Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

 

Prośba! :) Zbieram i kolekcjonuję [->] stare modlitewniki (sprzed II Soboru Watykańskiego) [- Modlitewnik ->]. Lubię się z nich modlić. Warto do nich sięgać. [->]

Masz taki i nie wiesz co z nim zrobić? Jeśli chcesz, aby modlitewnik trafił w dobre ręce, albo chcesz sprawić mi radość, to skontaktuj się ze mną i zwyczajnie przyślij mi go. :) Będę bardzo wdzięczy. A dodatkowo zawartość modlitewnika wzbogaci mój dział modlitw na stronie i może ktoś jeszcze skorzysta.

 

Modlitwy na Zwiastowanie Pańskie (stare modlitewniki)

 

Modlitwy na Zwiastowanie Pańskie

 

 

 

[Pozdrowienie Najświętszej Maryi Panny w dniu jej zwiastowania. (1853r.)]  [Triduum na uroczystość Zwiastowania N. Maryi Panny.] [Litania] [Modlitwa do N. Maryi Panny, w dzień Jej Zwiastowania. (1861r.)] [Litanja do Matki Boskiej od Zwiastowania.   

 

 

 

 

Pozdrowienie Najświętszej Maryi Panny w dniu jej zwiastowania. (1853r.)

Pozdrowienie pierwsze.

Bądź pozdrowiona przenajświętsza Mary o, Matko boska, Królowo niebieska, Pani świata błogosławiona między niewiastami, Tyś jest dziewica przeczysta, Tyś Pana Jezusa poczęła bez zmazy, Tyś porodziła Stwórcę i Zbawiciela świata. Pani nasza święta Maryo, łasce i straży twojej polecam ciało i duszę moję. teraz i w godzinę śmierci mojej; Tobie pociechy i nadzieje moje. Tobie moje smutki i dolegliwości poruczam: a błagam Cię Matko miłosierdzia, iżby wszystkie uczynki i postępki moje były sprawowane i rządzone według przenajświętszej twojej i boskiego Syna twego woli. Amen.

Pozdrowienie drugie

Najświętsza Panno, Matko strapionych, pocieszycielko wszystkich w Tobie ufających, prosimy Cię przez czyste błogosławieństwo panieństwa twego, przez najsłodsze imię Syna twego Jezusa i serce Jego przenajświętsze: mód! się za nami grzesznemi. Wywyższonaś jest święta Boża rodzicielko nad wszystkie chóry anielskie; wybrał Cię Pan i dał miejsce w przybytku swoim. O przenajświętsza i najchwalebniejsza! za grzechy nasze okrutnie z Synem Twym na górze Kalwaryi cierpiąca i mękę jego opłakująca, Matko najcierpliwsza, której serce miecz boleści przy umierającym Synu twoim przeniknął, racz podźwignąć lud swój upadający, wzrusz się wielkim smutkiem i wciskiem naszym i wszystkie boleści przemień nam na pociechę w miłosierdziu Syna twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

Pozdrowienie trzecie

Panie Jezu Chryste, który z woli Ojca twego zstąpiłeś dziś z nieba, i za pośrednictwem Panny Maryi stałeś się człowiekiem, nie pojmuję tak niedościgłej tajemnicy, jednakże mocno wierzę, iż przedwieczne Słowo stało się ciałem, i za to Ci serdecznie dziękuję Synu boski, żeś dla zbawienia ludzkiego nie brzydził się mieszkaniem w żywocie panieńskim. O błogosławione wnętrzności najświętszej Panny, które dziś zaczęły nosić Tego, którego niebo i ziemia ogarnąć me mogą. U Maryo ze wszystkich niewiast uwielbiona! me przestając być panną stajesz się Matką boską. Anioł od Boga posłany upewnia Cię, żeś pełna łaski boskiej. Ty przez pokorę mianujesz się służebnicą Pańską; oznajmują Ci, że poczniesz i porodzisz Syna, Iy pełna wiary i posłuszeństwa zdajesz się na wolą boską. O jak wielkie przy dzisiejszem lwem zwiastowaniu rozlicznych cnót wystawiasz przykłady Panno Maryo! Uprośże mi u Syna twego skuteczne łaski do naśladowania Ciebie w wierze, w nadziei, w posłuszeństwie, w pokorze, w miłości, w skromności i we wszystkich cnotach chrześciańskich. A jako przy dzisiejszem zwiastowaniu anielskiem wyniesiona zostałaś na godność macierzyństwa boskiego, tak racz być Matką naszą teraz i zawsze i w godzinę śmierci naszej. Amen.
>

za: "Wianek różany czyli Nowy zbiór modlitw na wszystkie święta Najświętszej Maryi Panny
wydany na dochód Towarzystwa Dobroczynności". (1853r.)

 

 

 

Triduum na uroczystość Zwiastowania N. Maryi Panny

R. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi
V. i poczęła z Ducha świętego.

Módlmy się.
Łącznie z pozdrowieniem archanioła Gabryela pozdrawiam Cię, o najbłogosławieńsza Panno Maryo, i raduję sic wraz z całym chórem Aniołów i wszystkich pobożnych czcicieli Twoich z tak wielkiej chwały której w tym dniu udzieliła Ci Trójca święta, albowiem z pomiędzy wszystkich niewiast wybrała Cię na Matkę Zbawiciela świata. O ukochana Matko Boża Maryo, i najdroższa Matko moja, wyjednaj mi przyczyną Swoją też cząsteczkę z tych łask i darów, któremi Cię Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch święty napełnił. ażebym z ich pomocą żył (a) pobożnie na ziemi i umarł (a) śmiercią szczęśliwą. Amen.
Zdrowaś Maryo itd.

R. Oto ja służebnica Pańska,
V. niech mi się stanie według słowa Twego.

Módlmy się.
O przenajbłogosławieńsza Panno Maryo, z największą radością uczestniczę dziś w owej niewypowiedzianej rozkoszy, która napełniła Twe najczystsze Serce, kiedy po spełnionem poselstwie Archanioła zstąpił na Ciebie Duch święty i mocą Tegoż w niepokalanym Swem łonie poczęłaś Syna Bożego. O Matko ukochana, uproś mi tę łaskę, abym był (a) przyjętym (ą) do uczestnictwa w zasługach Wcielenia boskiego Syna Twojego. Amen.
Zdrowaś Maryo itd.

R. A Słowo stało się ciałem,
V. i zamieszkało między nami.

Módlmy się.
O przenajbłogosławieńsza Panno Maryo, któraś zawsze z najgłębszą pokorą poddawała się woli i rozporządzeniom Boga i dlatego nazwałaś się służebnicą Pańską, uproś mi tę łaskę, ażebym i ja także z pokorą najgłębszą Poddawał (a) się zawsze i we wszystkiem woli Boga i przez całe swe życie żył (a) wedle tej najświętszej woli. Amen.
Zdrowaś Maryo itd.

 

Litania:

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
O Maryjo, której Archanioł Gabriel zwiastował poselstwo niebieskie, módl się za nami.
O Maryjo, którą Archanioł nazwał pełną łaski i błogosławioną między niewiastami,
O Maryjo, na którą zstąpił Duch Święty,
O Maryjo, którą zacieniła moc Najwyższego,
O Maryjo, po której słowach "niech się stanie" zostały uweselone niebo i ziemia,
O Maryjo, w której łonie Przedwieczne Słowo Ciałem się stało,
O Maryjo, Jutrzenko jaśniejąca, która zwiastowałaś światu przyjście Słońca Sprawiedliwości,
O Maryjo, mężna Niewiasto, która podałaś światu chleb życia,
O Maryjo, kolumno ognista narodu wybranego,
O Maryjo, świątynio wiekuistej chwały,
Od wszystkiego złego, wybaw nas wstawieniem się Twoim.
Od wszelkiego niebezpieczeństwa,
Od sideł szatańskich,
Od pożądliwości ciała,
Od przekraczania przykazań Bożych,

Przez zjawienie się świętego Archanioła,
Przez jego chwalebne pozdrowienie,
Przez jego zwiastowanie przynoszące zbawienie,
Przez udzieloną Ci łaskę Ducha Świętego,
Przez przybycie do Ciebie mocy Najwyższego,

My grzeszni, prosimy Cię, wysłuchaj nas.
Abyś nam łaskę Ducha Świętego wyprosić raczyła,
Abyś nam cnoty potrzebne do zbawienia wyjednać chciała,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
I poczęła z Ducha Świętego.

Módlmy się: Boże, z Twej woli w łonie Maryi Dziewicy odwieczne Słowo przyjęło ludzkie ciało; spraw, abyśmy wyznając, że nasz Odkupiciel jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym Człowiekiem, zasłużyli sobie na udział w Jego boskiej naturze. Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

na podstawie: Ogień Miłości Boskiej : modlitwy ś.Gertrudy i Mechtyldy seraficznych Córek św. Benedykta (1915r)

 

 

 

Modlitwa do N. Maryi Panny, w dzień Jej Zwiastowania. (1861r.)

Bądź od nas pozdrowiona o Najświętsza Maryo Panno! w tym dniu. w którym Cię niegdyś pozdrowił Anioł z nieba do Ciebie posłany. Jesteś pełną łaski, Pan jest z Tobą, Znalazłaś łaskę u Boga nad wszystkie córki ludzkie, błogoławionaś Ty między niewiastami. Bóg Cię wyniósł do najwyższej godności, w Niebie i na ziemi. Zostałaś obraną za Matkę Temu, który jest Synem Najwyższego od wieków a który w czasie za sprawą Ducha Świętego jako człowiek począł się w Twoim żywocie, i narodził się z Ciebie. Szczególnie w tym dniu cieszymy się o Najświętsza Maryo Panno! z Twojej godności, i tej tajemnicy wcielenia Syna Bożego, na której się zasadza zbawienie całego rodzaju ludzkiego. Dzięki składamy i wielbimy Boga, że tak wielkie rzeczy uczynił Tobie i nam, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

Lecz i od Ciebie, o Najświętsza Maryo Panno! uczymy się, jako potrzeba być pokornym przy łasce Pana Boga, i że ci tylko podobają się Bogu i wnijdą do Królestwa niebieskiego, którzy pełnią wolę Jego święta, i wiernie mu służą. Przy najwyższej godności, jaką Cię Bóg zaszczycił, o Matko Zbawiciela naszego! zostałaś pokorną w Jego obliczu. Oto ja służebnica Pańska! rzekłaś do Anioła, niech mi się stanie według słowa Twego. O! uprośże mi tę łaskę, aby mnie Twój przykład nauczył być pokornym, abym w tem tylko zakładał sławę moje, że jestem sługą Twoim. Uproś mi, o Matko litości! abym równie godnym, Tobie podobnym, mógł się stać sługą Boga, Jego wolę zawsze wiernie wypełnić, a przez to stać się uczestnikiem łaski i chwały Jego. Amen.

Modlitwa Kościoła Świętego

Boże! który chciałeś, aby Słowo przedwieczne. Syn Twój, za zwiastowaniem Anioła, ciało ludzkie przyjął w żywocie Najświętszej Maryi Panny! użycz błagamy Cię w upokorzeniu, abyśmy, gdy ją czcimy jako Rodzicielkę Bożą. doznali także pomocy wstawienia się jej do Ciebie za nami. Przez tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

za: Książka do nabożeństwa dla wszystkich katolików,
szczególniej zaś dla wygody katolików Archidyecezyi Gnieźnieńskiej i Poznańskiej
z polecenia najprzewielebniejszego Arcy-Biskupa Dunina ułożona. (dla Kobiet) 1861r.

 

Litanja do Matki Boskiej od Zwiastowania

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba. Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata. Boże. zmiłuj się nad nami.
Duchu święty, Boże. zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryo, módl się za nami.
Ty, któraś przez Archanioła Gabrjela najradośniejszy nowinę otrzymała, módl się za nami.
Matko łaski pełna, módl się za nami.
Radości Trójcy Przenajświętszej, módl się za nami.
Błogosławiona między niewiastami, módl się za nami.
Pierwszym naszym rodzicom obiecana, módl się za nami.
Matko Odkupiciela rodu ludzkiego, módl się za nami.
Świątynio Ducha św. cudownie zaćmiona, módl się za nami.
Pokorna służebnico Pańska, módl się za nami.
Otwarta Bramo zbawienia naszego, módl się za nami.
Czcigodny namiocie Króla nad królami, módl się za nami.
Chwalebna ozdobo Izraela, módl się za nami.
Źródło pociech niebieskich, módl się za nami.
Matko najszczytniejszej miłości, módl się za nami.
Obłoku napełniony rosą błogosławieństw niebieskich, módl się za nami.
Zadatku naszego ułaskawienia przed Bogiem, módl się za nami.
Różdżko bezustannie kwitnąca w domu Bożym, módl się za nami.
Panno w całym Kościele Jezusa uwielbiona, módl się za nami.
Matko, w której żywocie Słowo stało się ciałem, módl się za nami.

My grzeszni Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Pani.
Abyś nam od Boga łaski najpotrzebniejsze wyprosić raczyła, my grzeszni Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Pani.
Aby za Twoją przyczyną z nami Bóg zawsze przebywać raczył, my grzeszni Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Pani.
Abyśmy Cię każdego czasu godnie wychwalali, my grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Pani.
Abyś nam miłość serdeczną od Owocu żywota Twego wyjednać raczyła, my grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Pani.
Abyś nas nie opuściła we wszystkich przygodach życia tego, my grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Pani.
Abyś nam była szczególną obroną w godzinę śmierci, my grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Pani.
Panno i Matko Najwyższego, my grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Pani.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

V. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
R. I poczęła z Ducha Świętego.

Módlmy się
Boże, podług którego woli Słowo odwieczne za zwiastowaniem Anioła w łonie Przeczystej Panny, ciałem się stało, racz wysłuchać próśb naszych, ażebyśmy, którzy Ją uwielbiamy jako prawdziwą Bożą-Rodzicielkę, za Jej przyczyną doznali miłosierdzia tak w życiu i w śmierci. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Modlitwa do Matki Boskiej

Bądź od nas pozdrowiona, o Najświętsza Maryo Panno, w tym dniu, w którym Cię niegdyś pozdrowił Archanioł z Nieba do Ciebie posłany. Tyś jest pełną łaski, Pan z Tobą. Znalazłaś łaskę u Boga nad wszystkie córki ludzkie; blogosławionaś Ty między niewiastami. Bóg Cię wyniósł do najwyższej godności w Niebie i na ziemi. Zostałaś obraną za Matkę Temu, który jest Synem Najwyższego od wieków, a który w czasie, za sprawą Ducha świętego miał się jako człowiek począć w Twoim żywocie i narodzić się z Ciebie. Szczególnie w tym dniu cieszymy się, o Najświętsza Maryo Panno, z Twojej godności i tej tajemnicy Wcielenia Syna Bożego, od której się poczyna zbawienie całego rodzaju ludzkiego. Dzięki składamy Bogu i wielbimy Go, że tak wielkie rzeczy uczynił Tobie i nam przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Amen.

za: Korona Niepokalanej Maryi Dziewicy (1937r.)

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak dla ŻYCIA

Aborcja to świadome morderstwo dokonane na niewinnym i bezbronnym CZŁOWIEKU !!!

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Nie dla prenatalnego mordowania niewinnych dzieci!

Aborcja nie jest prawem człowieka, jest pozbawieniem człowieka jego najważniejszego prawa - prawa do życia.

[Życie człowieka od poczęcia do narodzin]

„To, co poprzednie pokolenia uważały za święte, świętym pozostaje i wielkim także dla nas (...)”. BXVI

+ Benedykt XVI

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

http://tmoch.net/jupgrade/images/grafika2020/Serce_Jezusa_ikona_.jpgNajświętsze Serce Pana Jezusa
- zmiłuj się nad nami

Kromka Słowa!

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
lub na *[Nauczanie papieskie]

U mnie odwiedź dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia

Mój manifest duchowy
Elizeusz

Kurs dla narzeczonych:

- materiały dodatkowe i terminy ->

[Formalności przedślubne w zarysie]

Katecheza przedchrzcielna:
-> konferencje, kto może być chrzestnym?, potrzebne dokumenty.

 Parafia św. Mikołaja w Grójcu

Nowa strona www [ -> ]:
http://swmikolaj-grojec.pl

Modlitewnik x. Piotra Skargi SJ:

www [ -> ]

Wspólnota "Spotkania małżeńskie"

     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2022 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.