Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Modlitwy na Wniebowzięcie Najśw. Maryi Panny

 

Modlitwy na

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

15 sierpnia

 

 

[Modlitwa na Wniebowzięcie Najśw. Maryi Panny (1884r.)]  [Litania na Święto Wniebowzięcia Najświętszej Panny Maryi.] [Godzinki o zaśnieniu N. Maryi Panny.

 

 

 

Modlitwa na Wniebowzięcie Najśw. Maryi Panny. (1884r.)

O Maryo, można Opiekunko nasza! która w Niebie za chwałę sobie poczytujesz być Orędowniczką ludzi; wyrwij mnie z rąk nieprzyjaciela piekielnego i przywróć na łono Boga i Stwórcy mojego. O Panno Przenajświętsza, która w przytomności Apostołów umarłaś, wyjednaj mi łaskę, abym Tobie oddał(a) ostatnie westchnienie moje i od Świętych Patronów moich do Nieba został(a) zaprowadzon(a).

Trzy Zdrowaś Maryo.

O Maryo najchwalebniejsza, którą Jezus w ostatnią godzinę obecnością Swoją ucieszył, uproś mi łaskę, abym Zbawiciela mojego w ostatnią godzinę w Przenajświętszym Sakramencie, przyjąć zasłużył(a). Można Opiekunko moja, o Maryo, która jesteś Orędowniczką wszystkich ludzi i tak troskliwie nad ich zbawieniem pracujesz, spraw, aby wspomnienie o grzechach, których popełniać nie przestaję, nie było mi powodem do rozpaczy.

Trzy Zdrowaś Maryo.

O Maryo! można Opiekunko moja, która Wniebowzięta, nie przestajesz litościwym okiem spoglądać na pozostałe dzieci Twoje, i chcesz być od nich błaganą; wyjednaj mi ducha prawdziwej pobożności, i spraw, abym Cię wzywał(a) w każdej chwili życia mojego, a szczególniej w straszliwej godzinie śmierci. Panno najchwalebniejsza! któraś ducha w Ręce Jezusa oddała; spraw, abym i ja, za Twoją pomocą złożył(a) duszę moją na łono Jego miłosierdzia, abym w miłości Jego trwał(a) podobnie Tobie, cale życie i we wszystkim miał(a) na celu wykonanie woli Jego przenajświętszej.

Trzy Zdrowaś Maryo.

za: Chwała Boża (1884r.)

[menu]

 

 

 

 

LITANIA na Święto Wniebowzięcia Najświętszej Panny Maryi.

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

O Marya, najchwalebniejsza Królowo Nieba i ziemi, módl się za nami.
O Marya, któraś z świętem upragnieniem żądała połączyć się z Synem Twoim, módl się za nami.
O Marya, której życie od upału miłości Boskiej zniszczone zostało, módl się za nami.
O Marya, przy której błogosławionym zgonie święci Apostołowie obecni byli, módl się za nami.
O Marya, którą przy śmierci najukochańszy Twój Syn Jezus odwiedził, módl się za nami.
O Marya, powitana przez chóry duchów niebieskich, módl się za nami.
O Marya, któraś najczystszą duszę swoją w ręce Stworzyciela Twego oddała, módl się za nami.
O Marya, której panieńskie ciało przybytkiem Boskim zawsze było, módl się za nami.
O Marya, której święte ciało przy radosnym śpiewie Aniołów, pogrzebione zostało, módl się za nami.
O Marya, której święte ciało od świętego Tomasza już nie było znalezione w grobie, módl się za nami.
O Marya, której święte ciało nie było wydane na zniszczenie, módl się za nami.
O Marya z duszą i ciałem do Nieba wzięta, módl się za nami.

Od zbytecznego przywiązania do stworzenia, wybaw nas wstawieniem się Twoim.
Od nieumiarkowanego smutku ze straty naszych przyjaciół, wybaw nas wstawieniem się Twoim.
Od niepokojących poduszczeń złego ducha, wybaw nas wstawieniem się Twoim.
Od wszelkich chorób i boleści duszy i ciała, wybaw nas wstawieniem się Twoim.
Od nieszczęśliwej śmierci w grzechu, wybaw nas wstawieniem się Twoim.
Przez najszczęśliwsze uśpienie Twoje, wybaw nas wstawieniem się Twoim.
Przez radosne zmartwychwstanie Twoje, wybaw nas wstawieniem się Twoim.
Przez chwalebne przyjęcie Twe do Nieba, wybaw nas wstawieniem się Twoim.
Przez ukoronowanie Twoje na Królowę Nieba, wybaw nas wstawieniem się Twoim.
Przez niewymowne radości Twoje i chwałę, wybaw nas wstawieniem się Twoim.

My grzeszni, prosimy Cię wysłuchaj nas.
Abyś nas we wszelkich naszych uciskach pocieszać i wzmacniać raczyła, prosimy Cię wysłuchaj nas.
Abyś nas od zdrady i przemocy złych duchów bronić raczyła, prosimy Cię wysłuchaj nas.
Abyś nam szczęśliwą i świątobliwą śmierć uprosić raczyła, prosimy Cię wysłuchaj nas.
Abyś nam w godzinie śmierci, zupełne przebaczenie wszystkich grzechów naszych uprosić raczyła, prosimy Cię wysłuchaj nas.
Abyś nas po zgonie naszym, do siebie przyjąć raczyła w niebie, prosimy Cię wysłuchaj nas.
O najchwalebniejsza Królowo wszystkich duchów niebieskich, prosimy Cię wysłuchaj nas.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Ojcze nasz i Zdrowaś Marya.

V. Wyniesiona jest Święta Boża Rodzicielka.
R. Nad chóry Anielskie w Królestwie Niebieskim.

Módlmy się.
Prosimy Cię Panie, odpuść nam winy nasze, abyśmy, których postępki nie zasługują na Twoje upodobanie, za przyczyną Matki Syna Twego, szczęśliwość wieczną otrzymać mogli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Ojcem i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Bądź wiecznie błogosławion i pochwalon Panie Jezu Chryste, żeś Najświętszą Matkę Twoją ku chwale zmartwychwstania wzbudził, i do Królestwa Twego przeniósł; daj nam tu i w Niebie z chwały Jej weselić się. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

za: Zbiór modlitw odpustowych (1873r.)

[menu]

 

 

 

 

 


Godzinki o zaśnięniu N. Maryi Panny.

 


Na Jutrznię

Usta moje smutnemi niech dziś brzmią hymnami,
Jako brzmiały prorockie usta nad rzekami
Babilońskiego kraju, my w tej Palestynie
Płaczmy, że pani naszej, życia dukt nie płynie.
Już prześliczna lilia w ciernie śmierci wpadła.
Róża wonna zwiędniała i z kwiatu opadła,
Już ostatnia godzina Maryi wybiła,
Wszystkich zebranych smutków wielkich nabawiła.
Prośmyż Boga naszego, z Duchem Świętym Syna,
By im chwała na wieki z ust naszych jedyna,
Za to brzmiała, że smutnym przy Maryi zgonie,
Dadzą wieczne pociechy w niebieskiej koronie.

Hymn.

Kiedy jutrzenka wschodzi, dzień jasny przynosi,
Ludziom wszystkim powstanie na cały świat głosi,
Gdy zaś w zachodzie stanie, umbrą się pokryje,
Zaraz się złota ziemi godzina ukryje.
Tak zaranna jutrzenka, najświętsza Marya,
Świata całego wybór, nieba pulcheria.
Gdy od nas dziś w śmiertelną idzie ukrainę,
Czuje świat, że swą złotą utracił godzinę.

V. Niech cię Panno zaśnięta wzbudzą łzy moje,
R. Abym wiecznie nie umarł, proszę przez śmierć twoje.

Módlmy się:
Święta Marya, królowa niebieska, któraś przy zgonie twoim gorzkości śmierci nie uczuła, żeś niepokalanie poczęta była. Racz nam gorzką dla grzechów naszych śmierć, twoją śmiercią osłodzić, abyśmy wesoło (wzywając najświętszych imion, Jezusa, syna twego i Ciebie) życie nasze zakończyć mogli. Co niech nam da ten, za twoją poważną przyczyną, który w trójcy świętej jedyny Bóg żyje i króluje na wieki wieków.
R. Amen.

V. Panno wysłuchaj modlitwy nasze,
R. A wołanie nasze niech przyjdzie do ciebie.
V. Błogosławmy Panu.
R. Bogu chwała.
V. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże i słodkie zaśnienie twoje, niech odpoczywają w pokoju,
R. Amen.

 

Na Prymę

Usta moje niech smutnemi dziś brzmią hymnami,
Jako brzmiały prorockie usta nad rzekami
Babylońskiego kraju, my w tej Palestynie
Płaczmy, że Pani naszej dukt nie płynie.
Już prześliczna lilija w ciernie śmierci padła itd.
Hymn.
Stracił świat śliczną perłę nieoszacowaną,
Niepokalaną pannę, niebem taksowaną.
Truchlejcie kreatury, gdy takie klejnoty.
Zabiera śmierć odważna, lubo pełne cnoty.
Z tej straty prawowierne dziś boleje serce,
Gdy tonie w oceanie żalów, nie w kropelce,
I świat swojej pozbywa miłej wesołości,
Gdy widzi matko Boską w uinbrach śmiertelności.
V. Niech cię panno zaśnięta wzbudzą łzy moje,
R. Abym wiecznie nie umarł, proszę przez śmierć twoje.
Módlmy się:
Święta Marya królowa niebieska, któraś przy zgonie
twoim gorzkości śmierci nie uczuła, itd. jako wyżej.

 

Na tercyą.

Usta moje smutnemi niech dziś brzmią hymnami,
Jako brzmiały itd. jako wyżej.
Hymn.
W Palestynie dom złoty, Loretem nazwdny,
Niebieskiemi posłami utalentowany,
Jeden Maryi syna Bogiem prawym głosi,
Drugi duszę do nieba tej panny zanosi.
Apostołowie święci, widząc tak zaśniętą,
Pannę, matkę, mistrzynią, już w życiu zamkniętą.
Oporządzają ciało, do grobu gotują,
Drudzy smutne piosneczki na ten akt notują.
V. Niech cię panno itd. R. Abym itd.
Módlmy się!
Święta Marya, królowa niebieska, któraś przy zgonie twoim gorzkości śmierci nie uczuła itd. jako wyżej.

 

Na sextę.

Usta moje smutnemi niech dziś brzmią hymnami,
Jako brzmiały prorockie itd.

Hymn.

Zasypia patryarcha Jakób bardzo wdzięcznie,
W tym śnie niebo otwarte widzi, i bezpiecznie
Drabinę ustawioną, do której się bierze,
Do Boskiego widzenia na niebieskiej sferze,
Takim snem nowa gwiazda z Jakóba zrodzona,
Marya dziś zasnęła, i jest wprowadzona,
Na tron Boski, aby nas w śmiertelnej niemocy,
Ratowała grzeszników, była na pomocy.
V. Niech cie panno itd. R. Abym itd.
Módlmy się:
Święta Marya, królowa niebieska, któraś przy itd.
Na nonę.
Usta moje smutnemi niech dziś brzmią hymnami itd.

Hymn.

Wyrokom Boskim panna dosyć uczyniła.
Gdy się trybem śmiertelnych w trumience zmieniła.
Wprzód więc przymierza wiecznie szczęśliwie zawarła,
Między Bogiem i ludźmi, gdy śmierć hardą starła.
Aby mocy tyrannej nad niemi nie miała,
Śmiercią swoją sprawiła, wychodzący z ciała.
Pamiętajże i o nas, gdy konać będziemy,
Osłódź ostatni termin, niech w niebie siędziemy,

V. Niech cię panno itd. R. Abym itd.
Módlmy się:
Święta Marya, królowa niebieska, któraś itd.

 

Na nieszpór.

Usta moje smutnemi niech dziś brzmią hymnami itd.

Hymn.

Zachód słońca nastąpił, ciemny zmrok nadchodzi,
Gdy nad słońce wybrana, z tego świata schodzi,
Rzuca jednak promieńmi, przez obłoki ciemne,
Dając znać, że po deszczu pogody przyjemne.
Nastąpią dla człowieka, który dziś boleje,
Gdy nad śmiercią Maryi łzy obfite leje.
Pokaże się mistyczna tęcza na odmianę,
Marya uwielbiona, płaczu na zamianę.
V. Niech cię panno itd. R. Abym itd.
Módlmy się:
Święta Marya, królowa niebieska, któraś przy zgonie itd.

 

Na kompletę.

Usta moje niech dziś smutnemi brzmią hymnami itd.
Hymn.
Już oczy miłosierne zamknęła powieka,
Które na tym padole cieszyły człowieka,
Już Maryą do grobu święci piastunowie,
Niosą z wielkim lamentem Jezusa uczniowie.
A my nędzni grzesznicy, jak płakać nie mamy,
Gdy opiekunki naszej przez śmierć pozbywamy.
O Marya najświętsza rozbij śmierci cienie,
Jasność twoję, anielskie niech rozgłoszą pienie.
V. Niech cię panno itd. R. Abym itd.
Módlmy się:
Święta Marya, królowa niebieska, któraś itd.

 

Ofiarowanie godzinek.

Hymn.

Składają ciało święte w Jozafat dolinie,
Gdzie żywych i umarłych straszny sąd nie minie,
Apostołowie krzesła swoje tu zasiędą,
I z swym najwyższym sędzią wszystkich sądzić będą,
Na ten sąd panna stanie, do nóg się porzuci
Boga sędziego, i tak gniew jego odwróci.
Przez co wesele wielkie, sługom swoim sprawi,
Gdy ich od zguby wiecznej w jego chwałę wprawi,
Prośmyż Boga naszego, z duchem świętym syna,
By im chwała na wieki z ust naszych jedyna,
Za to brzmiała, że smutnym przy Maryi zgonie,
Dadzą wieczne pociechy, w niebieskiej koronie.

Módlmy się:
ŚWIĘTA Marya, królowa niebieska, któraś przy zgonie twoim gorzkości śmierci nie uczuła, żeś niepokalanie poczęta była, racz nam gorzką dla grzechów naszych śmierć, twoją śmiercią osłodzić, abyśmy wesoło wzywając najśw. imion Jezusa syna twego i ciebie, życie nasze zakończyć mogli. Co nam niech da ten, za twoją poważną przyczyną który w trójcy św. jedyny Bóg żyje i króluje na wieki wieków.
R. Amen.

za: Przewodnik torujący drogę do wieczności (1861r.)

[menu]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prośba! :) Zbieram i kolekcjonuję [->] stare modlitewniki (sprzed II Soboru Watykańskiego) [- Modlitewnik ->]. Lubię się z nich modlić. Warto do nich sięgać. [->]

Masz taki i nie wiesz co z nim zrobić? Jeśli chcesz, aby modlitewnik trafił w dobre ręce, albo chcesz sprawić mi radość, to skontaktuj się ze mną i zwyczajnie przyślij mi go. :) Będę bardzo wdzięczy. A dodatkowo zawartość modlitewnika wzbogaci mój dział modlitw na stronie i może ktoś jeszcze skorzysta.

 

 

Tak dla ŻYCIA

Aborcja to świadome morderstwo dokonane na niewinnym i bezbronnym CZŁOWIEKU !!!

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Nie dla prenatalnego mordowania niewinnych, nienarodzonych, dzieci!

Aborcja nie jest prawem człowieka, jest pozbawieniem niewinnego, nienarodzonego, człowieka jego najważniejszego prawa - prawa do życia.

[Życie człowieka od poczęcia do narodzin]

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

 

http://tmoch.net/jupgrade/images/grafika2020/Serce_Jezusa_ikona_.jpgNajświętsze Serce Pana Jezusa
- zmiłuj się nad nami

Kromka Słowa!

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
lub na *[Nauczanie papieskie]

U mnie odwiedź dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013), BXVI


Pan mój i Bóg mój

Biblia

Mój manifest duchowy
Elizeusz

www: Elizeusz.pl

Kurs dla narzeczonych:

- materiały dodatkowe i terminy ->


[Formalności przedślubne w zarysie]

Katecheza przedchrzcielna:
-> konferencje, kto może być chrzestnym?, potrzebne dokumenty.

 Parafia św. Mikołaja w Grójcu

Nowa strona www [ -> ]:
http://swmikolaj-grojec.pl

Informacje o kościele ->

Modlitewnik x. Piotra Skargi SJ:


www [ -> ]

Wspólnota "Spotkania małżeńskie"

     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2022 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.