Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Warto w maju/czerwcu skorzystać z łaski odpustu.

 Warto skorzystać w maju/czerwcu z łaski odpustu.

 

 

[Odpust zupełny z okazji jubileuszu święceń dla kapłanów i wiernych] [Odpust zupełny za przyjęcie błogosławieństwa prymicyjnego] [Pierwsza Komunia Święta i odpust zupełny] [Odpust cząstkowy za odmówienie litanii do Najświętszej Maryi Panny (majówki) [Odpust zupełny za czytanie Pisma Świętego] [Odpust zupełny za uczestnictwo w uroczystym śpiewie albo recytacji Hymnu "O Stworzycielu Duchu przyjdź"] [Odpust zupełny za udział w procesji eucharystycznej] [Odpust zupełny za publiczne odmówienie Aktu Wynagrodzenia w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.] [Dwa odpusty zupełne na Uroczystość Świętych Piotra i Pawła (29 czerwca).]

 

 

 

 

 

 ODPUST ZUPEŁNY Z OKAZJI JUBILEUSZU ŚWIĘCEŃ DLA KAPŁANÓW I WIERNYCH


Z okazji rocznicy święceń kapłani oraz wierni, którzy włączają się w radość jubileuszu święceń, mogą pod zwykłymi warunkami uzyskać odpust zupełny. Można go ofiarować za siebie lub za zmarłego na sposób wstawiennictwa. Wierni mogą taki odpust uzyskać raz dziennie.

ODPUST MOGĄ UZYSKAĆ:

1) KAPŁANI, którzy obchodzą 25., 50., 60. i 70. rocznicę swoich święceń kapłańskich (prezbiteratu), jeśli odnowią przed Bogiem postanowienie wiernego wypełniania obowiązków swego powołania.
2) BISKUPI, którzy w 25, 40 i 50 rocznicę swoich święceń biskupich odnowią przed Bogiem postanowienie wiernego wypełniania obowiązków swego stanu.
3) WIERNI, którzy będą pobożnie uczestniczyć w odprawianej Mszy św. jubileuszowej kapłanów i biskupów wymienionych powyżej.

***

TEKST NADANIA ODPUSTU JUBILEUSZE ŚWIĘCEŃ (Iubilares ordinationum celebrationes)

Odpustu zupełnego udziela się:
1° kapłanom, którzy obchodząc 25., 50., 60. i 70. rocznicę swoich święceń, odnowią przed Bogiem postanowienie wiernego wypełniania obowiązków swego powołania;
2° biskupom, którzy w 25, 40 i 50 rocznicę swoich święceń odnowią przed Bogiem postanowienie wiernego wypełniania obowiązków swego stanu;
3° wiernym, którzy pobożnie będą uczestniczyć w odprawianej Mszy św. jubileuszowej. 

 

 

 ODPUST ZUPEŁNY ZA PRZYJĘCIE BŁOGOSŁAWIEŃSTWA PRYMICYJNEGO

Stolica Apostolska z wydarzeniem tym łączy możliwość uzyskania odpustu zupełnego.oże go pod zwykłymi warunkami uzyskać:
1) kapłan (prymicjant), który odprawia pierwszą Mszę św. z ludem w określonym dniu,
2) wierny, który w tej Mszy prymicyjnej pobożnie uczestniczy.

***

Tekst nadania odpustu:
MSZA ŚW. PRYMICYJNA PRIMA SACERDOTUM MISSA
Odpustu zupełnego udziela się:
1) kapłanowi, który odprawia pierwszą Mszę św. z ludem w określonym dniu;
2) wiernym, którzy w tej Mszy św. pobożnie będą uczestniczyć.

***

TYTUŁEM KOMENTARZA:

*Odpust można ofiarować za siebie, lub za zmarłego.
*Wierni mogą takie odpusty uzyskiwać wielokrotnie (jeden dziennie), jeśli w różnych dniach biorą udział w „prawdziwej” Mszy prymicyjnej.
*W zrozumieniu, co to jest Msza prymicyjna, pomocne są rubryki z „Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów polskich, t. 2, Katowice 1994”. W n. 1465 zapisano: „Mianem „prymicje” (od łacińskiego słowa „primitiae”- pierwociny, pierwsze kłosy plonu, pierwsze dojrzałe owoce) oznaczamy pierwszą Mszę Świętą sprawowaną uroczyście przez nowo wyświęconego kapłana (neoprezbitera) z udziałem społeczności parafialnej, z której on pochodzi. Wskazane jest, aby prymicje odbywały się jak najwcześniej po święceniach kapłańskich. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby neoprezbiter sprawował Mszę świętą bez uroczystości lub jako jeden z koncelebransów w dniach poprzedzających prymicje.”
* Gdyby neoprezbiter chciał, aby z kolejnymi przez niego sprawowanymi tzw. Mszami prymicyjnymi (w rozumieniu potocznym) była związana łaska odpustu zupełnego Mszy prymicyjnej, może zwrócić się z prośbą do Penitencjarii Apostolskiej o taką łaskę. Przykładowo, rocznik diakonów przed święceniami może napisać pismo zbiorcze do Penitencjarii Apostolskiej, pisząc szczegółowo, że dla wymienionych Mszy poszczególnych neoprezbitorów, proszą diakoni o łaskę odpustu zupełnego Mszy świętej prymicyjnej. Dobrze aby taka prośba została poparta przez biskupa diecezjalnego, lub przełożonego zakonnego, pod którego podlega seminarium.
*** Jak widać, odpust nie jest związany z błogosławieństwem prymicyjnym lecz Mszą św.

 

 

 

 

 

  PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA I ODPUST ZUPEŁNY

Z tym wydarzeniem związana jest możliwość uzyskania odpustu zupełnego. Można go ofiarować za siebie lub zmarłego na sposób wstawiennictwa.

Mogą go uzyskać, ci którzy:
1. po raz pierwszy w życiu przyjmują Komunię (Nie jest ważne, ile mają lat; nie musi być to w czasie Mszy św.),
2. nabożnie towarzyszą przystępującym po raz pierwszy do Komunii (Nie trzeba mieć zaproszenia, nie trzeba być rodziną).

KOMUNIA ŚW. EUCHARYSTYCZNA (EUCHARISTICA COMMUNIO)
ODPUSTU ZUPEŁNEGO UDZIELA SIĘ WIERNEMU, KTÓRY SAM PO RAZ PIERWSZY PRZYSTĄPI DO KOMUNII ŚW. LUB NABOŻNIE BĘDZIE TOWARZYSZYĆ INNYM PRZYSTĘPUJĄCYM PO RAZ PIERWSZY DO KOMUNII ŚW.

Tytułem komentarza:
*Oprócz wymienionego dzieła odpustowego, należy wypełnić tzw. zwykłe warunki do uzyskania odpustu zupełnego.
*Odpust ten można uzyskać raz dziennie.
*Gdy nabożnie towarzyszymy np. trzem osobom (lub grupom osób), które w trzech różnych dniach przystępują po raz pierwszy do Komunii, wtedy można uzyskać w trzech różnych dniach odpusty zupełne

 

 

 

 

ODPUST CZĄSTKOWY ZA ODMÓWIENIE LITANII DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY (majówki)

Można ofiarować go za siebie, albo za zmarłego na sposób wstawiennictwa

*ODPUSTU CZĄSTKOWEGO UDZIELA SIĘ WIERNEMU, KTÓRY POBOŻNIE ODMÓWI ZAAPROBOWANE LITANIE (NP. DO NAJŚWIĘTSZEGO IMIENIA JEZUS, DO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO, DO NAJDROŻSZEJ KRWI CHRYSTUSA PANA, DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, DO ŚW. JÓZEFA, DO WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH)

***

KILKA WSKAZAŃ DOTYCZĄCYCH ODPUSTU CZĄSTKOWEGO:
- Tylko ten jest zdolny do uzyskania odpustu, kto został ochrzczony, nie jest ekskomunikowany i znajduje się w stanie łaski, przynajmniej pod koniec wypełniania przepisanych czynności.
- Aby zaś podmiot zdolny do uzyskania odpustów rzeczywiście je uzyskał, powinien mieć przynajmniej ogólną intencję zyskania odpustu oraz wypełnić w określonym czasie i we właściwy sposób nakazane czynności, zgodnie z brzmieniem udzielenia.
- Odpust cząstkowy można uzyskać kilka razy dziennie.
- Wiemy, który przynajmniej z sercem skruszonym wykonuje czynność obdarzoną odpustem cząstkowym, przez działanie Kościoła otrzymuje tyle darowania kary doczesnej, ile jej już otrzymuje przez wykonanie swojej czynności.

 

 

 

 

 

ODPUST ZUPEŁNY ZA CZYTANIE PISMA ŚW.

W związku z tym, że:
1) w niedzielę 1 maja 2022 odbędzie się VI Narodowe Czytanie Pisma Świętego pod hasłem “Pokój temu domowi” (Łk 10,5);
2) w dniach 1-7 maja 2022 r. przeżywać będziemy XIV Ogólnopolski Tydzień Biblijny pod patronatem Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II

CHCIAŁEM PRZYPOMNIEĆ, ŻE POD ZWYKŁYMI WARUNKAMI ZAWSZE (CODZIENNIE) MOŻNA UZYSKAĆ ODPUST ZUPEŁNY (KTÓRY MOŻNA OFIAROWAĆ ZA SIEBIE LUB ZMARŁEGO)

Sacrae Scripturae lectio Czytanie Pisma Świętego

§ 1 Odpustu zupełnego udziela się wiernemu, który z tekstu zatwierdzonego przez kompetentną władzę przynajmniej przez pół godziny będzie czytać Pismo Święte z szacunkiem należnym Słowu Bożemu i na sposób lektury duchownej; jeśli uczyni to w krótszym przeciągu czasu, odpust będzie cząstkowy.
§ 2 Gdy ktoś z rozumnej przyczyny nie jest w stanie czytać, udziela się odpustu zupełnego lub cząstkowego, jak wyżej, jeśli sam tekst Pisma Świętego dociera do niego bądź dlatego, że jest czytany przez kogoś innego, bądź dzięki tak zwanej technice „video” lub „audio”.
W zrozumieniu, co to znaczy "tekst Pisma św. zatwierdzony", pomocny okazuje się Kan. 825 - § 1. Księgi Pisma Świętego wolno wydawać tylko za aprobatą Stolicy Apostolskiej albo konferencji biskupów; również do wydania ich tłumaczeń na języki narodowe wymagana jest aprobata tej samej władzy [xtJ- znajduje się ona na początku wydania] oraz zaopatrzenie ich w konieczne i wystarczające wyjaśnienia.
§ 2. Tłumaczenia Pisma Świętego, zaopatrzone w odpowiednie wyjaśnienia, wierni katoliccy mogą przygotowywać i wydawać także wspólnie z braćmi odłączonymi, za zezwoleniem konferencji biskupów.

 

 

 

 

 

 

ODPUST ZUPEŁNY ZA UCZESTNICTWO W UROCZYSTYM ŚPIEWIE ALBO RECYTACJI HYMNU VENI, CREATOR (O STWORZYCIELU, DUCHU, PRZYJDŹ) W UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO W KOŚCIELE LUB W KAPLICY.
Można go ofiarować za siebie lub zmarłego

***

TEKST NADANIA ODPUSTU:

Odpustu zupełnego udziela się wiernemu, który w kościele łub kaplicy pobożnie będzie uczestniczyć w uroczystym śpiewie albo recytacji hymnu Veni, Creator (O Stworzycielu, Duchu, przyjdź) albo w pierwszym dniu roku celem uproszenia Bożej opieki na cały rok, albo w uroczystość Zesłania Ducha Świętego.

***

KRÓTKI KOMENTARZ DOTYCZĄCY ODPUSTU

- Odpust można uzyskać pod zwykłymi warunkami
- Trzeba pobożnie wziąć udział w „uroczystym” śpiewie lub w uroczystej recytacji hymnu. Trudność może stanowić uchwycenie granicy pomiędzy „publiczną lub prywatną” a „uroczystą” recytacją/ śpiewem hymnu. Można sobie wyobrazić, że śpiew grupki osób w Kościele – w rozumieniu prawa prywatny – też będzie uroczysty. Z pewnością pomocny okazuje się moment, w którym czynność jest dokonywana – np. w czasie liturgii Mszy. Okoliczności mogą pomóc w tym, żeby śpiew był „uroczysty”.
- Miejscem uzyskania odpustu jest kościół lub kaplica prawnie erygowana.
- Czynność, z którą związany jest odpust powinna być wykonana, albo 1 stycznia, albo w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Ponieważ, z dziełem odpustu związana jest konieczność nawiedzenia kościoła lub kaplicy, odpust można uzyskać już dzień wcześniej od południa. (Normy dotyczące odpustów, n. 14: Jeżeli do uzyskania odpustu związanego z jakimś dniem jest wymagane nawiedzenie kościoła lub kaplicy, może ono mieć miejsce od południa dnia poprzedzającego aż do północy kończącej dany dzień).
- Nie ma wymogu, aby czynność była dokonana w czasie Mszy św.
- 1 stycznia winna towarzyszyć śpiewowi lub recytacji intencja uproszenia Bożej opieki na cały rok.
- Przy uroczystej recytacji wystarcza odmawiać modlitwę na przemian z towarzyszem lub śledzić myślą, gdy ktoś inny głośno ją odmawia.
- Tak głusi, jak i niemi mogą zyskiwać odpust, gdy razem z wiernymi, którzy modlą się na tym samym miejscu, wznoszą do Boga myśl i pobożne uczucia.

 

 

 

 

 

ODPUST ZUPEŁNY ZA UDZIAŁ W PROCESJI EUCHARYSTYCZNEJ
Można go ofiarować za siebie lub zmarłego

***

TEKST NADANIA ODPUSTU:

ODPUSTU ZUPEŁNEGO UDZIELA SIĘ WIERNEMU, KTÓRY POBOŻNIE BĘDZIE UCZESTNICZYĆ W UROCZYSTEJ PROCESJI EUCHARYSTYCZNEJ, KTÓRA MA SZCZEGÓLNE ZNACZENIE W UROCZYSTOŚĆ CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA, NIEZALEŻNIE OD TEGO CZY ODBYWA SIĘ W BUDYNKACH SAKRALNYCH, CZY POZA NIMI

***

KRÓTKI KOMENTARZ DOTYCZĄCY TEGO ODPUSTU

- Odpust można uzyskać pod zwykłymi warunkami.
- Odpust związany jest z uroczystą procesją eucharystyczną. Niesienie najświętszego sakramentu do chorego nie jest uroczystą procesją.
- Nie jest ważny dzień, w którym procesja się odbywa. Zatem np. gdy jest ona w tzw. "oktawie"* Uroczystości Bożego Ciała, albo w innym czasie, można uzyskać odpust zupełny.
- Jeśli, ktoś bierze udział w procesji codziennie w tzw. "oktawie" Bożego Ciała i wypełnia pozostałe warunki odpustu zupełnego (tzw. Zwykłe warunki), to może przez kolejne dni uzyskać odpusty zupełne.
- Procesja może być w budynku sakralnym (jak np. w kościele) lub poza nim (np. ulicami miejscowości, lub wokół kościoła czy klasztoru).
- Jeśli chodzi o organizację procesji, kapłani winni brać pod uwagę kan. 944 Kodeksu prawa kanonicznego:
§ 1. Tam, gdzie – zdaniem biskupa diecezjalnego – jest to możliwe, należy dawać publiczne świadectwo czci dla Najświętszej Eucharystii, urządzając, zwłaszcza w uroczystość Ciała i Krwi Chrystusa, procesję prowadzoną po drogach publicznych.
§ 2. Do biskupa diecezjalnego należy wydawanie zarządzeń w celu zapewnienia uczestnictwa w procesjach oraz godności ich przebiegu.

** Np. Arcybiskup Warszawski w statutach synodalnych wezwał do odprawiania procesji eucharystycznej nie tylko w Boże Ciało (szczególnie) i "oktawie", ale również w czasie, gdy czyniono to zgodnie ze zwyczajami. (Statut 299 IV Synodu Archidiecezji Warszawskiej: ... Należy również zachować procesje odprawiane przez osiem dni po uroczystości Bożego Ciała. Trzeba też zachować i ożywiać inne tradycyjne procesje eucharystyczne, dbając o czynny w nich udział wiernych.)

*W wielu parafiach, mimo, że nie ma już dawno oktawy Bożego Ciała, zachowany jest zwyczaj szczególnej czci Najświętszego Sakramentu w osiem dni po Uroczystości Ciała i Krwi Chrystusa np. przez procesje eucharystyczne, adoracje, czy nieszpory o Najświętszym Sakramencie.

 

 

 

 

 

ODPUST ZUPEŁNY ZA PUBLICZNE ODMÓWIENIE AKTU WYNAGRODZENIA W UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA
Można go ofiarować za siebie lub zmarłego

***

TEKST NADANIA ODPUSTU - AKT WYNAGRODZENIA (ACTUS REPARATIONIS):

Odpustu zupełnego udziela się wiernemu, który w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa publicznie odmówi akt wynagrodzenia (O, Jezu najsłodszy), zaś gdy akt zostanie odmówiony w innych okolicznościach, odpust będzie cząstkowy.

***

TEKST AKTU WYNAGRODZENIA

O, Jezu najsłodszy, któremu za miłość bez granic ludzie w niewdzięczny sposób odpłacają się tak wielkim zapomnieniem, opuszczeniem i wzgardą, oto my, rzucając się do stóp Twych ołtarzy, szczególnym hołdem czci pragniemy wynagrodzić tę grzeszną oziębłość i krzywdy, jakie ze wszech stron ranią najmiłościwsze Twoje Serce. Pomni wszelako, że i my sami nie zawsze byliśmy wolni od tych niegodziwości, żalem przeto najgłębszym przejęci, błagamy przede wszystkim o miłosierdzie dla siebie. Jesteśmy gotowi dobrowolnym zadośćuczynieniem wynagrodzić nie tylko za grzechy, któreśmy sami popełnili, ale i za występki tych, co błądzą z dala od drogi zbawienia i zatwardziali w niewierze nie chcą iść za Tobą, Pasterzem i Wodzem, albo zdeptawszy obietnice chrztu świętego, zrzucili z siebie najsłodsze jarzmo Twojego prawa. Za te wszystkie opłakania godne występki chcemy wynagrodzić i każdy z nich pragniemy naprawić. A więc: brak skromności i wszelki bezwstyd w życiu i strojach, liczne owe sidła zastawione na niewinne dusze, lekceważenie dni świętych, ohydne bluźnierstwa miotane przeciwko Tobie i Twoim Świętym, obelgi rzucane na Twego Namiestnika i na stan kapłański, bezczeszczenie nawet samego Sakramentu Bożej miłości przez jego zaniedbanie i przez okropne świętokradztwa, wreszcie publiczne wykroczenia narodów wyłamujących się spod praw i kierownictwa ustanowionego przez Ciebie Kościoła. Obyśmy krwią własną mogli zmyć te wszystkie zbrodnie. A tymczasem, by naprawić zniewagi czci Bożej, składamy Ci zadośćuczynienie, jakie Ty sam Ojcu na krzyżu ofiarowałeś i które co dzień na ołtarzach ponawiasz, w połączeniu z zadośćuczynieniem Bogarodzicy Dziewicy, wszystkich Świętych i pobożnych dusz wiernych. Przyrzekamy z głębi serca wynagrodzić - o ile za łaską Twoją stać nas będzie - za przeszłe własne grzechy i obojętność na tak wielką miłość Twoją: przez wiarę stateczną, czyste życie, dokładne zachowanie prawa ewangelicznego, zwłaszcza prawa miłości. Postanawiamy również według sił swoich nie dopuścić do nowych zniewag - i jak najwięcej dusz pociągnąć do wstępowania w Twoje ślady. Przyjmij, błagamy, o, najłaskawszy Jezu, za przyczyną Najświętszej Maryi Panny, Wynagrodzicielki, ten akt dobrowolnego zadośćuczynienia i racz nas aż do śmierci zachować w wierności obowiązkom Twej świętej służby przez wielki dar wytrwania, przez który wszyscy doszlibyśmy w końcu do tej ojczyzny, gdzie Ty z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz, Bóg, na wieki wieków. Amen.

***

KRÓTKI KOMENTARZ DOTYCZĄCY ODPUSTU

-Odpust można uzyskać pod zwykłymi warunkami. O warunkach do uzyskania odpustu można się dowiedzieć odsłuchując audycję z RADIO PLUS, w której brałem udział. Link do audycji znajdziesz w poście moim z dn. 21 czerwca 2022 r. godz. 12.54 na Facebook „Ksiądz Tomasz Jakubiak”.
- Odpust zupełny jest za publiczne odmówienie Aktu wynagrodzenia. Za odmówienie prywatne lub w innym dniu niż Uroczystość Najświętszego Serca odpust będzie cząstkowy.
- Aby kult Boży był uznany za publiczny (odprawienie nowenny było publiczne) muszą być spełnione (łącznie) warunki opisane w kan. 834§2 KPK: „Tego rodzaju kult dokonuje się wtedy, gdy jest sprawowany w imieniu Kościoła przez osoby wyznaczone do tego zgodnie z prawem i z zastosowaniem czynności zatwierdzonych przez władzę Kościoła”.
-Nie ma wymogu, aby czynność była dokonana w czasie Mszy św. lub w czasie innego określonego nabożeństwa. Nie jest wskazane również miejsce, gdzie należy go odmówić.
- Z pewnością w tym przypadku odmówienie aktu w czasie Mszy lub nabożeństwa ułatwi wypełnienie warunku z tekstu nadania odpustu: „odmówienia publicznego”. Będzie to wtedy i tak wykonanie dzieła „nadobowiązkowo”.
- Do uzyskania odpustu [nadanego za odmówienie modlitwy] wystarcza odmawiać modlitwę na przemian z towarzyszem lub śledzić myślą, gdy ktoś inny głośno ją odmawia.
- Tak głusi, jak i niemi mogą zyskiwać odpusty związane z publicznymi modlitwami, gdy razem z wiernymi, którzy modlą się na tym samym miejscu, wznoszą do Boga myśl i pobożne uczucia.
- Należy pamiętać, że wykonaniu czynności odpustowej winna towarzyszyć skrucha, czyli żal za grzechy. To ze względu na żal (z motywów żalu) za grzechy staramy się uzyskać odpust - dla siebie lub zmarłej osoby.
- Aby zaś podmiot zdolny do uzyskania odpustów rzeczywiście je uzyskał, powinien mieć przynajmniej ogólną intencję zyskania odpustu oraz wypełnić w określonym czasie i we właściwy sposób nakazane czynności, zgodnie z brzmieniem udzielenia. 

 

 

 

 

 

 

DWA ODPUSTY ZUPEŁNE NA UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTYCH PIOTRA I PAWŁA (29 CZERWCA)
Można je ofiarować za siebie lub zmarłego

***


I - PIERWSZY Z MOŻLIWYCH ODPUSTÓW ZUPEŁNYCH TEGO DNIA -

UŻYWANIE PRZEDMIOTÓW POBOŻNOŚCI (Obiectoram pietatis usus):
ODPUSTU ZUPEŁNEGO UDZIELA SIĘ WIERNEMU, KTÓRY W UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA POBOŻNIE UŻYJE PRZEDMIOTU POBOŻNOŚCI, OKREŚLONEGO W NORMIE 15 (A MIANOWICIE KRUCYFIKSA, LUB KRZYŻA, RÓŻAŃCA, SZKAPLERZA, MEDALIKA), POŚWIĘCONEGO PRZEZ PAPIEŻA LUB PRZEZ JAKIEGOŚ BISKUPA, DODAJĄC JEDNAK JAKĄKOLWIEK ZATWIERDZONĄ PRAWNIE FORMUŁĘ WYZNANIA WIARY.


*WARTO PAMIĘTAĆ:

-Odpustu cząstkowego udziela się wiernemu, który użyje pobożnie tego przedmiotu pobożności (a mianowicie krucyfiksu lub krzyża, różańca, szkaplerza, medalika) należycie poświęconego przez kapłana lub diakona.
-Odpust związany z posługiwaniem się przedmiotem pobożności wtedy tylko ustaje, kiedy przedmiot ulegnie zniszczeniu albo zostanie sprzedany.
- Pobożne użycie, to użycie przedmiotu zgodnie z jego przeznaczeniem religijnym. Nie używa pobożnie osoba, która nosi przedmiot na sposób ozdoby lub po prostu go posiada.
- Po co błogosławieństwa przedmiotów? Można przeczytać chociażby we Wprowadzeniu do Obrzędów błogosławieństw: „n. 12 Kościół błogosławi także niekiedy rzeczy i miejsca związane z ludzką działalnością, z życiem liturgicznym i osobistą pobożnością. Zawsze jednak ma na uwadze ludzi, którzy się tymi rzeczami posługują i działają w tych miejscach. Człowiek bowiem, dla którego Bóg pragnął wszelkich dóbr i je stworzył, jest skarbcem Jego mądrości i w obrzędach błogosławieństw wyznaje, że przez samo korzystanie z rzeczy stworzonych szuka Boga, miłuje Go i wiernie służy jedynemu Bogu”.
- Przedmioty poświęcone przez diakona lub prezbitera mają realną wartość w życiu duchowym, tak jak te poświęcone przez biskupa lub papieża. Odpust zupełny w tym przypadku udzielony jest ze względu na szczególną rolę biskupów w budowaniu jedności Kościoła i ich związek z kolegium biskupów oraz papieżem.
-Popatrz też na wspólny komentarz dot. odpustów zamieszczony na końcu posta.

 

***

 

II – DRUGI Z MOŻLIWYCH ODPUSTÓW ZUPEŁNYCH TEGO DNIA -

NAWIEDZENIE MIEJSC ŚWIĘTYCH (Visitationes locorum sacrorum):

ODPUSTU ZUPEŁNEGO UDZIELA SIĘ WIERNEMU, KTÓRY NAWIEDZI I TAM POBOŻNIE ODMÓWI OJCZE NASZ I WIERZĘ:
1) BAZYLIKĘ MNIEJSZĄ (W UROCZYSTOŚĆ ŚW. APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA),
LUB
2) KOŚCIÓŁ KATEDRALNY (W UROCZYSTOŚĆ ŚW. APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA).*WARTO PAMIĘTAĆ:

-Ponieważ, z dziełem odpustu związana jest konieczność nawiedzenia kościoła, odpust można uzyskać już dzień wcześniej od południa. (Normy dotyczące odpustów, n. 14: Jeżeli do uzyskania odpustu związanego z jakimś dniem jest wymagane nawiedzenie kościoła lub kaplicy, może ono mieć miejsce od południa dnia poprzedzającego aż do północy kończącej dany dzień).
-Nie ma wymogu, aby czynność była dokonana w czasie Mszy św.
- Może być to prywatne nawiedzenie.
- Na temat znaczenia Bazyliki mniejszej można przeczytać w „Dekret Kongregacji ds. Obrzędów (obecnie: ds. Kultu Bożego) dotyczący tytułu Bazyliki Mniejszej, 6.06.1968” (szczególnie wstęp dokumentu), tekst na stronie: https://opoka.org.pl
- Nieco o katedrach i bazylikach też można przeczytać na stronie: https://www.niedziela.pl/
- Dlaczego te kościoły akurat? Gdyż wskazują na szczególny związek z kolegium biskupów i papieżem. Wyrażają one jedność z biskupem Rzymu.
-Popatrz też na wspólny komentarz dot. odpustów zamieszczony na końcu posta.WARTO PAMIĘTAĆ TEŻ O ODPUŚCIE CZĄSTKOWYM, który można codziennie uzyskiwać wielokrotnie, za siebie lub za zmarłego:
ODPUSTU CZĄSTKOWEGO UDZIELA SIĘ WIERNEMU, KTÓRY POBOŻNIE ODMÓWI MODLITWĘ ŚWIĘCI APOSTOŁOWIE PIOTRZE I PAWLE.

***TEKST MODLITWY:
Święci Apostołowie Piotrze i Pawle, przyczyńcie się za nami. Ochraniaj, Panie, swój lud ufający opiece Twoich Apostołów Piotra i Pawia oraz strzeż go nieustanną opieką. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

*********************************************************

WSPÓLNY KOMENTARZ DOTYCZĄCY POWYŻSZYCH ODPUSTÓW:

- Aby uzyskać odpust zupełny, to poza opisanym dziełem (czynnością) trzeba jeszcze spełnić zwykłe warunki wymagane do uzyskania odpustu zupełnego. O warunkach do uzyskania odpustu można się dowiedzieć odsłuchując audycję z RADIO PLUS, w której brałem udział. Link do audycji znajdziesz w poście moim z dn. 21 czerwca 2022 r. godz. 12.54 na Facebook „Ksiądz Tomasz Jakubiak”.
- Należy pamiętać, że wykonaniu czynności odpustowej winna towarzyszyć skrucha, czyli żal za grzechy. To ze względu na żal (z motywów żalu) za grzechy staramy się uzyskać odpust - dla siebie lub zmarłej osoby.
- Aby zaś podmiot zdolny do uzyskania odpustów rzeczywiście je uzyskał, powinien mieć przynajmniej ogólną intencję zyskania odpustu oraz wypełnić w określonym czasie i we właściwy sposób nakazane czynności, zgodnie z brzmieniem udzielenia.
- Odpust zupełny można uzyskać tylko jeden raz w ciągu dnia, natomiast odpust cząstkowy można uzyskać kilka razy dziennie. Zatem, jeśli nawiedzę w uroczystość kościół katedralny (odmawiając wymagane modlitwy) i pobożnie posłużę się w domu np. różańcem poświęconym przez biskupa, to wtedy muszę zdecydować się przed wykonaniem czynności odpustowej, za którą czynność, chcę przyjąć łaskę odpustu zupełnego, a za którą z nich cząstkowego (bo odpusty cząstkowe mogę zyskiwać więcej niż raz dziennie, niezależnie od łaski odpustu zupełnego).
Jednakże w chwili śmierci wierny może uzyskać dla siebie odpust zupełny tzw. „NA GODZINĘ ŚMIERCI”, chociażby tego dnia uzyskał już wcześniej inny odpust zupełny dla siebie lub zmarłego.
- Odpust dołączony do jakiejś modlitwy może być uzyskany bez względu na to, w jakim języku jest ona ODMAWIANA (NIE MYŚLANA!!! – o wyjątkach poniżej), byleby przekład tej modlitwy był zatwierdzony przez kompetentną władzę kościelną. Przeważnie będzie to w Polsce Konferencja Episkopatu Polski. Na co dzień w kościele na nabożeństwach, lub w książeczkach przeważnie mamy takie odpowiednio zatwierdzone przekłady modlitw. Chodzi o to, że to nie może być nasz prywatny przekład, albo jakieś osoby biegłej w tłumaczeniu, albo jakiegoś poety.
-Do uzyskania odpustu [nadanego za odmówienie modlitwy] wystarcza odmawiać modlitwę na przemian z towarzyszem lub śledzić myślą, gdy ktoś inny głośno ją odmawia.
- Tak głusi, jak i niemi mogą zyskiwać odpusty związane z publicznymi modlitwami, gdy razem z wiernymi, którzy modlą się na tym samym miejscu, wznoszą do Boga myśl i pobożne uczucia. Jeżeli zaś chodzi o prywatne modlitwy, to wystarczy, aby myślą je rozważali lub wyrażali je znakami, ewentualnie przebiegali tekst tylko oczami.
 

 

notka na podstawie wpisów fb ks. Tomasza Jakubiaka

 

 

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież


Anti-spam: complete the taskJoomla CAPTCHA

 

Tak dla ŻYCIA

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

http://tmoch.net/jupgrade/images/grafika2020/Serce_Jezusa_ikona_.jpgNajświętsze Serce Pana Jezusa
- zmiłuj się nad nami

Kromka Słowa!

 Zintegrowana baza tekstów papieskich:

* [Jan Paweł II: Przemówienia i orędzia]

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
U mnie dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia


- materiały dodatkowe

 Parafia św. Mikołaja w Grójcu

www [ -> ]

     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2022 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.