo, któraś pogardziła światem i jego marnościami, wyjednaj dla Twych dzieci moc oparcia się jego zwodniczym powabom. O MARYO wysłuchaj nas.

Przez Twe Niepokalane Poczęcie, o Matko nasza wysłuchaj nas.
Przez gorliwość z jaką ofiarowałaś się Bogu w trzecim roku życia Twojego, o Matko wysłuchaj nas.
Przez Twe przenajświętsze Serce prze bite mieczem boleści, o Matko wysłuchaj Twe dzieci.
Ty, która byłaś tak uległa woli Boga, wyjednaj dla Twych dzieci poddanie się Jej zupełnie, o Matko wysłuchaj nas.
Ty która nie opuszczasz nikogo, ratuj w niebezpieczeństwach świata tych, którzy się Tobie za dzieci oddają, o Matko wysłuchaj nas.

Święty Józefie przeczysty Stróżu JEZUSA i Maryi, módl się za nami.
Święta Anno, Święty Joachimie, cała święta Rodzino naszej Matki, módl się za nami.
Święty Janie, który miałeś szczęście poświęcić Twoje starania naszej Matce, módl się za nami.
Święty Stanisławie Kostko i Święty Ludwiku Gonzago, pałający miłością ku naszej Matce, módlcie się za nami.
Wszyscy święci Patronowie nasi, módlcie się za nami.

Baranku Boży który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Chryste usłysz nas,
Chryste wysłuchaj nas.

Módlmy się.
O JEZU! który dałeś MARIĄ za Matkę wszystkim ludziom, i który nową nas bogacąc łaską, umieściłeś nas pod Jej szczególną Opieką, spraw abyśmy korzystając z Twojego miłosierdzia, ziścili na sobie te tak pocieszające słona: prawdziwe sługi MARYI zaginąć nie mogą. Błagamy Cię o to o JEZU! przez dobroć Serca Twojego i przez zasługi Twej męki. Amen.

Modlitwa do Matki Boskiej Częstochowskiej.

O Niepokalana Dziewico, BOGA-Rodzico MARIO, tyloma niewymownemi łaskami w tym świętym miejscu słynąca; Matko, Opiekunko, Pocieszycielko nasza, Nadziejo tych wszystkich którzy już nadziei nie mają, pod Twoją Obronę uciekamy się, i po BOGU całą ufność naszą w Tobie składamy; nosimy imię Twych sług, Twych dzieci, nieopuszczajże nas, ale Sama prowadź i błogosław we wszystkiem, a w godzinę śmierci przybądź w pomoc i uchroń od zatracenia wiecznego. — O! Przenajświętsze Serce MARYI pod Krzyżem bolejące, błagamy Cię za sobą i za duszami w czyscu cierpiącymi. Amen.

za: Septenna czyli Siedmiodniowe nabożeństwo do Matki Boskiej Częstochowskiej (1860r.)

[menu]

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak dla ŻYCIA

Aborcja to świadome morderstwo dokonane na niewinnym i bezbronnym CZŁOWIEKU !!!

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Nie dla prenatalnego mordowania niewinnych dzieci!

Aborcja nie jest prawem człowieka, jest pozbawieniem człowieka jego najważniejszego prawa - prawa do życia.

[Życie człowieka od poczęcia do narodzin]

„To, co poprzednie pokolenia uważały za święte, świętym pozostaje i wielkim także dla nas (...)”. BXVI

+ Benedykt XVI

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

http://tmoch.net/jupgrade/images/grafika2020/Serce_Jezusa_ikona_.jpgNajświętsze Serce Pana Jezusa
- zmiłuj się nad nami

Kromka Słowa!

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
lub na *[Nauczanie papieskie]

U mnie odwiedź dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia

Mój manifest duchowy
Elizeusz

Kurs dla narzeczonych:

- materiały dodatkowe i terminy ->

[Formalności przedślubne w zarysie]

Katecheza przedchrzcielna:
-> konferencje, kto może być chrzestnym?, potrzebne dokumenty.

 Parafia św. Mikołaja w Grójcu

Nowa strona www [ -> ]:
http://swmikolaj-grojec.pl

Modlitewnik x. Piotra Skargi SJ:

www [ -> ]

Wspólnota "Spotkania małżeńskie"

     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2022 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.