Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Modlitwy do Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata

 

Modlitwy do Jezusa Chrystusa,

Króla Wszechświata

 

 

 

[Modlitwa do Chrystusa Króla.] [Modlitwa do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata kard. Adama Stefana Sapiehy (1927r.)] [Modlitwa do Chrystusa Króla I] [Modlitwa do Chrystusa Króla II] [Modlitwa do Chrystusa Króla III] [Modlitwa do Chrystusa Króla IV] [Modlitwa do Chrystusa Króla Ukrzyżowanego] [Modlitwa rycerza Jezusa Chrystusa Króla] [Koronka do Chrystusa Króla I] [Koronka do Chrystusa Króla II] [Litania Do Chrystusa Króla I [Litania do Chrystusa Króla II [Litania do Chrystusa Króla III] [Litania do Chrystusa Króla IV] [Litania do Jezusa Króla Miłosierdzia [Litania do Jezusa Miłosiernego Króla Polski]

 

 

 

 

  Modlitwa do Chrystusa Króla.

Panie Jezu Chryste, który stojąc przed Piłatem, sam raczyłeś całemu rodzajowi ludzkiemu oznajmić, iż Królem jesteś i na to na świat przyszedłeś, aby Swe królewskie panowanie nad wszystkiemi duszami rozciągnąć, przyjmij łaskawie ode mnie, najniższego z poddanych Twoich, hołd i uniżony pokłon, jaki się Twemu Majestatowi należy.
Wszechmogący, wieczny Boże, któryś w umiłowanym Synu Twoim, Królu wszechświata, wszystko odnowić postanowił, spraw łaskawie, aby wszystkie narody świata, pod Jego najsłodsze berło się poddały. Udziel, Chryste Panie, któryś Krew Swą najświętszą za nas poddanych Twoich przelać raczył, daru zgody, jedności i pokoju wśród narodów świata. A również daru zgody, jedności i pokoju w moim narodzie polskim. I niech to będzie Twój Boski, na miłości oparty pokój, według Twoich słów: »pokój mój daję Wam, pokój mój zostawuję Wam«.
Prosimy Cię Chryste, miłościwy Panie nasz i Królu, abyśmy w chlubnej, pod Twoim sztandarem walce, nigdy nie ustawali, a po tym ziemskim życiu, w niebieskiej krainie, z Tobą na wieki królowali. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym, Bóg na wieki wieków. Amen.

za: Perły modlitw: zbiór najprzedniejszych modlitw na cały rok i w szczególnych potrzebach. (1931r.)

 

 

Modlitwa do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata kard. Adama Stefana Sapiehy (1927 r.)

O Jezu, Władco serc naszych i Królu wieków nieśmiertelny, przyrzekamy Ci uroczyście, że przy tronie Twoim i przy Osobie Twojej wiernie stać będziemy. Przyrzekamy Ci, że nieskalanego sztandaru Twojego nie splamimy, że chorągwi Twojej nie zdradzimy ani niedowiarstwem, ani sekciarstwem, ani żadnem odstępstwem.
Ślubujemy Ci, że w wierze świętej katolickiej aż do śmierci wytrwać pragniemy. Niech dzieci nasze piszą na grobach naszych, żeśmy się nigdy Ciebie, Jezu Królu, i Twojej Ewangelii nie wstydzili. Króluj w sercach naszych przez łaskę. Króluj w rodzinach przez cnoty rodzinne. Króluj w szkołach przez prawdziwie katolickie wychowanie.
Króluj w społeczeństwie przez sprawiedliwość i zgodę wzajemną. Władaj wszędzie, zawsze i bezustannie.
Niech sztandar Twój powiewa nad nami wszystkimi, a Królestwo Twoje niech ogarnie całą naszą ziemię!
Amen.

 

 

Modlitwa do Chrystusa Króla I

Panie Jezu Chryste, uznajemy Cię Królem wszechświata. Wszystko, co się stało,dla Ciebie jest stworzone. Wykonuj nad nami wszystkie Twoje prawa. Odnawiamy przyrzeczenia przy chrzcie złożone. Wyrzekamy się szatana i wszelkiej pychy jego i wszystkich spraw jego i przyrzekamy żyć, jak dobrym chrześcijanom przystoi a nade wszystko zobowiązujemy się działać w tym kierunku, aby zatriumfowały prawa Boga i Twego Kościoła. Boskie Serce Jezusa, ofiarujemy Ci nasze drobne starania w tym celu, aby wszystkie serca uznały Twoją świętą władzę królewską, tak i by królestwo Twego pokoju utwierdziło się na całym świecie.

 

 

Modlitwa do Chrystusa Króla II

O Jezu, Królu i Celu serc wszystkich, przez przyjście królestwa Twego obdarz nas pokojem. Panie Jezu, Chryste, Tobie składam hołd jako Królowi świata. Cokolwiek stworzone zostało dla Ciebie istnieje. Rozporządzaj mną jako własnością swoją. Przyrzekam Ci, że będę żyła jako dobra chrześcijanka, a już szczególnie zobowiązuję się pomagać do zwycięstwa sprawy Bożej i Kościoła Świętego. Boskie Serce Jezusa, przyjmuję dzień dzisiejszy jako dar miłości Twojej. Chcę podjąć stojące przede mną zadania w tej intencji, by wszystkie serca uznały Twoje Święte panowanie, by w ten sposób na całym świecie nastało Królestwo Pokoju. O Jezu, Królu mój, do Ciebie chcę należeć w życiu i w wieczności. Amen.

 

 

  Modlitwa do Chrystusa Króla III

Jezu Chryste, uznaję Cię za Króla całego świata. Wszystko, cokolwiek zostało stworzone, dla Ciebie jest stworzone. Wykonuj nade mną wszelkie prawa swoje. Staję dziś przed Tobą i odnawiam moje przyrzeczenia złożone na chrzcie, wyrzekając się szatana i spraw jego, a przyrzekam żyć jak przystało na dobrego chrześcijanina. Zobowiązuję się na miarę sił swoich pracować dla zwycięstwa Bożego prawa i Twego Kościoła. Królu mój i Panie, ofiaruję Ci nieudolne uczynki moje w tej intencji, aby wszystkie serca ludzkie uznały Twoje królestwo święte. Niech w ten sposób królestwo Twego pokoju utwierdzi się na całym świecie. Amen

 

 

  Modlitwa do Chrystusa Króla IV

Króluj Chryste i zwyciężaj. Przez dobroć i łaskę swoją serca wszystkich podbij słodkiemu władaniu Twej miłości. Na Imię Twoje niechaj się zgina kolano wszelkich istot niebieskich, ziemskich i podziemnych. Przez Ciebie Zbawco, z Tobą i w Tobie stworzenie wszelkie niech chwali Pana po wszystkie wieki. Amen.
P: Najświętsza Maryjo Panno promienna radością zmartwychwstania Syna swego
W. naucz nas szerzyć Królestwo Jego na ziemi.
P. Proszę Panie
W. aby płomienna i słodka moc Twojej miłości wchłonęła mój umysł i oderwała go od wszystkiego, co jest na ziemi, abym z miłości ku Tobie umarła, jak Ty z miłości umarłeś za mnie. Amen.

 

 

  Modlitwa do Chrystusa Króla Ukrzyżowanego

O Jezu, Ukrzyżowany Królu nasz.
Przez Krzyż i Mękę Twoją
przez najdroższą Krew i najświętsze rany Twoje,
przez boleści Serca Twego i Serca Matki Twej ukochanej
przyjdź Królestwo Twoje
daj grzesznikom nawrócenie
sprawiedliwym uświęcenie
nam od złego wybawienie
duszom zmarłym odpocznienie,
Jezus, Maryja, Józef

 

 

 

  Modlitwa rycerza Jezusa Chrystusa Króla

Panie i Królu mój, ku tobie wyciągam ręce moje i proszę, byś pobłogosławił prawicą Twojego majestatu sługę swego, który pragnie służyć Tobie jako obrońca wiary Kościoła. Daj mi siłę i odwagę, abym mężnie stawał przeciwko niewidomym i widomym przeciwnikom dla obrony pokoju i sprawiedliwości. Udziel mi wzrostu w wierze, nadziei miłości, daj bojaźń Twoją i miłość jednocześnie, a także pokorę, wytrwałość, posłuszeństwo oraz stosowną cierpliwość. Usprawnij mnie wewnętrznie do dobrego po to, bym nie godził w nikogo niesprawiedliwie i abym bronił wszystkiego, co jest dobre i prawe. Ja sam zaś porzucając starego człowieka, którym byłem i ofiarowując się na służbę obie niech będę godny Twojego przebaczenia za czyny przeszłości. Przyjmij mnie Panie mój i Królu jako nowego człowieka i zlej łaskę Twojego błogosławieństwa na mnie raz spraw, abym ufając w mocy Twojej prawicy był zbrojony przez niebieskie zastępy przeciw wszystkim przeciwnościom. Amen.

 

 

 

  Koronka do Chrystusa Króla I

Na początku:
O Królu narodów przez nie upragniony, Kamieniu węgielny Kościoła, przyjdź, zbaw człowieka, którego utworzyłeś z prochu ziemi. Amen.

Na dużych paciorkach: (1 raz przed każdą częścią)
O Emmanuelu, nasz Królu i Prawodawco, oczekiwany Zbawicielu narodów, przyjdź, aby nas wybawić, nasz Panie i Boże.

Na małych paciorkach: (10 razy po 5 części)
O, Mocy Niebiańska, niewzruszone oparcie mojej duszy, Najsłodszy Jezusie Chrystusie Któlu! O, Odblasku Przedwiecznej Światłości, Zwierciadło bez skazy! Pozwól mojemu sercu wpatrywać się w Ciebie, zwierciadło wieczności, ażebym ze względu na Ciebie mógł wzgardzić wszelką doczesną rozkoszą, a Twoje Miłosierne Oczy były moją obroną we wszystkich pokusach. Amen.

Na zakończenie:
Niech będzie zawsze i wszędzie uwielbione Najświętsze Panowanie Boga przez wszystkie stworzenie i przez Najsłodsze Serce Jezusa Chrystusa, obecne w Przenajświętszym Sakramencie Ołtarza. Amen.

 

 

 

  Koronka do Chrystusa Króla II

(odmawiana na różańcu)

na początku:
Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Wierzę w Boga...

na dużych paciorkach:
Ojcze Przedwieczny ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa Króla na uświęcenie nasze i całego świata.

na małych paciorkach:
Jezu Chryste Królu, napełnij swoim życiem każdego z nas.

na zakończenie:
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

"O Krwi i Wodo, któraś wytrysnęła z Serca Jezusowego, jako Króla Miłosierdzia dla nas, uświęcaj nasze życie". Amen.

 

 

 

  Litania Do Chrystusa Króla I

Kyrie elejson , Chryste elejson , Kyrie elejson .
Chryste usłysz nas , Chryste wysłuchaj nas .
Ojcze z nieba Boże , zmiłuj się nad nami .
Synu Odkupicielu świata Boże , zmiłuj się nad nami .
Duchu Święty Boże , zmiłuj się nad nami .
Święta Trójco Jedyny Boże zmiłuj się nad nami .
Chryste Królu, Boże z Boga, Światłości z Światłości, Przyjdź Królestwo Twoje !
Chryste Królu, Obrazie Boga niewidzialnego ,
Chryste Królu, w którym wszystkie rzeczy stworzone są ,
Chryste Królu, przez którego świat jest stworzony ,
Chryste Królu, z Dziewicy zrodzony ,
Chryste Królu, prawdziwy Boże i prawdziwy Człowiecze,
Chryste Królu, uwielbiony przez pastuszków i Trzech Króli ,
Chryste Królu, Prawodawco najwyższy ,
Chryste Królu, Źródło i wzorze wszelkiej świętości ,
Chryste Królu, Droga nasza, Prawdo i Żywocie nasz ,
Chryste Królu, Któremu jest dana wszelka władza na niebie i na ziemi, Panuj nad Duszami
Chryste Królu, Kapłanie Przedwieczny ,
Chryste Królu rozumu ,
Chryste Królu woli ,
Chryste Królu cierpienia, cierniem ukoronowany ,
Chryste Królu pokory, przez urąganie szkarłatem odziany ,
Chryste Królu, Oblubieńcze Dziewic ,
Chryste Królu, który w Marii Magdalenie uczyniłeś życie pokutne ,
Chryste Królu, którego Królestwo nie jest z tego świata ,
Chryste Królu, przez królewski Dar Twojej Miłości , Eucharystię św.
Chryste Królu, Arcydzieło Wszechmocy Ojca i Miłości Ducha Świętego, Panuj nad rodzinami
Chryste Królu, który podniosłeś małżeństwo do godności Sakramentu ,
Chryste Królu, który uczyniłeś pierwszy cud na godach w Kanie Galilejskiej
Chryste Królu, najmilszy Przyjacielu dzieci ,
Chryste Królu, który przez swe życie ukryte w Nazarecie dałeś przykład rodzicom i dzieciom,
Chryste Królu, który przez robotę rąk twoich uszlachetniłeś i uświęciłeś prace ,
Chryste Królu, który wskrzesiłeś z umarłych i oddałeś rodzinie młodzieńca z Naim , córkę Jaira i przyjaciela swego Łazarza ,
Chryste Królu, który przebaczyłeś grzesznej niewieście ,
Chryste Królu, przez twoją miłość do Marii i Józefa ,
Chryste, Królu Królów i Panie nad Panami , Panuj nad narodami !
Chryste, Królu wieków nieśmiertelny ,
Chryste, Królu chwały wiecznej ,
Chryste, Królu który kierujesz wojnami ,
Chryste Królu, Książe Pokoju ,
Chryste Królu, który na Swych ramionach nosisz znamię Panowania ,
Chryste Królu, którego Królestwo nie będzie końca ,
Chryste Królu, który zasiadasz nad Cherubinami ,
Chryste Królu, przez miłość , jaką we wszystkich czasach świadczyłeś narodom ,
które były Ci wierne, Panuj nad swymi nieprzyjaciółmi !
Chryste Królu, który „składasz mocarze ze stolicy, a podwyższasz niskich”
Chryste Królu, który druzgoczesz królów w dniu gniewu Twego ,
Chryste Królu, który śmiercią na krzyżu piekło pokonałeś ,
Chryste Królu, który Zmartwychwstaniem Twoim śmierć zwyciężyłeś,
Chryste Królu, który przyjdziesz sądzić żywych i umarłych ,
Chryste Królu, w dniu Twojej potęgi, w chwale Świętych Twoich ,
Chryste Królu, przez Twoją miłosną modlitwę na krzyżu: „Ojcze, odpuść im, bo niewiedzą co czynią”

Baranku Boży, który gładzisz grzech świata, przepuść nam, Panie !
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie !
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami !

V. Królestwo Jego rozszerzać się będzie .
R. A pokój trwać będzie bez końca .

Módlmy się :

Wszechmogący, wiekuisty Boże, który wszystko odnowić chciałeś przez Najmilszego Syna Twego, Króla Wszechświata, racz w dobroci Twojej sprawić, aby wszystkie narody, rozdzielone przez grzech, poddały się słodkiej władzy Twojej. Przez tegoż Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. Amen .

Najświętsze Serce Pana Jezusa Przyjdź Królestwo Twoje, Przez Niepokalane Serce Maryi

 

 

  Litania do Chrystusa Króla II

Kyrie eleison / Chryste eleison / Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze Niebieski, Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu, Zbawicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Jezu Chryste, Królu Miłosierdzia – zmiłuj się nad nami.
Jezu Chryste, Królu Miłości
Jezu Chryste, Królu Pokoju
Jezu Chryste, Królu Życia
Jezu Chryste, Królu Zmartwychwstały
Jezu Chryste, Królu Wszechświata
Jezu Chryste, Królu Wiekuisty
Jezu Chryste, Królu Cierpiących
Jezu Chryste, Królu serca mojego
Jezu Chryste, Królu serc Świętych, a szczególnie Najświętszej Maryi Panny
Jezu Chryste, Królu dusz
Jezu Chryste, Królu Aniołów i Archaniołów
Jezu Chryste, Królu Błogosławionych
Jezu Chryste, Królu Chwały
Jezu Chryste, Królu Dobroci
Jezu Chryste, Królu Litościwy
Jezu Chryste, Królu Łaskawy
Jezu Chryste, Królu Światłości
Jezu Chryste, Królu po Trykroć Święty
Jezu Chryste, Królu Mądrości
Jezu Chryste, Królu Pokory
Jezu Chryste, Królu Świętej Bojaźni i Miłości Pańskiej
Jezu Chryste, Królu Słodyczy Niebieskiej
Jezu Chryste, Królu Kościoła Świętego
Jezu Chryste, Królu Prawdy
Jezu Chryste, Królu Sług i Służebnic Pańskich
Jezu Chryste, Królu Apostołów
Jezu Chryste, Królu Sprawiedliwy
Jezu Chryste, Królu Czystości
Jezu Chryste, Królu Dziewic
Jezu Chryste, Królu Wyznawców
Jezu Chryste, Królu Proroków
Jezu Chryste, Królu nawróconych i pokutujących
Jezu Chryste, Królu Męczenników
Jezu Chryste, Królu Umęczony
Jezu Chryste, Królu wyszydzony
Jezu Chryste, Królu Ukrzyżowany
Jezu Chryste, Królu Cierpliwości
Jezu Chryste, Królu wzgardzony
Jezu Chryste, Królu wyśmiany
Jezu Chryste, Królu pohańbiony
Jezu Chryste, Królu cierniem ukoronowany
Jezu Chryste, Królu ubiczowany
Jezu Chryste, Królu Godności
Jezu Chryste, Królu ubogich
Jezu Chryste, Królu Zwycięski
Jezu Chryste, Królu Łagodny
Jezu Chryste, Królu Cnót wszelkich
Jezu Chryste, Królu Posłuszeństwa Woli Bożej
Jezu Chryste, Królu przez ludzi Niewinnie sądzony
Jezu Chryste, Królu na śmierć skazany
Jezu Chryste, Królu bezlitośnie na Krzyżu rozciągnięty
Jezu Chryste, Królu okrutnie grubymi gwoździami do Krzyża przybity
Jezu Chryste, Królu Majestatu
Jezu Chryste, Królu Nadziei
Jezu Chryste, Królu Nieba i ziemi
Jezu Chryste, Królu Ognia Miłości
Jezu Chryste, Królu Sakramentów Świętych
Jezu Chryste, Królu Wierności
Jezu Chryste, Królu Przyjaźni
Jezu Chryste, Królu Nowego i Wiecznego Przymierza
Jezu Chryste, Królu Troskliwy
Jezu Chryste, Królu Gorliwości o Chwałę Ojca Niebieskiego
Jezu Chryste, Królu wiernych dusz kapłańskich i zakonnych
Jezu Chryste, Królu dusz Bogu poświęconych
Jezu Chryste, Królu Przebaczenia
Jezu Chryste, Królu Zbawicielu
Jezu Chryste, Królu Odkupicielu
Jezu Chryste, Królu Mesjaszu
Jezu Chryste, Królu i Sługo Pański
Jezu Chryste, Królu dzieci
Jezu Chryste, Królu Miłości mój Najukochańszy – Ciebie wybieram, bo Ty mnie wybrałeś, jako Jedynego Króla mojego, strzeż mnie w wierności Twojej i tylko Ty Jeden Panuj nade mną teraz i na zawsze. Amen.

Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata – obdarz nas Pokojem.

Niech Serce Twoje, Najsłodszy Jezu, w nas na zawsze Króluje i pozostanie naszym Wszystkim.

Najwyższy, Wszechmocny, Dobry Panie, Twoja jest Sława, Chwała i Cześć, i wszelkie Błogosławieństwo. Tobie Jednemu, Najwyższy, one przystoją, i żaden człowiek nie jest godny wymówić Twego Imienia. Pochwalony bądź, Panie mój, przez tych, którzy przebaczają dla Twojej Miłości i znoszą słabości i prześladowania. Błogosławieni ci, którzy je zniosą w Pokoju, ponieważ przez Ciebie, Najwyższy, będą uwieńczeni.
Chwalcie i Błogosławcie mojego Pana, i dziękujcie Mu, i służcie z wielką pokorą (P Sł 1-2, 10-11, 14). Amen.

(modlitwa św. Franciszka z Asyżu)

 

 

  Litania do Chrystusa Króla III

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco Jedyny Boże zmiłuj się nad nami.

Chryste Królu, Boże z Boga, Światłości z Światłości, Przyjdź Królestwo Twoje !
Chryste Królu, Obrazie Boga niewidzialnego,
Chryste Królu, w którym wszystkie rzeczy stworzone są,
Chryste Królu, przez którego świat jest stworzony,
Chryste Królu, z Dziewicy zrodzony,
Chryste Królu, prawdziwy Boże i prawdziwy Człowiecze,
Chryste Królu, uwielbiony przez pastuszków i Trzech Króli,
Chryste Królu, Prawodawco najwyższy,
Chryste Królu, Źródło i wzorze wszelkiej świętości,
Chryste Królu, Droga nasza, Prawdo i Żywocie nasz,
Chryste Królu, Któremu jest dana wszelka władza na niebie i na ziemi, Panuj nad Duszami
Chryste Królu, Kapłanie Przedwieczny,
Chryste Królu rozumu,
Chryste Królu woli,
Chryste Królu cierpienia, cierniem ukoronowany,
Chryste Królu pokory, przez urąganie szkarłatem odziany,
Chryste Królu, Oblubieńcze Dziewic,
Chryste Królu, który w Marii Magdalenie uczyniłeś życie pokutne,
Chryste Królu, którego Królestwo nie jest z tego świata,
Chryste Królu, przez królewski Dar Twojej Miłości, Eucharystię św.
Chryste Królu,Arcydzieło Wszechmocy Ojca i Miłości Ducha Świętego, Panuj nad rodzinami
Chryste Królu, który podniosłeś małżeństwo do godności Sakramentu,
Chryste Królu, który uczyniłeś pierwszy cud na godach w Kanie Galilejskiej,
Chryste Królu, najmilszy Przyjacielu dzieci,
Chryste Królu, który przez swe życie ukryte w Nazarecie dałeś przykład rodzicom i dzieciom,
Chryste Królu, który przez robotę rąk twoich uszlachetniłeś i uświęciłeś prace,
Chryste Królu, który wskrzesiłeś z umarłych i oddałeś rodzinie młodzieńca z Naim, córkę Jaira i przyjaciela swego Łazarza,
Chryste Królu, który przebaczyłeś grzesznej niewieście,
Chryste Królu, przez twoją miłość do Marii i Józefa,
Chryste, Królu Królów i Panie nad Panami, Panuj nad narodami !
Chryste, Królu wieków nieśmiertelny,
Chryste, Królu chwały wiecznej,
Chryste, Królu który kierujesz wojnami,
Chryste Królu, Książe Pokoju,
Chryste Królu, który na Swych ramionach nosisz znamię Panowania,
Chryste Królu, którego Królestwo nie będzie końca,
Chryste Królu, który zasiadasz nad Cherubinami,
Chryste Królu, przez miłość, jaką we wszystkich czasach świadczyłeś narodom,
które były Ci wierne, Panuj nad swymi nieprzyjaciółmi !
Chryste Królu, który „składasz mocarze ze stolicy, a podwyższasz niskich”
Chryste Królu, który druzgoczesz królów w dniu gniewu Twego,
Chryste Królu, który śmiercią na krzyżu piekło pokonałeś,
Chryste Królu, który Zmartwychwstaniem Twoim śmierć zwyciężyłeś,
Chryste Królu, który przyjdziesz sądzić żywych i umarłych,
Chryste Królu, w dniu Twojej potęgi, w chwale Świętych Twoich,
Chryste Królu, przez Twoją miłosną modlitwę na krzyżu : „Ojcze, odpuść im, bo niewiedzą co czynią”

Baranku Boży, który gładzisz grzech świata, przepuść nam, Panie !
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie !
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami !

V. Królestwo Jego rozszerzać się będzie.
R. A pokój trwać będzie bez końca.

Módlmy się :
Wszechmogący, wiekuisty Boże, który wszystko odnowić chciałeś przez Najmilszego Syna Twego, Króla Wszechświata, racz w dobroci Twojej sprawić, aby wszystkie narody, rozdzielone przez grzech, poddały się słodkiej władzy Twojej. Przez tegoż Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków . Amen.

Najświętsze Serce Pana Jezusa Przyjdź Królestwo Twoje, Przez Niepokalane Serce Maryi.

 

 

  Litania do Chrystusa Króla IV

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Chryste Królu, Boże z Boga, Światłości z Światłości, przyjdź Królestwo Twoje!
Chryste Królu, Obrazie Boga niewidzialnego,
Chryste Królu, w którym wszystkie rzeczy są stworzone,
Chryste Królu, przez którego świat jest stworzony,
Chryste Królu, z Dziewicy zrodzony,
Chryste Królu, prawdziwy Boże i prawdziwy Człowiecze,
Chryste Królu, uwielbiony przez pastuszków i Trzech Króli,
Chryste Królu, Prawodawco najwyższy,
Chryste Królu, Źródło i wzorze wszelkiej świętości,
Chryste Królu, Droga nasza, Prawdo i Życie nasze,
Chryste Królu, Któremu jest dana wszelka władza na niebie i na ziemi, panuj nad duszami
Chryste Królu, Kapłanie Przedwieczny,
Chryste Królu rozumu,
Chryste Królu woli,
Chryste Królu cierpienia, cierniem ukoronowany,
Chryste Królu pokory, przez urąganie płaszczem wzgardy odziany,
Chryste Królu, Oblubieńcze Dziewic,
Chryste Królu, którego Królestwo nie jest z tego świata,
Chryste Królu, przez królewski Dar Twojej Miłości, Najświętszą Eucharystię
Chryste Królu, Arcydzieło Wszechmocy Ojca i Miłości Ducha Świętego, panuj nad rodzinami
Chryste Królu, który podniosłeś małżeństwo do godności Sakramentu,
Chryste Królu, który uczyniłeś pierwszy cud na godach w Kanie Galilejskiej,
Chryste Królu, najmilszy Przyjacielu dzieci,
Chryste Królu, który przez swe życie ukryte w Nazarecie dałeś przykład rodzicom i dzieciom,
Chryste Królu, który przez pracę rąk Twoich uszlachetniłeś i uświęciłeś trudy nasze,
Chryste Królu, który wskrzesiłeś z martwych i oddałeś rodzinie: młodzieńca z Nain, córkę Jaira i przyjaciela swego Łazarza,
Chryste Królu, który przebaczyłeś grzesznej niewieście,
Chryste Królu, przez Twoją miłość do Maryi i Józefa,
Chryste, Królu Królów, panuj nad wspólnotami sąsiedzkimi!
Chryste, Królu utwierdzaj swoje panowanie w sercach dzieci i młodzieży,
Chryste, Królu naucz nas pokory potrzebnej do akceptacji człowieka, takim jakim jest,
Chryste, Królu daj nam radość płynącą z bezinteresownej służby bliźnim,
Chryste, Królu zapal nas gorliwością w pełnieniu Twojej woli, wszędzie gdzie nas potrzebujesz,
Chryste, Królu daj nam Twojego Ducha, byśmy dobrze wykorzystali dary, którymi nas ubogacasz,
Chryste, Królu uratuj nasze siostry i naszych braci od niewoli alkoholizmu i narkomanii,
Chryste, Królu zatrzymaj niszczącą topiel demoralizacji,
Chryste, Królu daj nam nowy zapał potrzebny do budowania trwałości wspólnot sąsiedzkich,
Chryste, Królu prowadź nas drogami ciągłej gotowości do przebaczenia i pojednania,
Chryste, Królu odnów w nas gorliwość, która towarzyszyła nam w dniu Twojej intronizacji w rodzinach,
Chryste, Królu usuń z serc małżonków, wszelkie przejawy egoizmu,
Chryste, Królu który jednoczysz nas w miłości Twojej,
Chryste Królu, Książę Pokoju, który jesteś mocen usunąć wszystko co nas dzieli,
Chryste Królu, który budujesz najmocniejsze pomosty pomiędzy sercami,
Chryste Królu, którego Królestwo nie będzie mieć końca,
Chryste Królu, który wyprowadzasz z niewoli na wolność,
Chryste Królu, który nas potrzebujesz do utrwalenia Twojego Królestwa prawdy i życia, świętości, łaski sprawiedliwości i pokoju, panuj nad swymi nieprzyjaciółmi!
Chryste Królu, który śmiercią na krzyżu piekło pokonałeś,
Chryste Królu, który Zmartwychwstaniem Twoim śmierć zwyciężyłeś,
Chryste Królu, który przyjdziesz sądzić żywych i umarłych,
Chryste Królu, w dniu Twojej potęgi, w chwale Świętych Twoich,
Chryste Królu, przez Twoje wołanie na krzyżu: „Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą co czynią”,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

K.: Królestwo Jego rozszerzać się będzie.
W.: A pokój trwać będzie bez końca.

Módlmy się:
Wszechmogący, wiekuisty Boże, który wszystko odnowić chciałeś przez Najmilszego Syna Twego, Króla Wszechświata, racz w dobroci Twojej sprawić, aby wszystkie narody, rozdzielone przez grzech, poddały się słodkiej władzy Twojej. Przez tegoż Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków.
Amen.

 

 

  Litania do Jezusa Króla Miłosierdzia

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. -Chryste,wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, -zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, -zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, -zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, -zmiłuj się nad nami.

Jezu, Królu miłosierdzia, przez które wszystko się stało,co się stało, - ufamy Tobie!
Jezu, Królu miłosierdzia, przez które świat odkupiłeś, - ufamy Tobie!
Jezu, Królu Miłosierdzia, przez które nas uświęcasz, - ufamy Tobie!
Jezu, Królu miłosierdzia, przez które tajemnicę Trójcy Świętej nam objawiłeś,-...
Jezu, Królu miłosierdzia, przez które wszechmoc Boga okazałeś, - ufamy Tobie!
Jezu, Królu miłosierdzia, przez które duchy niebieskie stworzyłeś, - ufamy Tobie!
Jezu, Królu miłosierdzia, przez które nas z nicości do bytu powołałeś, - ufamy...
Jezu, Królu miłosierdzia, przez które świat cały obejmujesz, - ufamy Tobie!
Jezu, Królu miłosierdzia, przez które nas życiem nieśmiertelnym obdarzyłeś,-...
Jezu, Królu miłosierdzia, przez które nas przed karami należnymi zasłaniasz,-...
Jezu, Królu miłosierdzia, przez które nas z nędzy grzechu podnosisz, - ufamy...
Jezu, Królu miłosierdzia, przez które Mękę i Śmierć za nas poniosłeś, - ufamy...
Jezu, Królu miłosierdzia, przez które nam zawsze i wszędzie towarzyszysz,-...
Jezu, Królu miłosierdzia, przez które nas łaskami swymi uprzedzasz, -ufamy...
Jezu, Królu miłosierdzia, które w objawieniu tajemnic Bożych okazałeś,-ufamy...
Jezu, Królu miłosierdzia, które w ustanowieniu Kościoła ujawniłeś,-ufamy Tobie!
Jezu, Królu miłosierdzia, które w darowaniu nam sakramentów wyświadczyłeś,-
Jezu, Królu miłosierdzia, które w chrzcie i pokucie przede wszystkim nam okazujesz, -ufamy Tobie!
Jezu, Królu miłosierdzia, które w Eucharystii i kapłaństwie rozdajesz, -ufamy...
Jezu, Królu miłosierdzia, które w powołaniu nas do wiary ujawniasz, -ufamy...
Jezu, Królu miłosierdzia, które w nawróceniu grzeszników rozlewasz, -ufamy...
Jezu, Królu miłosierdzia, które w uświęceniu sprawiedliwych objawiasz, -ufamy..
Jezu, Królu miłosierdzia, które w oświeceniu niewiernych okazujesz, -ufamy...
Jezu, Królu miłosierdzia, które z Ran Twoich wypływa, -ufamy Tobie!
Jezu, Królu miłosierdzia, które z Serca Twego wytryska, -ufamy Tobie!
Jezu, Królu miłosierdzia, które jest ulgą chorych i cierpiących, -ufamy Tobie!
Jezu, Królu miłosierdzia, które jest pociechą uciśnionych, -ufamy Tobie!
Jezu, Królu miłosierdzia, które jest nadzieją rozpaczających, -ufamy Tobie!
Jezu, Królu miłosierdzia, które jest ostoją umierających, -ufamy Tobie!
Jezu, Królu miłosierdzia, które jest ochłodą dusz w czyśćcu cierpiących,-ufamy
Jezu, Królu miłosierdzia, które jest niewyczerpanym źródłem cudów, -ufamy...
Jezu, Królu miłosierdzia, które jest radością niebian, -ufamy Tobie!
Jezu, Królu miłosierdzia, które jest koroną wszystkich Świętych,-ufamy Tobie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, -przepuść nam,Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, -wysłuchaj nas,Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, -zmiłuj się nad nami.

P. Miłosierdzie Boże ponad wszystkie dzieła Jego, Alleluja!
W. Przeto Miłosierdzie Pańskie na wieki wychwalać będę, Alleluja!

Módlmy się: Najmiłosierniejszy Odkupicielu-Królu Miłosierdzia, który nie chcesz śmierci grzesznika, lecz by się nawrócił i żył, wejrzyj, prosimy, na nas i pomnóż w nas Miłosierdzie Swoje, byśmy nigdy w największych nawet trudnościach nie poddawali się rozpaczy, lecz zawsze ufnie zgadzali się z wolą Twoją, która jest samym Miłosierdziem, który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym na wieki wieków. Amen.

(z: "Módlmy się...do Chrystusa Miłosiernego", wydawnictwo JUT, Szczebrzeszyn 2012, str.21-24).

 

 

  Litania do Jezusa Miłosiernego Króla Polski

Jezu, Synu Ojca, który tak cudnie naszą ziemię ukształtował i w liczne bogactwa obdarzyć raczył, ufamy Tobie.
Jezu, któryś przez chrzest Mieszka naszą Ojczyznę za swoje królestwo obrał, ufamy Tobie.
Jezu, któryś świętego Wojciecha jako głosiciela Dobrej Nowiny do nas posłał, ufamy Tobie.
Jezu, któryś nasze miasta w czasie obrony przed niemieckim najeźdźcą za Bolesława Chrobrego męstwem wspierał, ufamy Tobie.
Jezu, któryś na naszym tronie królów wiernych Stolicy Apostolskiej osadzał, ufamy Tobie.
Jezu, któryś po wielekroć bronił nas w czasie wojen i zwyciężać pozwalał, ufamy Tobie.
Jezu, któryś Polsce powstać z rozbicia dzielnicowego pozwolił, ufamy Tobie.
Jezu, któryś nas przed tatarską niewolą obronił, ufamy Tobie.
Jezu, któryś mądrą i wierną Jadwigę do chrztu Litwy namówił i do unii z Polską doprowadził, ufamy Tobie.
Jezu, któryś do zwycięstwa pod Grunwaldem dopuścić raczył, ufamy Tobie.
Jezu, któryś przez swą ofiarę wzorem służby dla bliźniego i Ojczyzny dla naszych przodków stał się, ufamy Tobie.
Jezu, któryś w czasie szwedzkiego potopu męstwo i wiarę w sercach Polaków obudził, ufamy Tobie.
Jezu, któryś wlewał męstwo w serca naszych ojców broniących Ojczyznę przed poganami, ufamy Tobie.
Jezu, do wiktorii wiedeńskiej króla Jana doprowadzić raczył, ufamy Tobie.
Jezu, któryś w czasie zaborów swojego narodu nie opuścił, ufamy Tobie.
Jezu, któryś tak hojnie w niezliczone rzesze świętych nasz naród obdarzył, ufamy Tobie.
Jezu, któryś rozlicznymi talentami naszych twórców i naukowców obdarzyć raczył, ufamy Tobie.
Jezu, któryś tylu dzielnych bohaterów w narodzie naszym wzbudził, ufamy Tobie.
Jezu, któryś w czasie powstań ofiarę cierpiących przyjąć raczył i w sercach nadzieję wzniecił, ufamy Tobie.
Jezu, któryś do odzyskania przez Polskę niepodległości doprowadzić raczył, ufamy Tobie.
Jezu, któryś przed nawałą bolszewicką obronić się nam pozwolił, ufamy Tobie.
Jezu, któryś w młodych sercach Orląt Lwowskich odwagę i męstwo zapalił, ufamy Tobie.
Jezu, któryś w noc okupacji i bestialstwa II wojny przy Twym narodzie czuwał, ufamy Tobie.
Jezu, któryś w sercach Powstańców Warszawskich miłość do Ojczyzny umacniał, ufamy Tobie.
Jezu, któryś swój naród przez pustynię komunizmu przeprowadził, ufamy Tobie.
Jezu, któryś swój naród Prymasem Tysiąclecia i świętą Faustyną obdarzył, ufamy Tobie.
Jezu, któryś w koszmarze stanu wojennego nad narodem swym czuwał, ufamy Tobie.
Jezu, któryś jak drogowskazy na drodze swego narodu świętych kapłanów postawił, ufamy Tobie.
Jezu, któryś na swego następcę rodaka naszego obrał, by wiernie Tobie i Ojczyźnie służył, ufamy Tobie.
Aby narodem naszym mądrzy i wierni Tobie przywódcy rządzili, prosimy Cię, Panie.
Aby w naszych szkołach odpowiedzialni i miłujący Ojczyznę nauczyciele uczyli, prosimy Cię, Panie.
Aby nasi naukowcy poprzez swe odkrycia chwałę Boga Stworzyciela głosili, prosimy Cię, Panie.
Aby twórcy poprzez swoje dzieła wielkość Stwórcy głosili, prosimy Cię, Panie.
Aby w naszych rodzinach prawdziwa miłość zagościła, prosimy Cię, Panie.
Aby rodzice poprzez dobry przykład dzieci swe Twoimi drogami prowadzili, prosimy Cię, Panie.
Aby w sercach matek miłość do poczętych dzieci zagościła, prosimy Cię, Panie
Abyś naród swój od zgubnych nałogów wyzwolić raczył, prosimy Cię, Panie.
Aby Twe świątynie na nowo wiernym ludem się wypełniły, prosimy Cię, Panie.
Aby prawo w naszym narodzie Boże prawa odzwierciedlały i sprawiedliwie Ojczyźnie służyło, prosimy Cię, Panie.
Aby Ojczyzna nasza godnie Tobie za wszystkie dobrodziejstwa służyć mogła i na nowo z upadku grzechu powstała, prosimy Cię, Panie.
Za grzechy lenistwa i zaniedbania przepraszamy Cię, Panie.
Za grzechy rozwiązłości przepraszamy Cię , Panie.
Za grzech pijaństwa i inne uzależnienia przepraszamy Cię, Panie.
Za grzech dzieciobójstwa przepraszamy Cię, Panie.
Za grzech przywłaszczenia i nieposzanowania cudzej własności przepraszamy Cię, Panie.
Za egoizm i brak miłości do Ojczyzny przepraszamy Cię, Panie.
Za rozbite małżeństwa i grzech nieczystości przepraszamy Cię, Panie.
Za zły przykład dawany młodzieży przepraszamy Cię, Panie.
Za oziębłość religijną, bluźnierstwa i kpiny z świętości przepraszamy Cię, Panie.
Za obraźliwe ataki na Kościół i Ojca świętego przepraszamy Cię, Panie.
Za złe szkoły, prasę i telewizję przepraszamy Cię, Panie.
Od grzechu wszelkiego wybaw nas, Panie.
Od wojen i zaraźliwych chorób wybaw nas, Panie.
Od sekt i utraty wiary wybaw nas, Panie.
Od ideologii bezbożnych wybaw nas, Panie.
Od bluźnierczych twórców wybaw nas, Panie.
Od jadu kłamstwa wybaw nas, Panie.
Od przywódców i urzędników prowadzących nasz kraj do upadku wybaw nas, Panie.
Miłosierny Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!
Miłosierny Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wybaw nas, Panie!
Miłosierny Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem!

Módlmy się
Jezu, któryś szczególną miłością ukochał swą ziemską ojczyznę, spraw, by i w naszych sercach zapłonął ogień miłości do naszej Ojczyzny – Polski, którą przed wiekami raczyłeś przyjąć w poczet krajów chrześcijańskich. Króluj w niej na wieki, osłaniaj przed niebezpieczeństwami jako Twoją zdobycz i spraw, by oczyszczona z Tego, co jest niegodne Ciebie, jako jej Króla, godnie mogła służyć Tobie na wieki wieków. Amen.

 

 

 

 

Tak dla ŻYCIA

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

http://tmoch.net/jupgrade/images/grafika2020/Serce_Jezusa_ikona_.jpgNajświętsze Serce Pana Jezusa
- zmiłuj się nad nami

Kromka Słowa!

 Zintegrowana baza tekstów papieskich:

* [Jan Paweł II: Przemówienia i orędzia]

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
U mnie dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia


- materiały dodatkowe

 Parafia św. Mikołaja w Grójcu

www [ -> ]

     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2022 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.