Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Prośba! :) Zbieram i kolekcjonuję stare modlitewniki (sprzed II Soboru Watykańskiego). Lubię się z nich modlić. Masz taki i nie wiesz co z nim zrobić? Jeśli chcesz, aby modlitewnik trafił w dobre ręce, albo chcesz sprawić mi radość, to skontaktuj się ze mną i zwyczajnie przyślij mi go. :) Będę bardzo wdzięczy. A dodatkowo zawartość modlitewnika wzbogaci mój dział modlitw na stronie i może ktoś jeszcze skorzysta.

9. Bóg chce nas zbawić w Kościele (sakramenty)

 

9. Bóg chce nas zbawić w Kościele (sakramenty)

 

 

 

 

 

Przeznaczeniem człowieka jest zbawienie – życie wieczne z Bogiem w Trójcy Świętej Jedynym. Czeka nas po ziemskim życiu sąd Boży i zmartwychwstanie na końcu świata na życie wieczne z Bogiem, wieczne szczęście, wieczny pokój. Św. Piotr mówi, abyśmy osiągnęli cel naszej wiary – zbawienie naszej duszy.

Pan Jezus – Bóg Wcielony, przyszedł na świat, abyśmy w Nim zostali zbawieni. Człowiek sam nie mógłby się zbawić. Potrzeba było zbawczej ofiary Syna Bożego, aby wypędzonego  człowieka z raju do tego raju na nowo wprowadzić. W samy imieniu Jezusa zawarta jest jego misja wobec ludzkości. Jezus – Jeszua, Jehoszua – co znaczy Jahwe zbawia. Zbawienie zaczyna się od Izraela. To im objawił się Jahwe jedyny Bóg. I w tym Narodzie Wybranym, rodzi się poczęty z Ducha Świętego Syn Boży – Syn Maryi Panny.  

Jezus z Nazaretu rozpoczyna misję zbawczą (wg tradycji w wieku 30 lat) – głosi Ewangelię i wyzywa do nawrócenia i wiarę w Ewangelię. To On jest wielką Ewangelią – Dobrą Nowiną Boga Ojca dla człowieka. Można rzec, że Ojciec mówi do nas „Tak was umiłowałem, że mój Umiłowany Syn dla was stał się Człowiekiem i dla waszego zbawienia On stał się Ofiarą zbawczą. Dla was umarł i zmartwychwstał, aby On był waszą Drogą, Prawdą, Życiem i Zmartwychwstaniem. Za Nim idźcie a osiągniecie zbawienie. On jest Jedynym waszym Zbawicielem. On was do Mnie doprowadzi”.  

Pan Jezus odchodząc do domu Ojca, gdzie przygotowuje nam mieszkanie, a jak nas zapewnił tam jest mieszkań wiele; Zmartwychwstały Pan swojej Oblubienicy – Nowemu Narodowi Wybranemu – Kościołowi, pozostawił Ewangelię i sakramenty w których jest obecny On Żyjący na wieki i w tych sakramentach zbawia nas i uświęca.

W Starym Testamencie Pan Bóg mówi: „Świętymi bądźcie, jak Ja jestem Święty” a w Nowym Testamencie Syn Boży mówi: „Bądźcie doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec Niebieski”.

Kościół jest jak Arka Ocalenia przed potępieniem. Jest Arką Zbawienia w Jezusie Chrystusie. Chcesz być zbawionym, chcesz być świętym to żyj z Jezusem, żyj Jego sakramentami i kochaj Jego Kościół.  Uczeń Jezusa zachowuje Jego przykazania. A w tym są Jego sakramenty. Jest ich siedem. Siódemka to liczba oznaczająca pełnię.

Sakramenty dzielimy na:
sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego
– chrzest, bierzmowanie i Eucharystia
sakramenty uzdrowienia
– pokuty i pojednania oraz namaszczenie chorych
sakramenty w służbie komunii
– sakrament święceń (diakoni, kapłani i biskupi) oraz małżeństwo.

Możemy podzielić sakramenty pod względem ich przyjmowania:
Raz w życiu – chrzest, bierzmowanie i sakrament święceń
Wiele razy w życiu – pokuty i pojednania, Eucharystia, namaszczenie chorych i małżeństwo

1. Chrzest – brama do pozostałych 6 sakramentów. Daje nam wiele łask. W tym uczynił nas umiłowanymi dziećmi Boga, złączył nas z Chrystusem na wieki, obmył nas z grzechu pierworodnego, włączył do wspólnoty zbawionych czyli do Kościoła. Wtedy rozpoczęła się nasza droga wiary, droga z Chrystusem do Nieba. Do chrztu trzeba nam wracać. Do zobowiązań z niego wypływających. Mamy pomagać Chrystusowi ludzi łowić na życie wieczne. Tam otrzymaliśmy dar Ducha Świętego. On czyni nas Bożą Świątynią. Mam żyć na chwałę Boga oraz swego uświęcenia i zbawienia a także w tym pomagać innym. Żyjmy tak aby ludzie chcieli nas pytać o Chrystusa, aby w Nim chwali Ojca, który jest w niebie.
Pamiętajcie aby wybrać imię świętego, dla swojego dziecka. Aby wasze dziecko miało patrona w niebie, do którego będzie mogło się modlić o wstawiennictwo przed Bogiem.

2. Bierzmowania – sakrament Ducha Świętego. Jego 7 Darów: mądrości, rozumu, umiejętności, rady, męstwa, pobożności i bojaźni Bożej. To Duch Święty po bierzmowaniu umacnia nas do mężnego wyznawania wiary i postępowania według jej zasad. Sam nie potrafię stać się podobnym do Jezusa. To Duch Święty uczy nas jak żyć Ewangelią. Tylko, czy my wołamy każdego dnia do Ducha Świętego, abyśmy potrafili korzystać z Jego 7 Darów i charyzmatów?

3. Eucharystia – sakrament Miłości Chrystusa, która jest z nami aż do końca świata.  Realna obecność Chrystusa z nami i dla nas. On, który jest Chlebem z nieba, na życie wieczne. Dbajcie o Mszę świętą w  niedziele i święta. Róbcie wszystko, aby to był zawsze pełny udział w Najświętszej Ofierze Chrystusa z przyjęciem Komunii św. On chce ciebie umacniać, uświęcać i zmieniać w siebie. „Z jakim przystajesz, takim się stajesz”. Oczywiście potrzeba wiary człowieka. Eucharystia to nie czary, magia. Chrystus do nas mówi: „Jeśli chcesz mogę cię uzdrowić”. Wracajmy do naszej miłości do Chrystusa z dni I Komunii świętej, gdy śpiewaliśmy „Sercem kocham Jezusa”. Oby nie trzeba było słyszeć płaczu i ubolewania św. Franciszka (XII w.) „Miłość nie jest kochana”. Możemy powiedzieć, że Msza to najważniejsza modlitwa Kościoła. Przykazanie Kościelne mówi, aby w niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy św. i aby przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię św.

4. Pokuty i pojednania – spowiedź święta. Sakrament Miłosierdzia Bożego. Syn Boży mając władzę odpuszczania grzechów, tę władzę przekazał Apostołom. Do końca świata w Kościele będą odpuszczane grzechy. Jak często się spowiadamy? Ludzie częściej myją samochód nisz oczyszczają swoją duszę, sumienie. Czy brzydzimy się grzechem? Czy boli nas, że przez grzech oddalamy się od Boga? Możemy nawet utracić wiarę w Boga, bo stajemy się obojętni na Jego Prawo a więc na Jego Miłość wobec nas, bo przecież z miłości i dla naszego dobra ludzkość otrzymała prawo 10 Przykazań. Nie bój się konfesjonału, spowiednika. On też jest grzesznikiem. Grzesznikom Święty Bóg – Zmartwychwstały Pan Jezus dał władzę odpuszczania albo zatrzymywania grzechów. Spowiadajmy się i z pomocą Ducha Świętego unikajmy jak najdłużej okazji do grzechu. Po spowiedzi, na nowo idźmy za Jezusem ku niebu. Przykazanie Kościelne mówi, aby przynajmniej raz (ale nie tylko raz) w roku się wyspowiadać.

5. Namaszczenie chorych – dający ulgę w cierpieniu. Pan w tym sakramencie przebacza grzechy i umacnia na duchu chorego a zgodnie z Jego wolą bywa, że po tym sakramencie uzdrawia z choroby. Nie bójcie się tego sakramentu. To jest Sakrament dla chorych a nie tylko dla umierających „Jeszcze nie umieram…”

6. Święceń – bezpośredni udział w Najwyższym Kapłaństwie Chrystusa. Z ludu wzięci mężczyźni i do ludu Bożego posłani. Słudzy Chrystusa – Jego Ewangelii i Sakramentów. Szafarze łaski Bożej dającej się w sakramentach. Kapłani mają pomagać ludziom w uświęceniu i zbawieniu. W imię Chrystusa. Widząc kapłana mówimy „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus..” Kapłan to drugi Chrystus. Wierzymy w Chrystusa a nie w księdza w jego bezgrzeszność itd. Wierzę w moc łaski Bożej, którą Bóg przekazuje nam przez kapłana. „Komu odpuścicie…” Chrystus uzależnił odpuszczenie grzechów do współpracy z kapłanem. Niema Kościoła bez Chrystusa ani Chrystusa bez Kościoła. „Mnie nie słuchali i was słuchać nie będą”. Módlmy się za kapłanów, aby byli dobrymi pasterzami. Nie uzależniajmy naszej wiary od świętości kapłanów. Oni są różni…

7. Małżeństwo – miłość zjednoczyła dwoje ludzi – mężczyznę i kobietę a Bóg, który jest Miłością chce tej ludzkiej miłości nieustannie błogosławić. Bóg złączy waszą miłość i On zawsze będzie z wami a wy chciejcie być z Nim dla siebie. Jako małżonkowi, módlcie się w domu i uczestnicząc w Eucharystii. Dziękujcie Bogu za siebie, w każda rocznicę. Zamawiajcie Mszę św. w waszej intencji i waszych dzieci. Zwłaszcza w te większe rocznice. Pamiętajcie Chrystus zawsze będzie z wami w sakramentalne małżeństwo, czyli małżeństwie budowanym na Chrystusie. W kryzysie takie małżeństwo, jest do uratowania o ile wołać będziecie za świętym Piotrem: „Panie ratuj bo ginę”. „Panie ratuj bo ginie nasza miłość”. Prowadźcie życie religijne, życie sakramentalne. Z danym statystycznych wynika, że w takich małżeństwach jest mniej rozwodów. „O zwycięstwie w Miłości decyduje wierność. Wierność jest ukoronowaniem Miłości”. Wzór tej Miłości macie w Chrystusie. On jest potężną siłą i mocą.

Módlcie się za siebie, módlcie się razem w małżeństwie.  

 

Ze Świętej Rodziny bierzcie wzór jak kochać Boga i siebie nawzajem. Bądźcie wyrozumiali wobec siebie – nie ma człowieka bez wad. Przepraszajcie się i wybaczajcie sobie. Zdecydowanie mówcie NIE CICHYM DNIOM!!!

Ludzie w religiach szukają bóstwa, istoty wyższej. My chrześcijanie głosimy, że Bóg stał jednym z nas. To On nas ciągle szuka. On chce nas zbawić. W Jego Synu – w Jego sakramentach już dotykamy Nieba. Tego nie mają inne religie monoteistyczne i politeistyczne. Dziękujmy Bogu za Jego sakramenty i chętnie z nich korzystajmy. Chciejmy doświadczać Boga w naszym życiu.

Niech Was prowadzi Chrystus Pan! Alleluja!


 

 

 

 

 

 

 

Więcej w: Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Warszawskiej,
"Katechezy dla narzeczonych",
Warszawa 2002, str. 124-137
  [KDN-konferencja9-wawa2002.pdf] (pdf, 14 Mb)

 

Tak dla ŻYCIA

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

http://tmoch.net/jupgrade/images/grafika2020/Serce_Jezusa_ikona_.jpgNajświętsze Serce Pana Jezusa
- zmiłuj się nad nami

Kromka Słowa!

 Zintegrowana baza tekstów papieskich:

* [Jan Paweł II: Przemówienia i orędzia]

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
U mnie dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia


- materiały dodatkowe

 Parafia św. Mikołaja w Grójcu

www [ -> ]

     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2022 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.