Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

 

Prośba! :) Zbieram i kolekcjonuję [->] stare modlitewniki (sprzed II Soboru Watykańskiego) [- Modlitewnik ->]. Lubię się z nich modlić. Warto do nich sięgać. [->]

Masz taki i nie wiesz co z nim zrobić? Jeśli chcesz, aby modlitewnik trafił w dobre ręce, albo chcesz sprawić mi radość, to skontaktuj się ze mną i zwyczajnie przyślij mi go. :) Będę bardzo wdzięczy. A dodatkowo zawartość modlitewnika wzbogaci mój dział modlitw na stronie i może ktoś jeszcze skorzysta.

 

Modlitwy do Matki Boskiej Królowej - patronki sprawy polskiej

 

Modlitwy do Matki Boskiej Królowej

- patronki sprawy polskiej

 

 

 

[Modlitwa do Matki Boskiej patronki sprawy polskiej (1849 r.)] [Modlitwa przed cudownym obrazem Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. (1899r.)] [Modlitwa do Jasnogórskiej Królowej (1889r.) [Modlitwa do N. Marji P. Królowej Kor. Polskiej.] [Modlitwa do Królowej. (1871r.)] [Modlitwa do Maryi Królowej Korony Polskiej.] [Modlitwa do Królowej Korony Polskiej (1926r)] [Uroczyste złożenie hołdu Królowej Korony Polskiej (1910r)

 

 

 

  Modlitwa do Matki Boskiej patronki sprawy polskiej (1849 r.)

Matko umęczonego Zbawiciela, przez którego ogłoszona nauka światu, jest wyłącznym zakonem sprawiedliwości na ziemi, a żywot i ofiarna śmierć jego: jedyną drogą, po któréj postępując, co raz więcéj zbliżać się; a następnie osiągnąć obiecane królestwo wiecznego szczęścia możemy.

Matko boleści i cierpień, przyczyń się do Boga Ojca, aby męki syna twego Jezusa Chrystusa, stały się rzetelnym pokarmem ludzkości, a słowo nauki jego, było ciałem , owocu, wzajemnych stosunków naszych. Nie dopuść, aby nieprzyjaciele nauki syna twego, przykrywając się płaszczem wiary, stawiali tamę praktycznemu rozwiciu się zakonu jego. Odsłoń widoki faryzeuszy, którzy przedstawiają modlitwę i ćwiczenia się religijne, nie za środek udoskonalenia się i przysposobienia do wytrwania w naśladowaniu życia syna twego; w służeniu sprawie ludzkości i Ojczyzny; ale za sam cel religii podają.

Opiekunko strapionych, Ucieczko pokrzywdzonych, Nadziejo cierpiących; przyjm sprawę Polski, pod swą szczególną opiekę. Wyjednaj przebaczenie za winy nasze u Boga Ojca. Uproś syna twego, aby pomnąc na męki, - które za całą ludzkość na krzyżu poniósł, skrócił dnie niewoli Ojczyzny naszej, przyspieszył panowanie prawa, przez siebie objawionego światu i położył koniec nieprawościom i zbrodniom, dumnych niewiarą i pysznych złością władzców świata.

Matko Boga, przyczyń się do Ducha Świętego, aby natchnął światłem mądrości swojéj matki Polki, by uprawiając serca swych dzieci; wpoiły w młode pokolenie zamiłowanie Ojczyzny, cnoty i bliźnich. Wyjednaj im błogosławieństwo i wzmocnienie sił wytrwałości w cierpieniach; aby patrząc na przelew krwi za wolność i niepodległość Polski, mężnie znosiły boleść po stracie męża lub syna, mając przed oczyma przykład jaki im sama do naśladowania pozostawiłaś. Amen.

za: "Zbiór modłów narodu polskiego podczas jego pokutnej niewoli", Poznań 1849.

[menu]

 

 

  Modlitwa przed cudownym obrazem Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. (1899r.)

Najjaśniejsza świata całego Monarchini! Królowo Nieba! najcudowniejsza w dziełach swoich Pani! najśliczniejsza Jasnej Góry Częstochowskiej dziedziczko i ozdobo! któraś dotąd żadnemu do Ciebie się uciekającemu i z zupełną ufnością Twojej dobroci szukającemu, pomocy Twojej nie odmówiła. Oto i ja się do Ciebie zwracam i Twojej najlepszej opiece polecam. Postaw mnie przy swoim boku o Matko nieprzebranego miłosierdzia! Zakryj mnie płaszczem łaskawości Twojej, aby mi nieprzyjaciel żaden na duszy ani na ciele nie szkodził. Znają wszechwładną moc Twoją umarli, których za dozwoleniem najsłodszego Syna Twego Jezusa Chrystusa na tem świętem i cudownem miejscu do pierwszego zdrowia wskrzesiłaś. Całują ręce Twoje, o święta Panno, nieszczęściami, chorobami, kalectwem zmizerowani i zmartwieni ludzie, których tak często z ostatnich toni dźwigałaś; błogosławią miłościwą dobroć Twoją grzesznicy, którym już dawno za złości swoje wieczne potępienie ponosić trzeba było. Tyś ich słodką dobrocią Twoją szczęśliwie z Bogiem pojednała. Cieszą się narody wszystkie, że kto tylko do Ciebie westchnie, twarzy swojej od niego nie odwracasz, ale każdego z pożądaną pociechą i zadowoleniem z domu swego odsyłasz. O słodka Matko Boża, najsprawiedliwsza królowo i najmiłosierniejsza dusz grzesznych patronko, we wszystkich smutkach, trwogach i niebezpieczeństwach gwałtownych jedyna nadziejo moja, najśliczniejsza Maryo! wspomagaj mnie, kiedy wojnę czart, grzech i ciało przeciwko mnie podnosić będą, aby dusza moja, krwią najsłodszego Jezusa odkupiona, na wieczne zatracenie nie dostała się. Postaw mnie w opatrzności Twojej, na którą się ja najbezpieczniej po Bogu spuszczam, ufając mocno że nie zginę, jeżeli mnie Ty z łaskawych rąk Twoich nie wypuścisz, do których, kiedy się teraz z zupełną nadzieją i z synowskim nabożeństwem garnę, bądź mi miłościwa o Maryo. Amen.

za: "Głos serca do Boga : książka do nabożeństwa dla wiernych Kościoła świętego rzymsko-katolickiego." (1899r.)

[menu]

 

 

 

  Modlitwa do Jasnogórskiej Królowej (1889r.)

Niebu i ziemi królująca Najśw. Panno Maryo! a na Jasnej Górze Częstochowskiej ukoronowana Królowo polskiej Korony najłaskawsza, któraś dotąd żadnego, pod Twoją obronę z pokorą i ufnością się uciekającego bez pociechy nie zostawiła: Do Ciebie my wygnańcy synowie Ewy się uciekamy w naszej niedoli. — Wyznajemy Najświętsza Panno, że słusznie cierpimy — zgrzeszyliśmy z ojcami naszemi — niezbożnieśmy czynili, bośmy dla marności światowych zapomnieli i obrazili Boga, Ojca najlepszego, który nas stworzył i chowa, i rozdrażniliśmy nieprawościami naszemi oczy majestatu Jego i zasmuciliśmy Matkę i karmicielkę naszą, Kościół święty, który nas karmi słowem Bożcm i nasyca dusze nasze świętemi Sakramentami na żywot wieczny. Przeto dopuścił Bóg na nas, że wpadliśmy w moc nieprzyjaciół naszych. Szukaliśmy ratunku u ludzi a nie było go, bo bez Boga omylny ratunek człowieczy; dobywaliśmy miecza, ale go nam i kosę z rąk wytrącono. Krzyż tylko zostawił nam miłosierny Bóg na ostatni ratunek. A teraz w wielkim ucisku i utrapieniu, poranieni na duszy i ciele i na poły umarli, w płaczu i żalu uciekamy się do Ciebie Matko Miłosierdzia, ratuj nas! bo giniemy. — Tyś Najświętsza Panno obrona Jasnej góry podniosła na duchu znękanego Jana Kazimierza i pomogłaś mu wypędzić niewiernych najeżdców i tym zachowałaś, Arko przymierza, Polskę od potopu, i całemu narodowi ciągle wypraszałaś u Boga łaski, błogosławieństwo i pociechy. Tak i dalej, o Królowo nasza! chciej nad nami panować a nie wypuszczaj nas ze swej łaskawej pieczy! Stań dzisiaj przed tronem Bożym, mając za sobą miliony dusz, które polska ziemia Niebu oddała, i przez Twe niepokalane, macierzyńskie Serce, przez zasługi naszych Świętych, przez krew naszych Męczenników błagaj w Imię Jezusa o zmiłowanie Pańskie: by naród Polski uleczony z ran i chorób, a uświęcony pokutą, spełniał nadal w pokoju i swobodzie posłannictwo swoje, ku chwale Boga w Trójcy Świętej jedynego. Amen.

za: Korona życia (1889r.)

[menu]

 

 

 

  Modlitwa do N. Marji P. Królowej Kor. Polskiej.

O Przenajświętsza Maryjo, Matko Boża i Matko nasza, Królowo Polski, jaśniejąca niezliczonemi łaskami i cudami w narodzie naszym i w Twojem Królestwie polskiem, upadamy w najgłębszej pokorze do stóp Twoich Najświętszych, oddajemy Ci hołd poddaństwa, miłości i uwielbienia. Prosimy Cię, wejrzyj łaskawie na nas i wyrwij nas z nędzy grzechów i miłosierdziem Swojem osłoń przed słuszną karą Bożą...
O Pani nasza! wzbudź w polskim narodzie Twoim wielkich i prawdziwych miłośników Ojczyzny; wspieraj pracę tych, co chcą ją dźwignąć i uszczęśliwić; umacniaj w nas wiarę świętą i przywiązanie do Kościoła katolickiego, abyśmy Cię wysławiali na wieki wraz z Synem Twoim. Spraw swoją przemożną przyczyną, byśmy wnet obchodzić mogli kanonizację świętych naszych rodaków wsławionych cudami. Błagamy Cię o to przez miłość Twoją do Jezusa Syna Twego, a Pana naszego, który z Bogiem Ojcem i Duchem świętym żyje i króluje, Bóg po wszystkie wieki wieków. Amen.
O Maryjo, Królowo Polski, módl się za nami.

za: "Módlmy się za Polskę." (1933r.)

[menu]

 

 

 

  Modlitwa do Królowej. (1871r.)

Wierzymy najświętsza Panno i Królowo nasza, że nigdy słusznej prośby nie odrzucasz, gdy Ci ją lud wierny i miłujący podaje. Wierzymy również, iż nie ma ani jednej łaski której byś u Boskiego Syna Twojego wyjednać nie potrafiła, gdy w niej chwałę Bożą a zbawienie wiernych Twoich widzisz. Bo czyliż nie Twoją świętą a wszechwładną przyczyną niepojęte a nadprzyrodzone dzieją się sprawy? Chorzy odzyskują zdrowie, ślepi wzrok, chromi i kalecy siłę i władzę, opętani od złego ducha są uwolnieni, a umarli nawet z grobu powstają. Wszakże o większą nad to wszystkie, mamy Cię prosić łaskę: bo już nie tyle nam chodzi o niemoce i utrapienia nasze, ani o folgę w karach na nas zesłanych, ale o cud nad cudy, o odpuszczenie grzechów nie tylko naszych osobistych ale i grzechów publicznych i zbiorowych. Chodzi o zupełne przerodzenie w duchu. w pojęciach, w słowie i uczynkach, wedle prawa Bożego i na chwałę Bożą. O tę więc najwyższą łaskę, o ten cud nad cudy. dopraszamy się u Ciebie, Pani i Królowo, bo bez niego inne Twe pomoce trwałego szczęścia i pokoju dać by nam nie mogły. Przyjdź królestwo Syna Twojego między nas! Niech serca nasze będą stolicą Twoją, a domy i rodziny nasze, niech się zleją w żywą, jedną świątynię czci, dzięków, modlitwy i ofiary dla Boga przedwiecznego, w Trójcy świętej jedynego, za przyczyną Twoją Matko najświętsza, a przez zasługę Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

za: "Ołtarzyk Ostrobramski Mniejszy" (1871r.)

[menu]

 

 

  Modlitwa do Maryi Królowej Korony Polskiej.

O Przenajświętsza Pani, Królowo Niebios i Królowo Polski! Z chórami Aniołów i Świętych mego narodu klękam w pokorze u stóp Twego tronu. Ty, która od wieków jaśniejesz niezliczonymi cudami i łaskami ze stolic Twego miłosierdzia, Jasnej Góry, Kalwarii, Ostrej Bramy... wejrzyj na serca, przynoszące Ci hołdy poddaństwa, miłości, uwielbienia. Wejrzyj, proszę, łaskawie na nas poddanych Twoich, wyrwij nas z nędzy i upodlenia grzechów naszych: grzechów każdego z osobna i grzechów, popełnionych w rodzinach naszych, w narodzie naszym, uchyl od nas przede wszystkim grzechy i nieudolność rządu, a miłosierdzia Twego płaszczem osłoń nas przed słusznymi karami Stwórcy. Polska Twoim jest królestwem, przeto pamiętaj o niej i o jej losach, Pani nasza! Rozbudź w narodzie, Twojemu berłu podległym, serca świętych, dusze wielkich, prawdziwych miłośników ojczyzny, wspieraj pracę tych, którzy ją dźwignąć chcą i uszczęśliwić, daj im spełnić wszystkie ich zbożne zamiary, a plany, powzięte przez wrogów dobra, nieprzyjaciół Krzyża i Kościoła, tak pokrzyżuj, aby się same w sobie zniweczyły. Umacniaj w nas wiarę świętą i przywiązanie do Kościoła katolickiego, abyśmy Cię sławiąc z Synem Twoim w ojczyźnie doczesnej, sławić mogli na wieki w ojczyźnie niebieskiej, gdzie Cię chcemy odnaleźć w szczęściu na łonie Boga. o Pani i Królowo nasza, Maryjo. Amen.

za: "Pamiątka Misji i rekolekcji" ks. Szymon Jarosz (1937r)

[menu]

 

 

  Modlitwa do Królowej Korony Polskiej (1926r)

Pomnij, o Panno Święta, co Jasnej bronisz, Częstochowy i w Ostrej świecisz Bramie, że nigdy nie słyszano, aby, gdy się Polska w potrzebie pod Twoja opiekę uciekała, Twego wspomożenia błagała, od Ciebie opuszczoną została.

Taką ufnością ożywiony, o cudowna Panno Częstochowska, naród Polski do stóp Twoich przypada i błagalnie wznosi ku Tobie wołanie: Królowo Korony Polskiej, Królestwa Swego strzeż! Od Wschodu do Zachodu na straży granic Polski, o Pani nasza stań! Płaszczem Swym, jako puklerzem, od wrogów chroń. Wojnom, głodom i zarazom, niezgodzie i klęskom wszelakim przystępu do Polski broń, a duszę narodu Twego do Syna swego skłoń. O Matko Chrystusowa, Matko Łaski Bożej, nie gardź tem Polski wołaniem, lecz usłysz je łaskawie i racz wysłuchać, o łaskawa, o litościwa Pani nasza i Królowo. Amen.

Wydana w Częstochowie z okazji złożenia berła Matce Bożej Częstochowskiej 3.V.1926 r.

[menu]

 

 

  Uroczyste złożenie hołdu Królowej Korony Polskiej (1910r)

O Przenajświętsza Maryjo, Matko Boża, Królowo Korony Polskiej, jaśniejąca niezliczonemi łaskami i cudami w Narodzie naszym i w Twojem Królestwie Polskiem, upadam w najgłębszej pokorze do stóp Twoich najświętszych, oddaję Ci hołd poddaństwa, miłości i uwielbienia. Proszę Cię, wejrzyj łaskawie na nas, wyrwij nas z nędzy grzechów naszych i miłosierdziem Twojem osłoń nas przed słuszną karą Bożą. O Pani nasza, rozbudź w Polskim Twoim Narodzie wielkich, prawdziwych miłośników Ojczyzny, wspieraj pracę tych, co chcą ją dźwignąć i uszczęśliwić; umacniaj w nas wiarę świętą i przywiązanie do Kościoła katolickiego, abyśmy Cię wysławiali na wieki wraz z Synem Twoim. Błagam Cię o to przez miłość Twoją do Jezusa Chrystusa, Syna Twojego a Pana naszego, który z Bogiem Ojcem i Duchem świętym żyje i króluje, Bóg po wszystkie wieki wieków. Amen.
O Maryo, Królowo Korony Polskiej, módl się za nami!

za: Polka przed Bogiem (1910r.)

[menu]

 

 

 

 

 

 

Tak dla ŻYCIA

Aborcja to świadome morderstwo dokonane na niewinnym i bezbronnym CZŁOWIEKU !!!

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Aborcja nie jest prawem człowieka, jest pozbawieniem człowieka jego najważniejszego prawa - prawa do życia.

[Życie człowieka od poczęcia do narodzin]

„To, co poprzednie pokolenia uważały za święte, świętym pozostaje i wielkim także dla nas (...)”. BXVI

+ Benedykt XVI

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

http://tmoch.net/jupgrade/images/grafika2020/Serce_Jezusa_ikona_.jpgNajświętsze Serce Pana Jezusa
- zmiłuj się nad nami

Kromka Słowa!

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
lub na *[Nauczanie papieskie]

U mnie odwiedź dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia


- materiały dodatkowe i terminy ->

[Formalności przedślubne w zarysie]

Katecheza przedchrzcielna:
-> konferencje, kto może być chrzestnym?, potrzebne dokumenty.

 Parafia św. Mikołaja w Grójcu

www [ -> ]

     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2022 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.