Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Modlitwy na Wniebowzięcie Najśw. Maryi Panny

 

Modlitwy na

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

15 sierpnia

 

 

 

Modlitwa na Wniebowzięcie Najśw. Maryi Panny. [1884r.]

O Mary o, można Opiekunko nasza! która w Niebie za chwałę sobie poczytujesz być Orędowniczką ludzi; wyrwij mnie z rąk nieprzyjaciela piekielnego i przywróć na łono Boga i Stwórcy mojego. O Panno Przenajświętsza, która w przytomności Apostołów umarłaś, wyjednaj mi łaskę, abym Tobie oddał(a) ostatnie westchnienie moje i od Świętych Patronów moich do Nieba został(a) zaprowadzona).

Trzy Zdrowaś Maryo.

O Maryo najchwalebniejsza, którą Jezus w ostatnią godzinę obecnością Swoją ucieszył, uproś mi łaskę, abym Zbawiciela mojego w ostatnią godzinę w Przenajświętszym Sakramencie, przyjąć zasłużył(a). Można Opiekunko moja, o Maryo, która jesteś Orędowniczką wszystkich ludzi i tak troskliwie nad ich zbawieniem pracujesz, spraw, aby wspomnienie o grzechach, których popełniać nie przestaję, nie było mi powodem do rozpaczy.

Trzy Zdrowaś Maryo.

O Maryo! można Opiekunko moja, która Wniebowzięta, nie przestajesz litościwym okiem spoglądać na pozostałe dzieci Twoje, i chcesz być od nich błaganą; wyjednaj mi ducha prawdziwej pobożności, i spraw, abym Cię wzywał(a) w każdej chwili życia mojego, a szczególniej w straszliwej godzinie śmierci. Panno najchwalebniejsza! któraś ducha w Ręce Jezusa oddała; spraw, abym i ja, za Twoją pomocą złożył(a) duszę moją na łono Jego miłosierdzia, abym w miłości Jego trwał(a) podobnie Tobie, cale życie i we wszystkim miał(a) na celu wykonanie woli Jego przenajświętszej.

Trzy Zdrowaś Maryo.

za: Chwała Boża (1884r.)

 

 

 

 

 


Godzinki o zaśnieniu N. Maryi Panny.

 


Na Jutrznię

Usta moje smutnemi niech dziś brzmią hymnami,
Jako brzmiały prorockie usta nad rzekami
Babilońskiego kraju, my w tej Palestynie
Płaczmy, że pani naszej, życia dukt nie płynie.
Już prześliczna lilia w ciernie śmierci wpadła.
Róża wonna zwiędniała i z kwiatu opadła,
Już ostatnia godzina Maryi wybiła,
Wszystkich zebranych smutków wielkich nabawiła.
Prośmyż Boga naszego, z Duchem Świętym Syna,
By im chwała na wieki z ust naszych jedyna,
Za to brzmiała, że smutnym przy Maryi zgonie,
Dadzą wieczne pociechy w niebieskiej koronie.

Hymn.

Kiedy jutrzenka wschodzi, dzień jasny przynosi,
Ludziom wszystkim powstanie na cały świat głosi,
Gdy zaś w zachodzie stanie, umbrą się pokryje,
Zaraz się złota ziemi godzina ukryje.
Tak zaranna jutrzenka, najświętsza Marya,
Świata całego wybór, nieba pulcheria.
Gdy od nas dziś w śmiertelną idzie ukrainę,
Czuje świat, że swą złotą utracił godzinę.

V. Niech cię Panno zaśnięta wzbudzą łzy moje,
R. Abym wiecznie nie umarł, proszę przez śmierć twoje.

Módlmy się:
Święta Marya, królowa niebieska, któraś przy zgonie twoim gorzkości śmierci nie uczuła, żeś niepokalanie poczęta była. Racz nam gorzką dla grzechów naszych śmierć, twoją śmiercią osłodzić, abyśmy wesoło (wzywając najświętszych imion, Jezusa, syna twego i Ciebie) życie nasze zakończyć mogli. Co niech nam da ten, za twoją poważną przyczyną, który w trójcy świętej jedyny Bóg żyje i króluje na wieki wieków.
R. Amen.

V. Panno wysłuchaj modlitwy nasze,
R. A wołanie nasze niech przyjdzie do ciebie.
V. Błogosławmy Panu.
R. Bogu chwała.
V. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże i słodkie zaśnienie twoje, niech odpoczywają w pokoju,
R. Amen.

 

Na Prymę

Usta moje niech smutnemi dziś brzmią hymnami,
Jako brzmiały prorockie usta nad rzekami
Babylońskiego kraju, my w tej Palestynie
Płaczmy, że Pani naszej dukt nie płynie.
Już prześliczna lilija w ciernie śmierci padła itd.
Hymn.
Stracił świat śliczną perłę nieoszacowaną,
Niepokalaną pannę, niebem taksowaną.
Truchlejcie kreatury, gdy takie klejnoty.
Zabiera śmierć odważna, lubo pełne cnoty.
Z tej straty prawowierne dziś boleje serce,
Gdy tonie w oceanie żalów, nie w kropelce,
I świat swojej pozbywa miłej wesołości,
Gdy widzi matko Boską w uinbrach śmiertelności.
V. Niech cię panno zaśnięta wzbudzą łzy moje,
R. Abym wiecznie nie umarł, proszę przez śmierć twoje.
Módlmy się:
Święta Marya królowa niebieska, któraś przy zgonie
twoim gorzkości śmierci nie uczuła, itd. jako wyżej.

 

Na tercyą.

Usta moje smutnemi niech dziś brzmią hymnami,
Jako brzmiały itd. jako wyżej.
Hymn.
W Palestynie dom złoty, Loretem nazwdny,
Niebieskiemi posłami utalentowany,
Jeden Maryi syna Bogiem prawym głosi,
Drugi duszę do nieba tej panny zanosi.
Apostołowie święci, widząc tak zaśniętą,
Pannę, matkę, mistrzynią, już w życiu zamkniętą.
Oporządzają ciało, do grobu gotują,
Drudzy smutne piosneczki na ten akt notują.
V. Niech cię panno itd. R. Abym itd.
Módlmy się!
Święta Marya, królowa niebieska, któraś przy zgonie twoim gorzkości śmierci nie uczuła itd. jako wyżej.

 

Na sextę.

Usta moje smutnemi niech dziś brzmią hymnami,
Jako brzmiały prorockie itd.

Hymn.

Zasypia patryarcha Jakób bardzo wdzięcznie,
W tym śnie niebo otwarte widzi, i bezpiecznie
Drabinę ustawioną, do której się bierze,
Do Boskiego widzenia na niebieskiej sferze,
Takim snem nowa gwiazda z Jakóba zrodzona,
Marya dziś zasnęła, i jest wprowadzona,
Na tron Boski, aby nas w śmiertelnej niemocy,
Ratowała grzeszników, była na pomocy.
V. Niech cie panno itd. R. Abym itd.
Módlmy się:
Święta Marya, królowa niebieska, któraś przy itd.
Na nonę.
Usta moje smutnemi niech dziś brzmią hymnami itd.

Hymn.

Wyrokom Boskim panna dosyć uczyniła.
Gdy się trybem śmiertelnych w trumience zmieniła.
Wprzód więc przymierza wiecznie szczęśliwie zawarła,
Między Bogiem i ludźmi, gdy śmierć hardą starła.
Aby mocy tyrannej nad niemi nie miała,
Śmiercią swoją sprawiła, wychodzący z ciała.
Pamiętajże i o nas, gdy konać będziemy,
Osłódź ostatni termin, niech w niebie siędziemy,

V. Niech cię panno itd. R. Abym itd.
Módlmy się:
Święta Marya, królowa niebieska, któraś itd.

 

Na nieszpór.

Usta moje smutnemi niech dziś brzmią hymnami itd.

Hymn.

Zachód słońca nastąpił, ciemny zmrok nadchodzi,
Gdy nad słońce wybrana, z tego świata schodzi,
Rzuca jednak promieńmi, przez obłoki ciemne,
Dając znać, że po deszczu pogody przyjemne.
Nastąpią dla człowieka, który dziś boleje,
Gdy nad śmiercią Maryi łzy obfite leje.
Pokaże się mistyczna tęcza na odmianę,
Marya uwielbiona, płaczu na zamianę.
V. Niech cię panno itd. R. Abym itd.
Módlmy się:
Święta Marya, królowa niebieska, któraś przy zgonie itd.

 

Na kompletę.

Usta moje niech dziś smutnemi brzmią hymnami itd.
Hymn.
Już oczy miłosierne zamknęła powieka,
Które na tym padole cieszyły człowieka,
Już Maryą do grobu święci piastunowie,
Niosą z wielkim lamentem Jezusa uczniowie.
A my nędzni grzesznicy, jak płakać nie mamy,
Gdy opiekunki naszej przez śmierć pozbywamy.
O Marya najświętsza rozbij śmierci cienie,
Jasność twoję, anielskie niech rozgłoszą pienie.
V. Niech cię panno itd. R. Abym itd.
Módlmy się:
Święta Marya, królowa niebieska, któraś itd.

 

Ofiarowanie godzinek.

Hymn.

Składają ciało święte w Jozafat dolinie,
Gdzie żywych i umarłych straszny sąd nie minie,
Apostołowie krzesła swoje tu zasiędą,
I z swym najwyższym sędzią wszystkich sądzić będą,
Na ten sąd panna stanie, do nóg się porzuci
Boga sędziego, i tak gniew jego odwróci.
Przez co wesele wielkie, sługom swoim sprawi,
Gdy ich od zguby wiecznej w jego chwałę wprawi,
Prośmyż Boga naszego, z duchem świętym syna,
By im chwała na wieki z ust naszych jedyna,
Za to brzmiała, że smutnym przy Maryi zgonie,
Dadzą wieczne pociechy, w niebieskiej koronie.

Módlmy się:
ŚWIĘTA Marya, królowa niebieska, któraś przy zgonie twoim gorzkości śmierci nie uczuła, żeś niepokalanie poczęta była, racz nam gorzką dla grzechów naszych śmierć, twoją śmiercią osłodzić, abyśmy wesoło wzywając najśw. imion Jezusa syna twego i ciebie, życie nasze zakończyć mogli. Co nam niech da ten, za twoją poważną przyczyną który w trójcy św. jedyny Bóg żyje i króluje na wieki wieków.
R. Amen.

za: Przewodnik torujący drogę do wieczności (1861r.) 

 

Tak dla ŻYCIA

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

 

Kromka Słowa!

 Zintegrowana baza tekstów papieskich:

* [Jan Paweł II: Przemówienia i orędzia]

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
U mnie dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia


Rok Rodziny Amoris Laetitia
2021-2022

Rok Św. Jakuba

 
Parafia św. Mikołaja w Grójcu


- materiały dodatkowe

Odwiedza nas 56 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
8587211
     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2021 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.