Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Duchowe Zamyślenie: IV Niedziela Wielkanocna (8.05.2022), Rok C

Tylko Słowo Boga rodzi do życia wiecznego. Niestety człowiek może źle skorzystać z daru wolności i Boże Słowo odrzucić, zdeformować, zagłuszyć, wykpić ... Zróbmy wszystko, aby w tej grupie się nie znaleźć! Wszechmocny Pasterz, który zna każdego z nas. Miłosierny Bóg prowadzący nas drogami życia. Warto słuchać Jego głosu, warto za Nim iść. W Nim jest nasze życie. 

Czwarta Niedziela Wielkanocy w Polsce obchodzona jest jako Niedziela Dobrego Pasterza. Kościół obchodzi 59. Światowy Dzień Modlitw o Powołania. W Polsce rozpoczyna on Tydzień Modlitw o Powołania do Kapłaństwa i Życia Konsekrowanego, który będzie przebiegał pod hasłem „Posłani w pokoju Chrystusa”. Warto zapoznać się z Orędziem Ojca Świętego na Światowy Dzień Modlitw o Powołania 2022 r.

Pamiętajmy o modlitwie -> [Za powołanych i o powołania].

Modlitwy ze starych modlitewników: -> [Modlitwy za kapłanów i o powołania] -> Jezus Dobry Pasterz: [Modlitwa do Pana Jezusa Dobrego Pasterza] oraz [Nowenna do Chrystusa Dobrego Pasterza (1936r)].

Trwajmy w modlitwie o pokój na Ukrainie: "Pomódl się o pokój na Ukrainie! Pray for Ukraine - Módlmy się za Ukrainę!".

 

Do przemyślenia: Czy ufam Jezusowi?
Jaką jestem "owcą" w Kościele?
Jak słucham głosu Dobrego Pasterza i za Nim postępuję?

 

 

Homilia z Mszy św. 8.00:

Homilia z Mszy św. 19.00:

Dzisiejsze czytania: Dz 13,14.43-52; Ps 100,1-2.3,4b-5ab; Ap 7,9.14b-I7; J 10,14; J 10,27-30

#MODLITWA: "Wszechmogący, wieczny Boże, prowadź nas do niebieskich radości, † niech pokorny lud dojdzie do Ciebie, * podążając za zwycięskim Pasterzem. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków". #Amen.

"Najświętszej Dziewicy przedstawiam w szczególności cierpienia i łzy narodu ukraińskiego" - Regina Coeli z pp. Franciszkiem - 8.05.2022r.

[Regina Coeli z Ojcem Świętym Franciszkiem, 8.05.2022]

 

 

 

 

Wehikuł czasu:

Duchowe Zamyślenie: IV Niedziela Wielkanocna (12.05.2019), Rok C

Duchowe zamyślenie: IV niedziela wielkanocna (17.04.2016) Rok "C" - Niedziela Dobrego Pasterza

Duchowe zamyślenie: IV Niedziela Wielkanocna (21.04.2013) Rok "C"

 

 

 

 

Inspirujące rozważanie (niedziela):

Niedzielne rozważania z "Gościa Niedzielnego"

Lectio divina i homilia na stronie biblista.pl

ks. Wojciech Węgrzyniak - medytacja

Szkoła Słowa Bożego - Rozważania niedzielne Rok C

Szkoła Formacji Duchowej - lectio divina, echo Słowa, skrutacja

 

 

 

Ubogacające komentarze

"Słowo na niedzielę", TVP -> https://vod.tvp.pl/website/slowo-na-niedziele,1141

 

 

 

 


 

Regina Coeli z Ojcem Świętym Franciszkiem

8 maja 2022 r.

Drodzy bracia i siostry, dzień dobry!

Ewangelia dzisiejszej liturgii mówi nam o więzi łączącej Pana z każdym z nas (por. J 10, 27-30). I aby to uczynić, Jezus posługuje się czułym i pięknym obrazem pasterza, który przebywa z owcami. I wyjaśnia to za pomocą trzech czasowników: „Moje owce – mówi – słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną” (w. 27). trzy czasowniki: słuchać, poznawać, pójść za. Przyjrzyjmy się tym trzem czasownikom.

Po pierwsze, owce słuchają głosu pasterza. Inicjatywa zawsze pochodzi od Pana, wszystko zaczyna się od Jego łaski: to On nas powołuje do komunii z Nim. Ale ta komunia jest możliwa, jeśli otworzymy się na słuchanie. Jeśli pozostaniemy głusi, nie będzie mógł dać nam tej komunii. Otworzyć się słuchanie, ponieważ słuchanie oznacza dyspozycyjność, zdolność uczenia się, czas poświęcony na dialog. Dzisiaj jesteśmy przytłoczeni słowami i pośpiechem, w którym zawsze musimy coś powiedzieć i uczynić. Ileż to razy zdarza się, że dwoje ludzi rozmawia, a jeden nie czeka, aż drugi skończy swoją myśl, urywa ją w połowie zdania, odpowiada… Ale jeśli nie pozwolisz mu mówić, nie ma mowy o słuchaniu. To jest nieszczęście naszych czasów. Dzisiaj jesteśmy przytłoczeni słowami i pośpiechem, w którym zawsze musimy coś powiedzieć i uczynić, obawiamy się ciszy. Jak trudno jest słuchać siebie nawzajem! W rodzinie, w szkole, w pracy, a nawet w Kościele! Ale dla Pana najważniejsze jest słuchanie. On jest Słowem Ojca, a chrześcijanin jest dzieckiem słuchania, powołanym do życia ze Słowem Bożym w zasięgu ręki. Zastanówmy się dzisiaj, czy jesteśmy dziećmi słuchania, czy znajdujemy czas na Słowo Boże, czy poświęcamy miejsce i uwagę naszym braciom i siostrom. Czy umiemy słuchać tak długo, aż druga osoba będzie mogła wypowiedzieć się do końca, nie ucinając jej wypowiedzi. Kto słucha innych, słucha też Pana i odwrotnie. I doświadcza czegoś bardzo pięknego, a mianowicie, że sam Pan słucha: wysłuchuje nas, kiedy się do Niego modlimy, kiedy się Jemu powierzamy, kiedy Go przyzywamy.

W ten sposób słuchanie Jezusa staje się drogą do odkrycia, że On nas zna. Oto drugi czasownik, który dotyczy dobrego pasterza: on zna swoje owce. Ale nie oznacza to jedynie, że wiele o nas wie: poznać w sensie biblijnym oznacza kochać. Oznacza to, że Pan, „wczytując się w nas”, jednocześnie nas miłuje, nie potępia nas. Jeśli Go słuchamy, odkrywamy, że Pan nas kocha. Drogą do odkrycia miłości Pana jest słuchanie Go. Wtedy nasza relacja z Nim nie będzie już bezosobowa, zimna czy udawana. Jezus pragnie serdecznej przyjaźni, zaufania, bliskości. Chce nam dać nowe i wspaniałe poznanie: abyśmy wiedzieli, że jesteśmy zawsze miłowani przez Niego, a zatem nigdy nie jesteśmy pozostawieni samymi sobie. Będąc z dobrym pasterzem, doświadczamy tego, o czym mówi Psalm: „Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną” (Ps 23, 4). Zwłaszcza w cierpieniach, trudnościach, kryzysach, które są mrokiem: On nas podtrzymuje, przechodząc przez nie razem z nami. I tak właśnie, właśnie w sytuacjach trudnych możemy odkryć, że Pan nas zna i miłuje. Zadajmy więc sobie pytanie: czy pozwalam się poznać Panu? Czy robię dla Niego miejsce w moim życiu, czy przynoszę Mu to, czym żyję? A po tylu razach, w których doświadczyłam Jego bliskości, współczucia, czułości, jakie mam o wyobrażenie Pana? Pan jest blisko, Pan jest dobrym pasterzem.

Wreszcie trzeci czasownik: owce, które słuchają i odkrywają, że są znane, podążają: podążają: słuchają, czują się znani przez Pana i idą za Panem, który jest ich pasterzem. A kto idzie za Chrystusem, co czyni? Idzie tam, gdzie On idzie, tą samą drogą, w tym samym kierunku. Idzie, aby szukać tych, którzy się zgubili (por. Łk 15, 4), interesuje się tymi, którzy są daleko, bierze sobie do serca sytuację cierpiących, umie płakać z płaczącymi, wyciąga rękę do bliźniego, bierze go na swoje ramiona. A co ze mną? Czy pozwalam się jedynie kochać Jezusowi, czy też przechodzę od kochania Go do naśladowania Go? Niech Najświętsza Dziewica pomaga nam słuchać Chrystusa, poznawać Go coraz bardziej i iść za Nim drogą służby. Słuchać, poznawać Go i za Nim podążać.

za: www.ekai.pl, podkreślenia moje.

 

 

Drodzy bracia i siostry,

Wczoraj w San Ramón (Peru) została beatyfikowana María Agostina Rivas López, znana jako Aguchita, zakonnica ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia Dobrego Pasterza, która zginęła z nienawiści do wiary w 1990 roku. Ta heroiczna misjonarka, choć wiedziała, że ryzykuje życiem, zawsze pozostawała blisko ubogich, a zwłaszcza kobiet tubylczych i wieśniaczek, dając świadectwo Ewangelii sprawiedliwości i pokoju. Niech jej przykład wzbudza we wszystkich pragnienie wiernego i odważnego służenia Chrystusowi. Brawa dla nowej błogosławionej.

Obchodzimy dziś Światowy Dzień Modlitw o Powołania pod hasłem „Powołani, do budowania rodziny ludzkiej”. Na wszystkich kontynentach wspólnoty chrześcijańskie modlą się do Pana o dar powołań do kapłaństwa, życia konsekrowanego, wyboru misyjnego i małżeństwa. Jest to dzień, w którym my wszyscy, jako ochrzczeni, czujemy się wezwani do pójścia za Jezusem, do powiedzenia Jemu „tak”, do naśladowania Go, aby odkryć radość z poświęcenia życia, ze służenia Ewangelii z radością i entuzjazmem. W tym kontekście chciałbym złożyć najlepsze życzenia nowym kapłanom diecezji rzymskiej, którzy zostali wyświęceni dziś rano w bazylice św. Jana na Lateranie.

O tej właśnie godzinie wielu wiernych gromadzi się wokół otoczonego czcią obrazu Maryi w sanktuarium w Pompejach, aby skierować do Niej błaganie, które wypływało z serca bł. Bartolo Longo. Klęcząc duchowo przed Najświętszą Dziewicą, powierzam Jej gorące pragnienie pokoju tak wielu narodów, które w różnych częściach świata cierpią z powodu bezsensownego nieszczęścia, jakim jest wojna. Najświętszej Dziewicy przedstawiam w szczególności cierpienia i łzy narodu ukraińskiego. Proszę, abyśmy w obliczu szaleństwa wojny nie ustawali w codziennej modlitwie różańcowej w intencji pokoju. Módlmy się też za przywódców narodów, aby nie utracili „nosa ludu”, który pragnie pokoju i wie, że broń nigdy go nie przyniesie.

Módlmy się także za ofiary eksplozji, która miała miejsce w dużym hotelu w stolicy Kuby, Hawanie. Niech Zmartwychwstały Chrystus prowadzi ich do domu Ojca, a ich rodzinom przyniesie ukojenie.

Pozdrawiam was wszystkich, rzymian i pielgrzymów z Włoch i z wielu krajów. W szczególności pozdrawiam wiernych ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, z Polski i z diecezji Nantes (Francja). Pozdrawiam Rodzinę Pasjonistyczną, która obchodzi jubileusz trzechsetlecia swego powstania; chorych na fibromyalgię, którzy - mam nadzieję - otrzymają niezbędną pomoc; a także wiernych z Neapolu, Pomigliano d'Arco, Reggio di Calabria i Foggii, przygotowujących się do bierzmowania z Zogno (Bergamo) oraz z San Ferdinando w Rzymie. Specjalne pozdrowienie kieruję do grupy uchodźców z Ukrainy i goszczących ich rodzin w Macchie koło Perugii. Pozdrawiam również przełożonych Wspólnoty św. Egidio w Ameryce Łacińskiej.

Dziś w wielu krajach obchodzimy Dzień Matki. Z czułością wspominamy nasze matki - brawa dla matek - także tych, których nie ma już z nami tutaj na ziemi, ale żyją w naszych sercach. Modlimy się za wszystkie matki, okazujmy im miłość i najlepsze życzenia.

Życzę wszystkim udanej niedzieli! Proszę, nie zapomnijcie o mnie w modlitwie. Życzę smacznego obiadu i do widzenia.

za: papiez.wiara.pl, podkreślenia moje.

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież


Anti-spam: complete the taskJoomla CAPTCHA

 

Tak dla ŻYCIA

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

http://tmoch.net/jupgrade/images/grafika2020/Serce_Jezusa_ikona_.jpgNajświętsze Serce Pana Jezusa
- zmiłuj się nad nami

Kromka Słowa!

 Zintegrowana baza tekstów papieskich:

* [Jan Paweł II: Przemówienia i orędzia]

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
U mnie dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia


- materiały dodatkowe

 Parafia św. Mikołaja w Grójcu

www [ -> ]

     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2022 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.