Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Modlitwa do Świętego Pawła Apostoła

 

 

Modlitwa do Świętego Pawła Apostoła I

Święty Pawle, Apostole pełen gorliwości, uproś nam głęboką wiarę, niewzruszoną nadzieję, gorącą miłość do Chrystusa, abyśmy mogli z Tobą powiedzieć: „Nie żyję już ja,lecz żyje we mnie Chrystus.” Pomóż nam stawać się świadkami jego prawdy pośród mroków naszych czasów; oddanymi synami i córkami Jego Kościoła. Z Tobą wielbimy Boga, naszego Ojca: „Jemu chwała w Kościele i w Chrystusie, przez wszystkie wieki wieków.” Amen.

 

 

Modlitwa do Świętego Pawła Apostoła II

Święty Pawle Apostole, który głosiłeś Ewangelię całemu światu, zwróć łaskawe spojrzenie także na nas. Wszystkiego spodziewamy się po twoim orędownictwie u Jezusa Boskiego Mistrza i Maryi Królowej Apostołów.
Spraw, o Nauczycielu Narodów, abyśmy żyli wiarą, zbawiali się przez nadzieję, by rządziła nami tylko miłość. Wyjednaj nam, o Naczynie Wybrane, uległe odpowiadanie łasce Bożej, aby ona w nas nie pozostała bezowocna.
Spraw, abyśmy coraz lepiej Cię poznawali, kochali i naśladowali; abyśmy byli żywymi członkami Kościoła, Mistycznego Ciała Jezusa Chrystusa.
Wzbudź licznych i świętych apostołów. Niech przejdzie przez świat gorący powiew prawdziwej miłości. Spraw, aby wszyscy poznali i uwielbiali Boga i Boskiego Mistrza – Drogę, Prawdę i Życie.
Ty zaś, Panie Jezu, który wiesz, że nie ufamy naszej niemocy, przez Twoje miłosierdzie spraw, aby nas broniło przed każdą przeciwnością potężne wstawiennictwo świętego Pawła, naszego Nauczyciela i Ojca. Amen

 

 

Modlitwa do Świętego Pawła Apostoła III (1732r)

Naywybornieysze náczynie mądrośći, naycelnieyszy obrońco prawdy, nayznakomitszy wyznawco miłośći, Pawle Swięty: ćiebie ia proszę, przyczyń się zá mną, do JEZUSA Chrystusa Zbáwićiela moiego, áby on niepamiętaiąc ná grzechy moie, ktorymi obráżałem iego, ráczył serce moie oświećić świátłem práwdy, mądrośći, y miłośći, żebym nie nierozumiał(a), tylko samego iego względem onego, bliźniego miłować, iemu służyć, y iego chwałę opowiadać. Amen.
Módlmy się:
Prośiemy Ćię Pánie Boże, ktoryś miłośierdźiem twoim, z Páwła prześladowce, y syna zgubionego, uczynił náczynie wyborne mądrośći, y związkiem miłośći, przyćiągnąwszy go do Śiebie, światłem prawdy Swiętey oświećił, y z bluznierce w Náuczyćiela, y Doktora, osobliwie Pogan, przemienił racz też to w nas sprawić z łaski twoiey zá przyczyną iego, ábyśmy wolę twoię: w tym mizernym żywoćie zrozumieć, y światło prawdy twoiey my grzeszni obáczyć mogli, y otworz oczy serca naszego, ábyśmy się do Ćiebie zupełnie náwróćili, y tu łaski, á potym chwáły wiekuistey dostąpili, Ktory żyiesz y kroluiesz ná wieki. Amen.

za: Złoty Ołtarz wonnego kadzenia przed Stolicą Bożą, Supraśl 1732.

 

 

Modlitwa do Świętego Pawła Apostoła IV

Chwalebny Pawle Apostole, wybrane narzędzie zbawienia narodów poza Izraelem. Jezus Cię nawrócił, gdy chciałeś wyniszczyć pokornych wyznawców Jego Ewangelii. Chrystus był Twym życiem, a śmierć wielkim zyskiem, bo ufność złożyłeś w obietnicy Pana. Razem z Twoim Mistrzem, przybity do krzyża, umarłeś dla świata i jego zmienności. Wejrzyj dzisiaj na nas i pomóż swym braciom dochować wierności lasce objawienia, przyjąć całym sercem radosną nowinę, że krew Jezusowa ludzi z Bogiem jedna. Z Tobą się korzymy przed Ojca mądrością i z Tobą wielbimy Syna, grzesznych Zbawcę. Przyzywamy Ducha, by wszystkich zjednoczył w Kościele Chrystusa jako Jego członki. Amen.

 

 

Modlitwa do Świętego Pawła Apostoła V

Panie Boże, Ty w przedziwny sposób powołałeś świętego Pawła Apostoła do szerzenia Ewangelii, spraw, niech wiara w Jezusa, Pana i Zbawcę, którą głosił pośród narodów, przenika cały świat, a Kościół niech będzie jej ogniskiem i odważnym heroldem we współczesnym świecie. Amen.

 

 

Modlitwa do Świętego Pawła Apostoła VI

Święty Pawle Apostole, wzbudź licznych i świętych apostołów. Niech przyniosą współczesnemu światu gorący powiew żywej wiary i miłości. Spraw, abyśmy gorliwiej poznawali i uwielbiali Jezusa Chrystusa . Drogę, Prawdę i Życie. Amen.

 

 

Modlitwa do Świętego Pawła o cnotę cierpliwości

Chwalebny święty Pawle, Ty z prześladowcy chrześcijan stałeś się gorliwym Apostołem, a chcąc dać poznać Odkupiciela Jezusa aż do krańców świata, cierpiałeś więzienia, biczowania, kamienowania, rozbicia na morzu i wszelkiego rodzaju prześladowania, a w końcu swą krew przelałeś aż do ostatniej kropli. Uproś nam, abyśmy choroby, cierpienia i nieszczęścia życia doczesnego poczytywali za łaski Bożego miłosierdzia; aby przeciwności życia nie oziębiły nas w służbie Bożej, lecz uczyniły coraz wierniejszymi i gorliwszymi. Amen.

 

 

Modlitwa o łaskę naśladowania Jezusa

Jak doskonale naśladowałeś, Święty Apostole, Boskiego Nauczyciela cierpieniem twoim! Ale jak dalecy my jesteśmy od tego przykładu - ze względu na nasz lęk, który wypełnia nas, gdy patrzymy na nasze krzyże i umartwienia! Wygody i przyjemności życia stały się naszym celem, zapomnieliśmy o tym, że chcąc iść za Chrystusem, trzeba wziąć swój krzyż, a przecież nikomu nie jest łatwo go nieść. Nie dopuszczaj, prosimy ciebie, abyśmy dalej żyli w ten sposób, zapal nas do naśladowania twego przykładu; a jeżeli nie będziemy mieć tyle serca, abyśmy biegli, tak jak ty, na przyjęcie krzyża, przynajmniej niech będziemy w stanie przyjmować z pogodną twarzą te przykrości, które się nam zdarzają codziennie. Nośmy je z radością i wytrwajmy tak, jeśli tego potrzeba - aż do śmierci, abyśmy cierpiąc z Chrystusem i z tobą na ziemi, zasłużyli z Chrystusem na uczestnictwo w wiecznym dziedzictwie w niebie. Amen.

 

 

Modlitwa do Świętego Pawła za naród

Święty Pawle, Nauczycielu narodów, spójrz miłościwie na nasz naród i jego dzieci. Twoje serce rozszerzyło się, by przyjąć wszystkie narody w pocałunku pokoju.
Teraz z nieba miłość Chrystusowa przynagla cię do oświecania wszystkich światłem Ewangelii i do umocnienia królestwa miłości. Wzbudź powołania, umocnij pracowników ewangelicznych, spraw, by wszystkie serca były uległe Boskiemu Mistrzowi. Obyśmy odnajdywali coraz bardziej w Chrystusie Drogę, Prawdę i Życie i świecili Jego blaskiem wśród świata oraz szukali zawsze królestwa Bożego i jego sprawiedliwości.
Święty Apostole, oświecaj nas, umacniaj i błogosław nam wszystkim. Amen.

 

 

Modlitwa na rok Św Pawła
Poniższą modlitwę, zawierającą prośbę o dobre owoce Roku św. Pawła, można odmawiać przy różnych okazjach po Mszy świętej lub w czasie nabożeństw.

Panie Jezu, nasz Mistrzu i Nauczycielu, Ty zostałeś posłany przez Ojca, by dokonać dzieła zbawienia świata. Ty wybrałeś św. Pawła, Apostoła Narodów, aby zaniósł Ewangelię poganom. Przez jego wstawiennictwo prosimy Cię, Panie, o dar nawrócenia serca i gorliwej modlitwy, o łaskę uważnego słuchania Twego słowa i wprowadzania go w codzienne życie. Spraw, Najwyższy Pasterzu Kościoła, abyśmy zapaleni gorliwością apostolską św. Pawła odważnie włączyli się w dzieło nowej ewangelizacji i mocą Twego Ducha odnawiali oblicze ziemi. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

 

Modlitwa za wstawiennictwem św. Pawła w roku jubileuszowym

Boże, nasz Ojcze, za wstawiennictwem św. Pawła, prosimy, uświęcaj nasze rodziny, by stawały się środowiskiem wychowania do życia chrześcijańskiego Zapal w sercach młodych pragnienie głoszenia ewangelii Jezusa i służby Tobie na wzór św. Pawła. Poślij swojemu Kościołowi licznych i świętych kapłanów, autentycznych świadków Twojej miłości. Spraw, aby nasz Kościół w tym roku poświęconym św. Pawłowi wzrastał w miłości ku Tobie i ku braciom.

 

 

Koronka do świętego Pawła
Bł. Jakub Alberione, założyciel Rodziny św. Pawła

1. Uwielbiam Cię, Jezu, za wielkie miłosierdzie udzielone świętemu Pawłowi przez nawrócenie go z zawziętego prześladowcy na gorliwego Apostoła Kościoła. A Ty, o wielki Święty, uproś mi serce uległe łasce, zupełne nawrócenie z mej głównej wady i całkowitą przemianę mego życia w Jezusie Chrystusie.
Święty Pawle Apostole, módl się za nami.
2. Uwielbiam Cię, Jezu, że wybrałeś Apostoła Pawła na wzór i nauczyciela świętego dziewictwa. A Ty, o święty Pawle, drogi mój ojcze, strzeż mojego umysłu, serca i zmysłów, ażebym mógł znać, kochać, służyć jedynie Jezusowi i poświęcić Jego chwale wszystkie moje siły. Święty Pawle Apostole, módl się za nami.
3. Uwielbiam Cię, Jezu, że przez świętego Pawła dałeś nam przykład i zachętę do doskonałego posłuszeństwa. A Ty, o wielki Święty, wyjednaj mi pokorną uległość względem wszystkich moich przełożonych i przekonanie, że przez posłuszeństwo zwyciężę moich nieprzyjaciół.
Święty Pawle Apostole, módl się za nami.
4. Uwielbiam Cię, Jezu, że przez uczynki i słowa świętego Pawła natchnąłeś mnie prawdziwym duchem ubóstwa. A Ty, o wielki Święty, uproś mi ducha ewangelicznego ubóstwa, ażebym naśladując cię na ziemi mógł towarzyszyć ci i w chwale niebieskiej.
Święty Pawle Apostole, módl się za nami.
5. Uwielbiam Cię, Jezu, że dałeś świętemu Pawłowi serce pełne miłości do Boga i Kościoła i że dzięki jego gorliwości zbawiłeś wiele dusz. A Ty, mój Przyjacielu, wyproś mi pilność w apostolstwie, w modlitwie, w dawaniu dobrego przykładu, w działalności i w apostolstwie słowa, przez co mógłbym zasłużyć na nagrodę przyobiecaną dobrym apostołom.
Święty Pawle Apostole, módl się za nami.

Módlmy się:
Wszechmogący Boże, Ty powołałeś świętego Pawła Apostoła do głoszenia Dobrej Nowiny wszystkim narodom. Spraw, abyśmy za jego przykładem dążyli do Ciebie i świadczyli wobec świata o prawdzie Twojej Ewangelii. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
W: Amen.

 

 

Litania do św. Pawła Apostoła I

Miłości Boga Ojca, zbawiaj nas
Łasko Pana naszego Jezusa Chrystusa, ożywiaj nas
Darze Ducha Świętego, uświęcaj nas
Święty Pawle, módl się za nami
Ty, coś sam miłosierdzia Bożego dostąpił,
Ty, któremu objawił się Syn Boży,
Ty, który byłeś „naczyniem wybranym” Chrystusa,
Ty, który byłeś głosicielem, Apostołem i nauczycielem narodów,
Ty, coś apostolski swój urząd potwierdził cudownymi znakami i cnotami,
Ty, który byłeś najwierniejszym sługą Kościoła,
Ty, któryś poświęcił swe życie na głoszenie Ewangelii Chrystusowej narodom,
Ty, coś ukochał chrześcijan aż do więzów,
Ty, któryś z Chrystusem przybity był do krzyża,
Ty, przez którego Chrystus żył i mówił,
Ty, którego nic nie mogło odłączyć od miłości Bożej,
Ty, któryś podjął więzienia i trudy,
Ty, który rany i niebezpieczeństwa znosiłeś,
Ty, który za życia byłeś porwany do nieba,
Ty, któryś chwalebnie wypełniał swe powołanie,
Ty, któryś po skończonym życiu z utęsknieniem wyczekiwał wieńca sprawiedliwości,

Baranku Boży, któryś zdobył Pawła prześladowcę, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, któryś Pawła, jako Apostoła rozsławił, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, któryś Pawła, jako męczennika ukoronował, zmiłuj się nad nami.

P. Ty jesteś Naczyniem Wybranym, święty Pawle Apostole,
W. I głosisz prawdę całemu światu.

Módlmy się:
Panie Boże, Ty w cudowny sposób powołałeś świętego Pawła Apostoła do szerzenia Ewangelii, spraw, niech wiara, którą głosił wobec królów i narodów, przenika cały świat, aby Twój Kościół nieustannie się rozwijał. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

 

Litania do św. Pawła Apostoła II

Kyrie, elejson, Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Miłości Boga Ojca, zbawiaj nas.
Łasko Pana naszego Jezusa Chrystusa, ożywiaj nas.
Udzielanie się Ducha Świętego, uświęcaj nas.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata. Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, módl się za nami.
Królowo nieba i ziemi,
Królowo Apostołów,
Wszyscy święci Aniołowie i Archaniołowie, módlcie się za nami.
Święty Pawle, módl się za nami,Święty Pawle, mniejszy od Piotra w dostojeństwie, większy od niego w apostolstwie, równy mu świętością,
Święty Pawle, Zmartwychwstałego i Mesjasza żyjącego na wieki głoszący narodom,
Święty Pawle, którego posługa i męczeńska śmierć wydala obfite owoce,
Święty Pawle, któryś w dobrych zawodach wystąpił, bieg ukończył, wiary ustrzegł,
Święty Pawle, któryś otrzymał wieniec sprawiedliwości,
Święty Pawle, któryś Twą nauką i miłością objął cały świat,
Święty Pawle, coś sam miłosierdzia Bożego dostąpił,
Święty Pawle, któremu objawił się Syn Boży,
Święty Pawie, który byłeś „naczyniem wybranym" Chrystusa,
Święty Pawle, który byłeś kaznodzieją, apostołem i nauczycielem narodów,
Święty Pawle, coś apostolski swój urząd potwierdził cudownymi znakami i cnotami,
Święty Pawie, który byłeś najwierniejszym sługą Kościoła,
Święty Pawle, któryś podjął więzienia i trudy,
Święty Pawle, który rany i niebezpieczeństwa znosiłeś,
Święty Pawle, który za życia byłeś porwany do nieba,
Święty Pawle, któryś chwalebnie wypełniał swe powołanie,
Święty Pawle, którego Bóg wybrał sobie na narzędzie,
Święty Pawle, powołany do misji głoszenia Słowa Bożego wśród narodów,
Święty Pawle, któryś Ewangelię o Jezusie głosił poganom,
Święty Pawle, niosący Dobrą Nowinę o Jezusie innym narodom,
Święty Pawle, Apostole pogan,
Święty Pawle, głoszący całą prawdę Ewangelii,
Święty Pawle, sieczony rózgami i kamienowany,
Święty Pawle, w niebezpieczeństwach od własnego narodu,
Święty Pawle, w niebezpieczeństwach od pogan,
Święty Pawle, w niebezpieczeństwach na pustkowiu,
Święty Pawle, w pracy, umęczeniu i na czuwaniu,
Święty Pawle, w głodzie i pragnieniu,
Święty Pawie, w licznych postach,
Święty Pawle, w zimnie i nagości,
Święty Pawle, mimo trudności i przeciwności,
Święty Pawle, któryś po skończonym życiu z utęsknieniem wyczekiwał wieńca sprawiedliwości,

Baranku Boży, któryś zdobył Pawła prześladowcę, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, któryś Pawła jako apostoła rozsławił, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, któryś Pawła jako męczennika ukoronował, zmiłuj się nad nami.

K.: Ty jesteś naczyniem wybranym, święty Pawle Apostole,
W.: Który głosisz prawdę po całym świecie.

Módlmy się:
Panie nasz, Boże, któryś wybrał świętego Pawła Apostoła na głosiciela Twojej Ewangelii, spraw, aby każdy człowiek otrzymał światło wiary, którą on głosił wobec królów i narodów, a Twój Kościół niech zawsze będzie matką i nauczycielką ludów. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

 

Litania do św. Pawła Apostoła III (1891r)

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupiciela świata Boże, zmiłuj się nad nami
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Święty Pawle w drodze do Damaszku cudownie nawrócony,
Ś. P. któryś z prześladowcy, najgorliwszym Apostołem Chrystusa Pana został.
Ś. P. nazwany przez Jezusa Chrystusa „Naczyniem wybranem,"
Ś. P. na opowiadanie Ewangelii poganom od samego Pana Jezusa powołany,
Ś. P. towarzyszu prac apostolskich ś.Piotra,
Ś. P. pochodnio gorejąca w Kościele Bożym,
Ś. P. mocny filarze wiary Chrystusowej,
Ś. P. niezwyciężony sługo Pana Jezusa,
Ś. P. wzorze pokory,
Ś. P. gorzko opłakujący dawne swe winy,
Ś. P. zwierciadło dobrego przykładu,
Ś. P. wzorem Jezusa Chrystusa dla zbawienia dusz ludzkich całkiem poświęcającysię,
Ś. P. któryś z radością szedł na męczeństwo za wiarę świętą,
Ś. P. krwią Twoją, wiarę stwierdzający,
Ś. P. któryś za wiarę Jezusa Chrystusa niezmierne cierpiał prześladowania,
Ś. P. któryś dla wiary świętej ścięty został,
Ś. P. któryś pałał żarliwością zbawienia dusz ludzkich,
Przez trudy i prace twoje Apostolskie, prosimy Cię przyczyń się za nami.
Przez szczęśliwe wybraństwo Twoje na Apostoła narodów prosimy Cię, przyczyń się zanami.
Przez chwałę, której teraz w niebie używasz, prosimy Cię, przyczyń się za nami.
Abyśmy wiarę świętą. Kościoła katolickiego niezachwianą dotrzymali, uproś nam u Boga.
Abyśmy wielką gorliwością dla zbawienia dusz pałali,
Abyśmy powierzone nam dusze z wielką miłością wzorem Twoim pielęgnowali, karcili i nauczali,
Abyś wszystkich kapłanów i sposobiących się do służby Kościoła świętego Bóg łaską swoją przenajświętszą wspierać raczył, prosimy Cię,
Aby małżeństwa w poprzysiężonej wierze, dzieci w synowskiej miłości, a rodziny w wzajemnej ku sobie przychylności Bóg utrzymywać raczył, prosimy Cię,
Abyśmy od powietrza, głodu, ognia i wojny zachowani byli, prosimy Cię,
Abyśmy od wszelkiego niebezpieczeństwa duchownego w ostatniej godzinie życia uwolnieni byli, prosimy Cię,
Baranku Boży i t. d., Chryste usłysz nas i t. d.
V. Tyś jest naczynie wybrane ś. Pawle,
R. Na roznoszenie prawdy po całym świecie.
Modlitwa.
Boże, któryś przez opowiadanie ś. Pawła mnóstwo pogan oświecił, spraw prosimy, abyśmy doznali u Majestatu Twego opieki Tego którego czcimy pamiątkę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

za: Życie Katolickie (1891r.)

 

 

Pieśni:

Pieśń o Nawróceniu Świętego Pawła Apostoła 25. Stycznia.

Pawle, wielki Apostole, * Narodów Nauczycielu,
Spraw niech im w twojej szkole * Skutkujemy z nauk wielu.
O Pawle Święty do ciebie,
Wszyscy się z prośbą garniemy,
Ratuj nas w każdéj potrzebie,
Spraw niech wiecznie nie giniemy.

Dziwne cnoty życia twego, * Dziwna z twych listów nauka,
Wyucz nas życia dobrego, * Boć tu jest największa sztuka.
O Pawle Święty i t. d.

Co ty narodów zbiegałeś * Imię Jezusowe głosząc;
Prawie siebie zapomniałeś * Zyski Bogu z dusz odnosząc.
O Pawle Święty i t. d.

Kogóż twa miłość nie dziwi, * Którąś ty ku Bogu gorzał;
Uczcie się od Pawła żywi, * Komu wzniecać w sercu pożar.
O Pawle Święty i t. d.

Miłość każdego bliźniego, * Tak ciebie opanowała;
Żeś chciał być zgubnym dla niego, * Byle dusza ocalała.
O Pawle Święty i t. d.

Przyjaźń owa przyjaźń święta, * Którąś ty miał ku Piotrowi;
Aż tak była nierozjęta, * Że śmierć zdała ją grobowi.
O Pawle Święty i t. d.

Przez twe dziwne nawrócenie, * Pawle przebłogosławiony;
Uproś grzechów odpuszczenie * Niech nieidziem czartu w szpony.
O Pawle Święty i t. d.

Przez twoich dziwnych spraw czyny, * Przez krwawéj śmierci zasługi;
Niech doznamy twéj przyczyny, * Ratuj swe pobożne sługi.
O Pawle Święty i t. d.

Przez twe gorliwe kazania, * Skutkuj w nas niechaj téż i my
Pełniem Boskie przykazania, * Niechaj się w cnoty mnożemy.
O Pawle Święty i t. d.

Zjednaj nam łaskę u Boga, * Wszyscy cię prosimy o to;
Niech nas mija wszelka trwoga, * Przywróć nam spokojność złotą.
O Pawle Święty i t. d.

Jak umierać będzie trzeba, * Proś za nami Pawle Święty,
Aby do trzeciego nieba, * Każdy z nas mógł być przyjęty.
O Pawle Święty i t. d.

Bądź pochwalony z Pawła Boże, * Ojcze, Synu, Duchu Święty,
Niech Cię niebo, ziemia, morze * Wielbi przez wiek niepojęty.
O Pawle Święty do Ciebie,
Wszyscy się z prośbą garniemy,
Ratuj nas w każdéj potrzebie,
Spraw niech wiecznie nie giniemy.

V. Tyś jest naczynie wybrane, Święty Pawle Apostole:
R. Kaznodziejo osobliwy po wszystkiego świata kole.
V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze:
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się:
Boże, któryś przez opowiadanie Błogosławionego Pawła Apostoła, nauczyłeś
świat cały: daj nam prosimy, abyśmy którzy dziś pamiątkę Nawrócenia jego
obchodzimy, idąc w ślady jego ku Tobie się przybliżali. Przez Chrystusa Pana
naszego. R. Amen

 

 

Pieśń o Nawróceniu Świętego Pawła Apostoła
25. Stycznia.
Z łacińskiego: Pressi malorum


Pius VII. dnia 23 Stycznia 1806 dla pomnożenia w wiernych nabożeństwa ku Apostołowi Ś. Pawłowi Nauczycielowi narodów, pozwolił wiecznemi czasy 100 dni Odpustu tym, którzyby nabożnie każdego dnia odmawiali następujące Responsorium czyli Hymn, na cześć rzeczonego Świętego; a Odpust zupełny dnia 25 Stycznia w Święto jego Nawrócenia, jako też dnia 30 Czerwca w Święto jego Wspomnienia: byleby w tych dniach prawdziwie skruszeni Spowiedź uczynili, Komuniją Ś. przyjęli, nawiedzili Kościół lub Ołtarz temu Apostołowi poświęcony, i tam modlili się podług pobożnych intencyj Najwyższego Biskupa.

Wśród trosków, nieszczęść kolei,
Idźcie do Pawła w nadziei,
Zrządzi on losy odmienne,
Da z niebios dary zbawienne.
R. O wdzięczna niebu ofiaro!
Co oświecasz ludy wiarą:
O Pawle! którego czcimy,
Bądź nam obrońcą prosimy.

Cudem do Boga zwrócony,
Świętąś miłością znaglony,
Którycheś wprzód prześladował,
Tycheś teraz umiłował. O wdzięczna i t.d.

Ani cię burze, więzienia,
Ni katowni zagrożenia,
Ni złość ludzka, ni śmierć sroga,
Rozłączyła od sług Boga. O wdzięczna i t.d.

Miłość niech cię dawna nęci,
Byś nas zawsze miał w pamięci:
Niech duch cnoty osłabiony,
Będzie łaską w nas zmocniony. O wdzięczna i t.d.

Niech za twą ważną przyczyną,
Zamachy piekła zaginą:
A nasze święte kościoły,
Niech brzmią Bogu śpiew wesoły. O wdzięczna i t.d.

Za twojem świętem wstawieniem,
Miłość niech gore płomieniem:
Niech jej nie tłumią złe względy,
Ani swary, ani błędy. O wdzięczna i t.d.

By bez różnicy świat cały,
W jedności wiary był stały,
Takiej nauczy się sztuki,
Z twojej przesłodkiej nauki. O wdzięczna i t.d.

Niech prawa Boskie kochamy,
Oneż wiernie zachowamy:
Dalecy od grzechów złości,
Unikniem piekła ciemności. O wdzięczna i t.d.

Chwała Ojcu i Synowi,
Oraz Świętemu Duchowi:
Jak przedtem, zawsze i ninie,
Niechaj na wiek wieków słynie. O wdzięczna i t.d.

ANTYFONA. Ten mi jest naczyniem wybrania, aby Imię moje nosił przed
Narody i króle i synów Izraela.
V. Módl się za nami Ś. Pawle Apostole.
R. Abyśmy się stali godnemi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się.
Wszechmogący wieczny Boże, któryś błogosławionego Apostoła twego Pawła,
coby miał czynić aby Duchem Ś. był napełniony, z Boskiego miłosierdzia
nauczył: spraw przez jego oświecające nauki i wspierające zasługi, abyśmy
tobie z bojaźnią i ze drżeniem służąc, niebieskich darów pociechą napełnieni
byli. Przez Chrystusa Pana naszego. R. Amen.

 

 

Nawrócenie Św Pawła (25 stycznia)

Niezbadany ślad Twych dróg, o Stwórco nasz łaskawy!
Nie zgłębionyś w czynach Bóg i tajne są Twe sprawy:
Co zamieniasz wrogów na Swych wiernych sług,
Cudem pomagasz dotrzeć do niebieskich progów.

Otwórz skarby łaski Twej, o Boże miłosierny,
Łaskę Twoją na nas zlej, tak błaga lud Twój wierny:
Dobroć Twa bez miary, Boże Ojcze nasz!
Udziel silnej wiary, niech się spełnią Twe zamiary.

M: Ks. W. Świerczek, 1911 r. - (Siedl. 4)

 

Pod Damaszkiem jasność z nieba

1. Pod Damaszkiem jasność z nieba
Upadłem na ziemię, upadłem na ziemię
Głos mówił: Szawle, Szawle
Dlaczego prześladujesz Mnie?

Co mam czynić, powiedz, Panie?
Powstań i idź, powstań i idź
Wybrałem cię i posyłam
Aż na krańce świata

Ref. Wystarczy Ci mej łaski /x2
Nie zabraknie łaski
Moc bowiem w słabości doskonali się

2. Ciągle w drodze, głosząc Słowo
We dnie i w nocy, w porę nie w porę
W Koryncie, Efezie, Filippi
I aż na krańcach świata

Wśród utrapień, przeciwności
W chłostach, więzieniach, podczas rozruchów
W trudach i postach i nocnych czuwaniach
Przynagla nas Jego miłość

3. Uwierzyłem, dlatego przemawiam
Choć jestem najmniejszy wśród Apostołów
Lecz zbawia nas łaska, zbawia nas łaska
Przez wiarę w Jezusa Chrystusa

Pragnę odejść, by być z Chrystusem
Śmierć jest mi zyskiem, a życie to Jezus
Modlę się stale, aby w was trwała
Wiara, nadzieja i miłość

 

 

Pieśń na rok św Pawła

Ref. Święty Pawle, Apostole,
Dla Chrystusa nas zdobyłeś.
Dałeś nam naukę Bożą,
nadto i samego siebie.
O, największy z Apostołów,
Chrystus Pan ukrzyżowany,
Ten, co dla nas zmartwychpowstał,
Jest jedynym naszym Panem!

1. Nie śmiem zwać się Apostołem,
byłem przecież prześladowcą,
teraz znaki męki Chrysta
w więzach i kajdanach noszę.
Ref. Święty Pawle, Apostole...

2. Dniem i nocą myślę o Was,
byście byli mocni w wierze,
Pan niech wręczy Wam koronę,
koniec czasów gdy nadejdzie.
Ref. Święty Pawle, Apostole...

3. Teraz wiara i nadzieja,
miłość Boża - te trzy trwają,
Bóg dla tych zgotował niebo,
którzy Bożą miłość mają.
Ref. Święty Pawle, Apostole...


słowa: ks. bp Józef Zawitkowski
melodia: ks. Wiesław Kądziela

Tak dla ŻYCIA

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

 

Kromka Słowa!

 Zintegrowana baza tekstów papieskich:

* [Jan Paweł II: Przemówienia i orędzia]

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
U mnie dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia


Rok Rodziny Amoris Laetitia
2021-2022

Rok Św. Jakuba

 
Parafia św. Mikołaja w Grójcu


- materiały dodatkowe

Odwiedza nas 63 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
8587383
     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2021 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.